Lord, do us a sign – Suy niệm theo WAU ngày 24.07.2023

0

Nguồn: The Word Among Us, July 2023
Lm. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

Lord, do us a sign (Mt 12:38)

Jesus had performed many miracles right in front of them, but still these scribes and Pharisees continued to demand a sign from him to prove that he was the Messiah. They were so intent on seeking signs, in fact, that it escaped their notice that Jesus himself was the sign, standing there right before their eyes.

Have you ever found yourself asking God for a particular “sign”? It’s only human to wish for such things. Perhaps we long for confirmation of a pending decision, or we are looking for God to show us in a concrete way that he is answering our prayers. Sometimes a little bargaining can even creep into our requests. “Lord,” we might pray, “I need a sign from you that you are working in this situation. If you show up in this way, I will believe.”

Jesus’ response to the Jewish leaders is revealing. Sometimes we are looking for external signs when, in fact, Jesus himself is the only sign we really need. That “sign” is always right before us, blessing us, encouraging us, and guiding us.

No doubt there are occasions when the Lord uses different signs in our lives. We only have to remember that Gideon asked for a sign involving a woolen fleece, and God gave it to him (Judges 6:36-40). But we also have to be open to other ways in which God might lead or guide us. We can’t let our own presumptions close us off to how God wants to speak to us. We also don’t want to be tempted to discouragement when a sign doesn’t appear in the form we expect or desire. Nor do we want to place any limits on how God wants to act in a specific situation.

So go ahead and ask Jesus for a sign. But be open as well to other ways in which he might be speaking to you. Whatever sign you are seeking, remember that ultimately, Jesus himself is the most powerful sign that God our Father has given us. He is the sign of God’s love and care for us-and there is no greater sign than that!

“Jesus, as I am looking for signs, help me not to miss your presence in my life.”

Lạy Thầy, xin làm cho chúng tôi một dấu lạ (Mt 12, 38)

Chúa Giêsu đã làm nhiều phép lạ ngay trước mặt họ, nhưng những kinh sư và người Pharisêu vẫn tiếp tục yêu cầu Ngài một dấu chỉ để chứng minh rằng ngài là Đấng Mêsia. Trên thực tế, họ có ý định tìm kiếm các dấu chỉ, đến nỗi họ không nhận thấy rằng chính Chúa Giêsu là dấu chỉ, đang đứng đó ngay trước mắt họ.

Bạn đã bao giờ thấy mình cầu xin Thiên Chúa cho một “dấu chỉ” cụ thể nào chưa? Con người mới mong ước những điều như vậy. Có lẽ chúng ta mong mỏi xác nhận về một quyết định đang chờ xử lý, hoặc chúng ta đang tìm kiếm Thiên Chúa cho chúng ta thấy một cách cụ thể rằng Ngài đang đáp lại lời cầu nguyện của chúng ta. Đôi khi một chút thương lượng thậm chí có thể len ​​lỏi vào các yêu cầu của chúng ta. “Lạy Chúa,” chúng ta có thể cầu nguyện, “Con cần một dấu chỉ từ Chúa rằng con đang làm việc trong tình huống này. Nếu Chúa thể hiện theo cách này, con sẽ tin tưởng”.

Phản ứng của Chúa Giêsu đối với các nhà lãnh đạo Do Thái đang được tiết lộ. Đôi khi chúng ta đang tìm kiếm những dấu chỉ bên ngoài trong khi thực tế, chính Chúa Giêsu là dấu chỉ duy nhất mà chúng ta thực sự cần. “Dấu chỉ” đó luôn ở ngay trước mặt chúng ta, ban phước cho chúng ta, khuyến khích chúng ta và hướng dẫn chúng ta.

Không nghi ngờ gì nữa, có những dịp Chúa sử dụng các dấu chỉ khác nhau trong cuộc sống của chúng ta. Chúng ta chỉ cần nhớ rằng Gideon đã yêu cầu một dấu chỉ liên quan đến một chiếc lông cừu len, và Thiên Chúa đã ban nó cho ông (Tl 6, 36-40). Nhưng chúng ta cũng phải cởi mở với những cách khác mà Thiên Chúa có thể dẫn dắt hoặc hướng dẫn chúng ta. Chúng ta không thể để những giả định của chính mình ngăn cản chúng ta về cách Chúa muốn nói với chúng ta. Chúng ta cũng không muốn nản lòng khi một dấu chỉ không xuất hiện theo hình thức mà chúng ta mong đợi hoặc mong muốn. Chúng ta cũng không muốn đặt ra bất kỳ giới hạn nào về việc Thiên Chúa muốn hành động như thế nào trong một tình huống cụ thể.

Vì vậy, hãy tiếp tục và cầu xin Chúa Giêsu cho một dấu chỉ. Nhưng hãy cởi mở với những cách khác mà Ngài có thể nói chuyện với bạn. Dù bạn đang tìm kiếm dấu chỉ nào, hãy nhớ rằng cuối cùng, chính Chúa Giêsu là dấu chỉ mạnh mẽ nhất mà Thiên Chúa, Cha chúng ta đã ban cho chúng ta. Ngài là dấu chỉ của tình yêu và sự chăm sóc của Thiên Chúa dành cho chúng ta – và không có dấu chỉ nào vĩ đại hơn thế!

“Lạy Chúa Giêsu, khi con đang tìm kiếm các dấu chỉ, xin giúp con không bỏ lỡ sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời con.”

Exodus 14:5-18
Đừng sợ! Hãy an tâm… Đức Chúa sẽ chiến đấu cho anh em (Xh 14, 13-14)

Of course the people were terrified! The wrath and power of Pharaoh’s army were bearing down on them. But look at the antidote to fear that Moses offers: simply to stand firm and be still. Not because there’s any special power in stillness, but because there is a God who loves and cares for you. So stand firm; look to the Lord so that fear won’t overwhelm you.

Stand firm. That’s easy to do when things are going well. But when you are feeling confused or afraid, you might need some extra help. So here’s one strategy that has proven effective: lean into the word of God.

Try memorizing a Scripture passage that strikes at the root of whatever makes you most fearful. Recall it. Repeat it. Preach it to yourself. Resolve to hold onto it when fear threatens. And if you can’t think of a passage, you might find one of these helpful:

– The Lord himself will fight for you. (Exodus 14:14)

– Commit your way to the Lord; trust in him and he will act. (Psalm 37:5)

– I will never forget you. (Isaiah 49:15)

No matter which passage you choose, let it remind you that your heavenly Father cares for you. Let it tell you that he has a plan for how he will defend you. Let it encourage you to move forward. Remember: at the word of the Lord, the children of Israel passed through the Red Sea while the source of their fear was swallowed up. The same can happen for you when fear strikes-not because you are fearless, but because God himself is giving you the strength to take the next step. So look to him, trust in him, and cling to his word-even when all you can see are swirling seas.

Recalling truths from Scripture can help you become aware of God’s presence in every situation. It can calm your heart and bring you peace. When your mind is steadied on the Lord, you will be able to know what to do. And in the stillness of his peace, the Lord himself will fight for you.

“Jesus, calm my heart when I am afraid. Help me to stand firm in your peace, knowing that you are at my side.”

Đương nhiên là khiến người ta khiếp sợ! Cơn thịnh nộ và quyền lực của quân đội Pharaon đang giáng xuống họ. Nhưng hãy xem phương thế giải quyết nỗi sợ hãi mà Môisen đưa ra: đơn giản là hãy an tâm và đứng im. Không phải vì có bất kỳ sức mạnh đặc biệt nào trong sự đứng im, mà bởi vì có một Thiên Chúa yêu thương và chăm sóc bạn. Vì vậy, hãy an tâm; hãy nhìn lên Chúa để nỗi sợ hãi không lấn át bạn.

Hãy an tâm. Điều đó rất dễ thực hiện khi mọi thứ đang diễn ra tốt đẹp. Nhưng khi bạn cảm thấy bối rối hoặc sợ hãi, bạn có thể cần thêm sự giúp đỡ. Vì vậy, đây là một cách thức đã được chứng minh là hiệu quả: dựa vào lời của Thiên Chúa.

Hãy thử học thuộc lòng một đoạn Kinh Thánh đánh vào gốc rễ của bất cứ điều gì khiến bạn sợ hãi nhất. Nhớ lại nó. Lặp lại nó. Hãy nói nó cho chính mình. Quyết tâm giữ lấy nó khi nỗi sợ hãi đe dọa. Và nếu bạn không thể nghĩ ra một đoạn văn, bạn có thể thấy một trong những điều hữu ích sau đây:

– Chính Chúa sẽ chiến đấu cho anh em (Xh 14,14).

– Hãy phó thác đường đời cho Chúa; hãy tin tưởng vào Ngài và Ngài sẽ hành động (Tv 37,5).

– Ta sẽ không bao giờ quên các ngươi (Is 49,15).

Dù bạn chọn đoạn nào, hãy để nó nhắc bạn rằng Cha trên trời quan tâm đến bạn. Hãy để nó cho bạn biết rằng Ngài có một kế hoạch về cách Ngài sẽ bảo vệ bạn. Hãy để nó khuyến khích bạn tiến về phía trước. Hãy nhớ rằng: theo lời của Chúa, con cái Israel đã đi qua Biển Đỏ trong khi nguồn sợ hãi của họ bị nuốt chửng. Điều tương tự cũng có thể xảy ra với bạn khi nỗi sợ hãi ập đến – không phải vì bạn can đảm, mà vì chính Chúa đang ban cho bạn sức mạnh để thực hiện bước tiếp theo. Vì vậy, hãy nhìn vào Ngài, tin tưởng vào Ngài và bám vào lời Ngài – ngay cả khi tất cả những gì bạn có thể thấy là biển xoáy.

Nhớ lại những lẽ thật trong Kinh Thánh có thể giúp bạn ý thức được sự hiện diện của Thiên Chúa trong mọi tình huống. Nó có thể làm dịu trái tim của bạn và mang lại cho bạn sự bình an. Khi tâm trí bạn vững vàng nơi Chúa, bạn sẽ có thể biết phải làm gì. Và trong sự tĩnh lặng của bình an, chính Chúa sẽ chiến đấu cho bạn.

“Lạy Chúa Giêsu, xin trấn an lòng con khi con sợ hãi. Xin giúp con đứng vững trong sự bình an của Chúa, vì biết rằng Chúa luôn ở bên con.”

Comments are closed.

phone-icon