… As we forgive those who offend us – Suy niệm theo WAU ngày 22.06.2023

0

Nguồn: The Word Among Us, June 2023
Lm. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ
 

…as we forgive those who offend us (Mt 6:12)

Forgive those who trespass against us? That’s hard-especially when someone won’t even acknowledge that they’ve done anything wrong. It’s more natural to want to keep a tally of injustices done to us or to hold onto hurt feelings. Yet in the Lord’s Prayer, Jesus teaches the disciples, and us, to ask God to forgive us in the same way we forgive those who hurt us.

Yes, it can be hard. Very hard at times. But by the example of his life, Jesus shows us what a forgiving heart looks like. He must have endured countless slights and misunderstandings over the course of his life, but he never held a grudge. He never became resentful. When religious leaders accused him of driving out demons “by the prince of demons” (Matthew 9:34), he didn’t defend himself. He simply went to another village to teach and heal. When his own disciples didn’t understand him, he patiently explained, step-by-step, what he was trying to tell them (16:6-12).

Jesus never dwelled on any of the injuries he suffered. He even went so far as to forgive those who crucified him-even as they mocked him (Luke 23:34)! There is no more perfect example of forgiveness than Jesus himself.

Jesus can inspire us to try to be more like him. But he’s not just our model. He’s also the One who can make our hearts more forgiving. He always offers us grace to bear insults or ridicule without resentment. He provides us with patience when we face annoyance or frustration. Even when a wrong done to us seems too heavy, when the pain of betrayal or abandonment washes away our goodwill, Jesus can gently move our hearts to at least be open to forgive.

As you pray the Lord’s Prayer today, focus on forgiveness. Certainly, ask your heavenly Father to forgive you. But ask him as well for the grace and strength to forgive those who have trespassed against you, just as his Son did.

“Jesus, thank you for forgiving me freely, completely, and wholeheartedly!”

… như chúng con tha thứ cho những ai xúc phạm đến chúng con (Mt 6,12)

Tha thứ cho những kẻ xúc phạm chúng ta? Điều đó thật khó – đặc biệt là khi ai đó thậm chí không thừa nhận rằng họ đã làm sai điều gì đó. Việc muốn ghi lại những bất công đã gây ra cho chúng ta hoặc níu kéo những cảm xúc bị tổn thương là điều tự nhiên hơn. Tuy nhiên, trong Kinh Lạy Cha, Chúa Giêsu dạy các môn đệ, và chúng ta, xin Thiên Chúa tha thứ cho chúng ta giống như cách chúng ta tha thứ cho những người làm tổn thương chúng ta.

Vâng, điều đó có thể khó khăn. Nhiều lúc rất khó khăn. Nhưng bằng gương sống của mình, Chúa Giêsu cho chúng ta thấy thế nào là một trái tim tha thứ. Chắc hẳn Ngài đã phải chịu đựng vô số sự coi thường và hiểu lầm trong suốt cuộc đời mình, nhưng Ngài chưa bao giờ mang lòng hận thù. Ngài không bao giờ trở nên oán giận. Khi các nhà lãnh đạo tôn giáo buộc tội Ngài “dùng quỷ vương” (Mt 9,34), Ngài đã không biện hộ cho mình. Ngài chỉ đơn giản là đi đến một ngôi làng khác để giảng dạy và chữa bệnh. Khi chính các môn đệ của Ngài không hiểu Ngài, Ngài đã kiên nhẫn giải thích từng bước những gì Ngài đang cố gắng nói với họ (16,6-12).

Chúa Giêsu không bao giờ dừng lại ở bất kỳ vết thương nào mà Ngài phải gánh chịu. Thậm chí Ngài còn tha thứ cho những kẻ đã đóng đinh Ngài – ngay cả khi họ nhạo báng Ngài (Lc 23,34)! Không có tấm gương tha thứ nào hoàn hảo hơn chính Chúa Giêsu.

Chúa Giêsu có thể thôi thúc chúng ta cố gắng trở nên giống Ngài hơn. Nhưng Ngài không chỉ là hình mẫu của chúng ta. Ngài cũng là Đấng có thể làm cho tấm lòng chúng ta dễ tha thứ hơn. Ngài luôn ban cho chúng ta ân sủng để chịu đựng những lời lăng mạ hay nhạo báng mà không oán giận. Ngài ban cho chúng ta sự kiên nhẫn khi chúng ta gặp khó chịu hoặc thất vọng. Ngay cả khi một điều sai trái đối với chúng ta dường như quá nặng nề, khi nỗi đau bị phản bội hoặc bị bỏ rơi xóa sạch thiện chí của chúng ta, Chúa Giêsu có thể nhẹ nhàng đánh động trái tim chúng ta để ít nhất là mở rộng lòng tha thứ.

Khi bạn đọc Kinh Lạy Cha hôm nay, hãy tập trung vào sự tha thứ. Chắc chắn, hãy cầu xin Cha trên trời tha thứ cho bạn. Nhưng hãy cầu xin Ngài ân sủng và sức mạnh để tha thứ cho những người đã xúc phạm chống lại bạn, giống như Con của Ngài đã làm.

“Lạy Chúa Giêsu, con cảm ơn Chúa vì đã tha thứ cho con một cách nhưng không, hoàn toàn và hết lòng!”

Comments are closed.

phone-icon