Jesus Gives His Disciples Authority to Heal and Set Free – Chúa Nhật XI Thường Niên A

0

Tác giả: Don Schwager
Nguồn: www.dailyscripture.net
Lm. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

Sunday, June 18, 203

Jesus Gives His Disciples Authority to Heal and Set Free

Matthew 9:36-10:8

9:36 When he saw the crowds, he had compassion for them, because they were harassed and helpless, like sheep without a shepherd. 37 Then he said to his disciples, “The harvest is plentiful, but the laborers are few; 38 pray therefore the Lord of the harvest to send out laborers into his harvest.”10:1 And he called to him his twelve disciples and gave them authority over unclean spirits, to cast them out, and to heal every disease and every infirmity. 2 The names of the twelve apostles are these: first, Simon, who is called Peter, and Andrew his brother; James the son of Zebedee, and John his brother; 3 Philip and Bartholomew; Thomas and Matthew the tax collector; James the son of Alphaeus, and Thaddaeus; 4 Simon the Cananaean, and Judas Iscariot, who betrayed him. 5 These twelve Jesus sent out, charging them, “Go nowhere among the Gentiles, and enter no town of the Samaritans, 6 but go rather to the lost sheep of the house of Israel. 7 And preach as you go, saying, `The kingdom of heaven is at hand.’ 8 Heal the sick, raise the dead, cleanse lepers, cast out demons. You received without paying, give without pay.

Chúa Nhật, ngày 18.06.2023

Đức Giêsu ban cho các môn đệ quyền chữa bệnh và giải thoát

Mt 9, 36- 10, 8

36 Đức Giê-su thấy đám đông thì chạnh lòng thương, vì họ lầm than vất vưởng, như bầy chiên không người chăn dắt.37 Bấy giờ, Người nói với môn đệ rằng: Lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt lại ít.38 Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về.” 1 Rồi Đức Giê-su gọi mười hai môn đệ lại, để ban cho các ông quyền trên các thần ô uế, để các ông trừ chúng và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền.2 Sau đây là tên của mười hai Tông Đồ: đứng đầu là ông Si-môn, cũng gọi là Phê-rô, rồi đến ông An-rê, anh của ông; sau đó là ông Gia-cô-bê con ông Dê-bê-đê và ông Gio-an, em của ông;3 ông Phi-líp-phê và ông Ba-tô-lô-mê-ô; ông Tô-ma và ông Mát-thêu người thu thuế; ông Gia-cô-bê con ông An-phê và ông Ta-đê-ô;4 ông Si-môn thuộc nhóm Quá Khích, và ông Giu-đa Ít-ca-ri-ốt, là chính kẻ nộp Người.5 Đức Giê-su sai mười hai ông ấy đi và chỉ thị rằng:6 Tốt hơn là hãy đến với các con chiên lạc nhà Ít-ra-en.7 Dọc đường hãy rao giảng rằng: Nước Trời đã đến gần.8 Anh em hãy chữa lành người đau yếu, làm cho kẻ chết sống lại, cho người phong hủi được sạch bệnh, và khử trừ ma quỷ. Anh em đã được cho không, thì cũng phải cho không như vậy.

Meditation: Do you believe in the life-changing power of the Gospel and experience its transforming effect in your life? The core of the Gospel message is quite simple: the kingdom (or reign) of God is very near! What is the kingdom of God? It is that society of men and women who know God’s love and mercy, and who willingly obey and honor God as their Lord and King. In the prayer which Jesus gave to his disciples (the Lord’s Prayer or Our Father), he taught them to pray for God to reign in their daily lives and in the world around them: May your kingdom come and your will be done on earth as it is in heaven.

The power of the Gospel to heal and set free

When Jesus proclaimed the good news of God’s kingdom he also demonstrated the power of the Gospel with supernatural signs and wonders. Jesus healed people who suffered physical, emotional, and mental illnesses. He freed people from spiritual bondage to sin and demonic powers. Jesus gave his disciples the same authority he had to heal and set people free from spiritual bondage. The Gospel (which literally means “good news”) which Jesus proclaimed is just as relevant and real today, the kingdom of heaven is at hand. If we believe in the Lord Jesus, the Word of God made flesh, and in the power of the Gospel, we will know and experience the freedom, joy, and power he gives us that enables us to live and witness as his disciples. No one can buy heaven; but if we know the love and mercy of Jesus Christ, then we already possess heaven in our hearts! Do you believe that Jesus can change and transform your life and share with you the power and authority of God’s kingdom?

Jesus chose ordinary people to do extraordinary work

Jesus commissioned his disciples to carry on the works which he did – to speak God’s word and to bring his healing power to the weary and oppressed. In the choice of the twelve apostles we see a characteristic feature of God’s work – Jesus chose very ordinary people. They were non-professionals, had no wealth or privileged position. They were chosen from the common people who did ordinary things, had no special education, and no social advantages. Jesus wanted ordinary people who could take an assignment and do it extraordinarily well. He chose these men, not for what they were, but for what they would be capable of becoming under his direction and power. When the Lord calls us to serve, we must not think we have nothing or very little to offer. The Lord takes what ordinary people, like us, can offer and uses it for greatness in his kingdom. Do you believe that God wants to work in and through you for his glory?

“Lord Jesus, you have chosen me to be your disciple. Take and use what I can offer, however meager it may seem, for the greater glory of your name.”

Suy niệm: Bạn có tin vào sức mạnh thay đổi cuộc sống của Tin Mừng và kinh nghiệm hiệu quả biến đổi của nó trong cuộc sống của bạn không? Cốt lõi của sứ điệp Tin Mừng khá đơn giản: vương quốc (hay triều đại) của Thiên Chúa đã đến rất gần! Vương quốc của Thiên Chúa là gì? Đó là xã hội của những người nam và nữ biết tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa, và những người sẵn sàng vâng phục và tôn vinh Thiên Chúa là Chúa và Vua của họ. Trong lời cầu nguyện mà Chúa Giêsu ban cho các môn đệ (Kinh Lạy Cha), Ngài dạy họ cầu xin Thiên Chúa ngự trị trong cuộc sống hàng ngày của họ và trên thế giới chung quanh họ: Xin Nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.

Sức mạnh của Tin Mừng để chữa bệnh và giải thoát

Khi Chúa Giêsu công bố tin mừng về vương quốc của Thiên Chúa, Ngài cũng bày tỏ quyền năng của Phúc âm bằng những dấu lạ điềm thiêng siêu nhiên. Chúa Giêsu chữa lành những người bị bệnh về thể lý, tình cảm và tinh thần. Ngài giải thoát con người khỏi ách nô lệ tinh thần đối với tội lỗi và quyền lực của ma quỷ. Chúa Giêsu ban cho các môn đệ cùng một thẩm quyền mà Ngài có để chữa lành và giải thoát người ta khỏi ách nô lệ tâm linh.

Tin Mừng (có nghĩa đen là “tin vui”) mà Chúa Giêsu công bố cũng phù hợp và thực tế ngày nay, vương quốc thiên đàng đang đến gần. Nếu chúng ta tin vào Chúa Giêsu, Ngôi Lời Thiên Chúa nhập thể, và tin vào sức mạnh của Tin Mừng, thì chúng ta sẽ biết và cảm nghiệm được sự tự do, niềm vui và sức mạnh Ngài ban cho chúng ta để chúng ta có thể sống và làm chứng như môn đệ của Ngài. Không ai có thể mua lấy thiên đàng; nhưng nếu chúng ta biết tình yêu và lòng thương xót của Chúa Giêsu Kitô, thì chúng ta đã có thiên đàng trong tâm hồn mình rồi! Bạn có tin rằng Chúa Giêsu có thể thay đổi và biến đổi cuộc đời bạn và chia sẻ với bạn quyền năng và thẩm quyền của vương quốc Thiên Chúa không?

Chúa Giêsu đã chọn những người bình thường để làm việc phi thường

Chúa Giêsu ủy thác cho các môn đệ tiếp tục công việc mà Ngài đã làm – nói lời Thiên Chúa và đem quyền năng chữa lành của Ngài đến cho những người mệt mỏi và bị áp bức. Trong sự lựa chọn mười hai tông đồ, chúng ta thấy một nét đặc trưng trong công việc của Thiên Chúa – Chúa Giêsu đã chọn những người rất bình thường. Họ là những người không chuyên nghiệp, không giàu có hay địa vị đặc quyền. Họ được chọn từ những người bình thường làm những công việc bình thường, không được giáo dục đặc biệt và không có lợi thế xã hội.

Chúa Giêsu muốn những người bình thường có thể nhận nhiệm vụ và hoàn thành nó một cách xuất sắc. Ngài đã chọn những người này, không phải vì họ là ai, mà vì những gì họ có thể trở thành dưới sự chỉ đạo và quyền năng của Ngài. Khi Chúa kêu gọi chúng ta phục vụ, chúng ta không được nghĩ rằng mình không có gì hoặc có rất ít để cống hiến. Chúa lấy những gì mà những người bình thường, giống như chúng ta, có thể cống hiến và sử dụng nó cho sự vĩ đại trong vương quốc của Ngài. Bạn có tin rằng Thiên Chúa muốn hành động trong và qua bạn vì sự vinh hiển của Ngài không?

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã chọn con làm môn đệ của Chúa. Xin đón nhận và sử dụng những gì con có thể dâng tiến, tuy nhiên nó có vẻ ít ỏi, vì vinh quang lớn hơn cho danh của Chúa.”

Comments are closed.

phone-icon