Giải đáp thắc mắc về Thánh lễ (3 ngôn ngữ): 15 – Bài thánh vịnh có vai trò gì?

0

Được sự cho phép của Linh mục Giuse Vũ Thái Hòa, giáo sư Phụng vụ và là tác giả cuốn “40 câu hỏi về Thánh lễ”, Ban Truyền thông sẽ lần lượt đăng các câu hỏi và lời giải đáp cho những vấn đề mà nhiều người vẫn thường thắc mắc về Thánh lễ, nhằm giúp chúng ta hiểu hơn về những cử hành Phụng vụ mà chúng ta đã từng tham dự. Các câu hỏi và giải đáp này sẽ được đăng bằng ba ngôn ngữ: Tiếng Việt, English và Français để các bạn trẻ ở nước ngoài cũng có thể đọc được.

Người ta nói “vô tri bất mộ”. Am hiểu về Thánh lễ sẽ giúp chúng ta không chỉ “đi lễ” hoặc “xem lễ” mà còn tham gia vào các cử hành Phụng vụ cách tích cực, chủ động và linh hoạt hơn. Mong quý độc giả đón đọc và phổ biến rộng rãi cho nhiều người được biết, để kiến thức và niềm tin Công giáo được lan tỏa rộng rãi.

Xin cám ơn và xin Chúa chúc phúc lành cho quý vị!

TIẾNG VIỆT

15. Bài thánh vịnh có vai trò gì?

Bài thánh vịnh (hoặc bài thánh ca trích trong Kinh Thánh) được chọn theo ý tưởng của bài đọc I. Đó là sự đáp lại của cộng đoàn đối với Lời Chúa mà cộng đoàn vừa nghe (vì thế có tên là đáp ca hay thánh vịnh đáp ca), như là lời đáp lại với chính Thiên Chúa vừa phán dạy trong bài đọc I.

Thông thường, thánh vịnh, và đặc biệt là câu đáp của thánh vịnh, lặp lại một lời, một ý nào đó vừa được công bố. Thí dụ, nếu bài đọc I mời gọi lắng nghe tiếng Chúa và thực hành những giáo huấn của Người, thì hầu như như câu đáp của thánh vịnh sẽ là: “Ly Chúa, Li Ngài là chân lý, và lut Ngài là s gii thoát cho chúng con”.

ENGLISH

15. What is the role of the psalm?

The Psalm (or a holy song extracted from the Bible) is selected according to the idea in the first reading. That is the response of the congregation to the Words of God which the congregation has just listened to (hence the name response or responsorial psalm), as a response to what God has just told in the first reading.

More often than not, the psalm, and the responsorial psalm, repeats a sentence, an idea which has just been proclaimed. For example, if the first reading invites us to listen to God’s word and implement it, then the responsorial psalm will be almost invariably: “Lord, Your Word is the truth, and your law sets us free”.

FRANÇAIS

15. Quelle est la place du psaume?

Le psaume (ou cantique biblique) est choisi en fonction de la première lecture. Il représente véritablement la réponse de l’assemblée (d’où le nom «psaume responsorial») à la Parole de Dieu qui vient d’être entendue, comme une réponse à Dieu lui-même qui vient de s’exprimer dans la première lecture.

La plupart du temps, le psaume, et particulièrement le refrain du psaume, reprend l’une ou l’autre des paroles qui vient d’être proclamée. Si, par exemple, dans la première lecture, on invite à écouter la voix de Dieu et à suivre ses enseignements, il se pourra fort bien que le refrain du psaume soit celui-ci: «Ta Parole, Seigneur, est vérité, et ta loi, délivrance».

Comments are closed.

phone-icon