Your heavenly Father knows – SN theo The WAU (18.6.2022)

0

Br. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD chuyển ngữ
Nguồn: The Word Among Us – June 2022

Saturday June 19th 2022
Meditation: Matthew 6, 24-34

Your heavenly Father knows. (Matthew 6:32)

Have you ever heard the old adage that if someone tells you not to think about pink elephants, you suddenly can’t seem to keep pink elephants out of your mind? Studies show that simply trying to suppress a thought makes it more likely to surface. We can see a similar thing happen when we are told not to worry. Suddenly all our worries take center stage!

Yet your heavenly Father knows everything you are facing, and you can put your worries in his hands. Just look at how Jesus dealt with the ups and downs of life on earth: he always kept his eyes fixed on his Father. Jesus talked with him, he listened to him, and he trusted him.

Today’s Gospel reading takes place after Jesus taught the disciples to pray to God as their own heavenly Father (Mathew 6:9-13). You might think that he had said all that he wanted to say about his Father. But Jesus came back to that theme when he addressed the topic of worries. God the Father takes care of the birds and adorns the flowers, he told them. How much more will he take care of you!

So when worries fill your thoughts, look to your Father in heaven. What do you see? You see a God who knit you together, cell by cell, and who holds you in his hands. You see a God who had a plan for you before you were even born (Psalm 139:16). You see a Father who called you by name and restored your relationship with him through Jesus (Isaiah 43:1). You see One who longs to have a relationship with you and who is constantly revealing himself to you as a good and caring Father. You see a God who knows everything about your life and is always on your side.

Always remember those pink elephants. Rather than trying to suppress your worried or anxious thoughts, bring them to your heavenly Father, who knows you and cares for you.

“Father, I am so grateful you know me. I will look at you, my strength and my hope.”

Thứ Bảy tuần XI Thường Niên
ngày 19.6.2022

Suy niệm: Mt 6, 24-34
Cha anh em trên trời biết (Mt 6,32)

Bạn đã bao giờ nghe câu ngạn ngữ cổ rằng nếu ai đó nói với bạn rằng đừng nghĩ về những chú voi màu hồng, bạn sẽ đột nhiên không thể để những chú voi màu hồng ra khỏi tâm trí của mình? Các nghiên cứu cho thấy rằng chỉ cần cố gắng kìm nén một suy nghĩ sẽ khiến nó dễ nổi lên. Chúng ta có thể thấy một điều tương tự xảy ra khi chúng ta được yêu cầu đừng lo lắng. Đột nhiên, tất cả những lo lắng của chúng ta trở thành trung tâm!

Tuy nhiên, Cha trên trời của bạn biết mọi điều bạn đang phải đối mặt, và bạn có thể đặt những lo lắng của bạn vào tay Ngài. Chỉ cần nhìn vào cách Chúa Giêsu đối phó với những thăng trầm của cuộc sống trên trái đất: Ngài luôn dán mắt vào Cha ngài. Chúa Giêsu đã nói chuyện với Cha, Ngài lắng nghe Cha và Ngài tin cậy Cha.

Bài Tin mừng hôm nay diễn ra sau khi Chúa Giêsu dạy các môn đệ cầu nguyện với Thiên Chúa là Cha trên trời của chính họ (Mt 6,9-13). Bạn có thể nghĩ rằng Ngài đã nói tất cả những gì Ngài muốn nói về Cha của mình. Nhưng Chúa Giêsu quay lại chủ đề đó khi Ngài đề cập đến chủ đề lo lắng. Thiên Chúa là Cha chăm sóc các loài chim và trang điểm cho các loài hoa, Ngài nói với họ. Cha sẽ chăm sóc bạn nhiều hơn thế nữa!

Vì vậy, khi những lo lắng tràn ngập trong suy nghĩ của bạn, hãy nhìn lên Cha của bạn ở trên trời. Bạn thấy gì? Bạn thấy một Thiên Chúa đã kết nối bạn với nhau, từng tế bào, và Đấng nắm giữ bạn trong tay của Ngài. Bạn thấy một Thiên Chúa đã có kế hoạch cho bạn trước khi bạn được sinh ra (Tv 139,16). Bạn thấy một người Cha đã gọi bạn bằng tên và khôi phục mối tương quan của bạn với Ngài qua Chúa Giêsu (Is 43,1). Bạn thấy một Đấng khao khát có được mối tương quan với bạn và người luôn tỏ ra mình với bạn như một người Cha nhân từ và quan tâm. Bạn thấy một vị Thiên Chúa biết mọi thứ về cuộc sống của bạn và luôn ở bên bạn.

Hãy luôn nhớ đến những chú voi hồng. Thay vì cố gắng kìm nén những suy nghĩ lo lắng hoặc lo lắng của bạn, hãy đưa chúng đến với Cha trên trời, Đấng biết bạn và chăm sóc bạn.

Lạy Cha, con rất biết ơn Cha vì Cha biết con. Con sẽ nhìn vào Cha, là sức mạnh của con và hy vọng của con.

Comments are closed.

phone-icon