The righteous will shine like the sun in the kingdom of their Father – Chúa Nhật XVI Thường Niên A

0

Tác giả: Don Schwager
Nguồn: 
www.dailyscripture.net
Lm. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

Sunday, July 23, 2023

The righteous will shine like the sun in the kingdom of their Father

Scripture:  Matthew 13:24-43

24 Another parable he put before them, saying, “The kingdom of heaven may be compared to a man who sowed good seed in his field; 25 but while men were sleeping, his enemy came and sowed weeds among the wheat, and went away. 26 So when the plants came up and bore grain, then the weeds appeared also. 27 And the servants of the householder came and said to him, ‘Sir, did you not sow good seed in your field? How then has it weeds?’ 28 He said to them, `An enemy has done this.’ The servants said to him, `Then do you want us to go and gather them?’ 29 But he said, `No; lest in gathering the weeds you root up the wheat along with them. 30 Let both grow together until the harvest; and at harvest time I will tell the reapers, Gather the weeds first and bind them in bundles to be burned, but gather the wheat into my barn.'”31 Another parable he put before them, saying, “The kingdom of heaven is like a grain of mustard seed which a man took and sowed in his field; 32 it is the smallest of all seeds, but when it has grown it is the greatest of shrubs and becomes a tree, so that the birds of the air come and make nests in its branches.” 33 He told them another parable. “The kingdom of heaven is like leaven which a woman took and hid in three measures of flour, till it was all leavened.” 34 All this Jesus said to the crowds in parables; indeed he said nothing to them without a parable. 35 This was to fulfill what was spoken by the prophet: “I will open my mouth in parables, I will utter what has been hidden since the foundation of the world.”36 Then he left the crowds and went into the house. And his disciples came to him, saying, “Explain to us the parable of the weeds of the field.” 37 He answered, “He who sows the good seed is the Son of man; 38 the field is the world, and the good seed means the sons of the kingdom; the weeds are the sons of the evil one, 39 and the enemy who sowed them is the devil; the harvest is the close of the age, and the reapers are angels. 40 Just as the weeds are gathered and burned with fire, so will it be at the close of the age. 41 The Son of man will send his angels, and they will gather out of his kingdom all causes of sin and all evildoers, 42 and throw them into the furnace of fire; there men will weep and gnash their teeth. 43 Then the righteous will shine like the sun in the kingdom of their Father. He who has ears, let him hear.”

Chúa Nhật, ngày 23.07.2023

Trong nước Cha, người công chính sẽ chiếu sáng như mặt trời

Mt 13, 24-43

24 Đức Giê-su trình bày cho dân chúng nghe một dụ ngôn khác: “Nước Trời ví như chuyện người kia gieo giống tốt trong ruộng mình.25 Khi mọi người đang ngủ, thì kẻ thù của ông đến gieo thêm cỏ lùng vào giữa lúa, rồi đi mất.26 Khi lúa mọc lên và trổ bông, thì cỏ lùng cũng xuất hiện.27 Đầy tớ mới đến thưa chủ nhà rằng: “Thưa ông, không phải ông đã gieo giống tốt trong ruộng ông sao? Thế thì cỏ lùng ở đâu mà ra vậy? ” Ông đáp: “Kẻ thù đã làm đó! ” Đầy tớ nói: “Vậy ông có muốn chúng tôi ra đi gom lại không? ” 29 Ông đáp: “Đừng, sợ rằng khi gom cỏ lùng, các anh làm bật luôn rễ lúa. 30 Cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt. Đến ngày mùa, tôi sẽ bảo thợ gặt: hãy gom cỏ lùng lại, bó thành bó mà đốt đi, còn lúa, thì hãy thu vào kho lẫm cho tôi.”31 Đức Giê-su còn trình bày cho họ nghe một dụ ngôn khác. Người nói: “Nước Trời cũng giống như chuyện hạt cải người nọ lấy gieo trong ruộng mình.32 Tuy nó là loại nhỏ nhất trong tất cả các hạt giống, nhưng khi lớn lên, thì lại là thứ lớn nhất; nó trở thành cây, đến nỗi chim trời tới làm tổ trên cành được.”33 Người còn kể cho họ một dụ ngôn khác: “Nước Trời cũng giống như chuyện nắm men bà kia lấy vùi vào ba thúng bột, cho đến khi tất cả bột dậy men.”34 Tất cả các điều ấy, Đức Giê-su dùng dụ ngôn mà nói với đám đông; và Người không nói gì với họ mà không dùng dụ ngôn,35 hầu ứng nghiệm lời sấm của ngôn sứ: Mở miệng ra, tôi sẽ kể dụ ngôn, công bố những điều được giữ kín từ tạo thiên lập địa.36 Bấy giờ, Đức Giê-su bỏ đám đông mà về nhà. Các môn đệ lại gần Người và thưa rằng: “Xin Thầy giải nghĩa dụ ngôn cỏ lùng trong ruộng cho chúng con nghe.”37 Người đáp: “Kẻ gieo hạt giống tốt là Con Người.38 Ruộng là thế gian. Hạt giống tốt, đó là con cái Nước Trời. Cỏ lùng là con cái Ác Thần.39 Kẻ thù đã gieo cỏ lùng là ma quỷ. Mùa gặt là ngày tận thế. Thợ gặt là các thiên thần.40 Vậy, như người ta nhặt cỏ lùng rồi lấy lửa đốt đi thế nào, thì đến ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy.41 Con Người sẽ sai các thiên thần của Người tập trung mọi kẻ làm gương mù gương xấu và mọi kẻ làm điều gian ác, mà tống ra khỏi Nước của Người,42 rồi quăng chúng vào lò lửa; ở đó, chúng sẽ phải khóc lóc nghiến răng.43 Bấy giờ người công chính sẽ chói lọi như mặt trời, trong Nước của Cha họ. Ai có tai thì nghe.

Meditation: What can malicious weed-sowing tell us about the kingdom of God (Matthew 13:25)? The image Jesus uses in this parable is a common everyday example of planting, harvesting, and sorting the good fruit from the bad. Weeds can spoil and even kill a good harvest if they are not separated and destroyed at the proper time. Uprooting them too early, though, can destroy the good plants in the process.

Letting God’s word take deep root in the heart

Just as nature teaches us patience, so God’s patience also teaches us to guard the seed of his word which he has planted in our hearts and to beware of the destructive force of sin and evil that can destroy it. God’s word brings life, but Satan seeks to destroy the good seed which has been planted in the hearts of those who have heard God’s word. God’s judgment is not hasty, but it does come. And in the end, God will reward each according to what they have sown and reaped in this life. In that day God will separate the evil from the good. Do you allow God’s word to take deep root in your heart?

Growth and transformation from within

What can mustard seeds and leaven teach us about the kingdom of God? The tiny mustard seed literally grew to be a tree which attracted numerous birds because they loved the little black mustard seed it produced. God’s kingdom works in a similar fashion. It starts from the smallest beginnings in the hearts of men and women who are receptive to God’s word. And it works unseen and causes a transformation from within.

The Holy Spirit transforms us

Leaven is another powerful agent of change. A lump of dough left to itself remains just what it is, a lump of dough. But when the leaven is added to it a transformation takes place which produces rich and wholesome bread when heated – the staple of life for humans. The kingdom of God produces a transformation in those who receive the new life which Jesus Christ offers. When we yield to Jesus Christ, our lives are transformed by the power of the Holy Spirit who dwells in us. Paul the Apostle says, “we have this treasure in earthen vessels, to show that the transcendent power belongs to God and not to us” (2 Corinthians 4:7). Do you believe in the transforming power of the Holy Spirit?

Good and evil are sown in our hearts like tiny seeds which germinate, and in due time yield a harvest of good or bad fruit. Charles Read said: “Sow an act and you reap a habit. Sow a habit and you reap a character. Sow a character and you reap a destiny.” In the day of judgment each will reap what he or she has sown in this life. Those who sow good will shine in the kingdom of their Father. They will radiate with the beauty, joy, and fullness of God’s love. Do you allow the love of Christ to rule in your heart and in your actions?

“Lord Jesus, let your word take root in my heart and may your all-consuming love transform my life that I may sow what is good, worthy, and pleasing to you.”

Suy niệm: Việc gieo cỏ dại cách thâm độc có thể nói với chúng ta điều gì về nước Thiên Chúa (Mt 13,25)? Hình ảnh Đức Giêsu sử dụng ở đây rất quen thuộc về việc trồng cấy, thu gặt, và lựa trái tốt và trái xấu hằng ngày. Cỏ dại có thể làm hư hoại và thậm chí giết chết một mùa gặt tốt, nếu chúng không được nhổ đi và tiêu hủy đúng lúc. Tuy nhiên, nhổ chúng quá sớm có thể tiêu diệt những cây lúa tốt trong khi làm việc.

Hãy để lời Chúa thấm sâu trong lòng

Giống như tự nhiên dạy chúng ta phải kiên nhẫn, thì sự kiên nhẫn của Thiên Chúa cũng dạy chúng ta phải tỉnh thức trước lời Người đã trồng vào tâm hồn chúng ta và coi chừng sức mạnh phá hủy của tội lỗi và sự dữ, có thể tiêu diệt nó. Lời Chúa đem lại sự sống, nhưng Satan tìm cách phá hủy hạt giống tốt, được trồng vào các tâm hồn của những ai biết lắng nghe lời Chúa. Sự phán xét của Chúa không vội vã, nhưng nó sẽ đến. Và đến ngày sau hết, Thiên Chúa sẽ Ba Ngôi thưởng cho mỗi người tùy theo những gì họ đã gieo và gặt trong cuộc đời này. Trong ngày đó, Thiên Chúa sẽ tách rời kẻ xấu ra khỏi người tốt. Bạn có để cho lời Chúa ăn rễ sâu trong lòng mình không?

Sự phát triển và biến đổi từ bên trong

Những hạt cải và bột men dạy chúng ta về điều gì về vương quốc Thiên Chúa? Hạt cải nhỏ xíu thật sự lớn lên thành một cây, thu hút nhiều chim chóc, bởi vì chúng thích hạt cải nhỏ màu đen mà nó sinh sản ra. Vương quốc Thiên Chúa thực hiện trong một cách thức tương tự. Nó bắt đầu từ những khởi đầu nhỏ bé nhất trong lòng những người tiếp nhận lời Chúa. Và nó hoạt động âm thầm và gây ra sự biến đổi từ bên trong.

Chúa Thánh Thần biến đổi chúng ta

Bột men là một chất có sức mạnh biến đổi khác. Một nắm bột còn thừa cũng chỉ là một nắm bột. Nhưng khi bột men được thêm vào, sự biến đổi diễn ra, tạo cho miếng bánh sự đậm đà và lành mạnh khi nó được nướng lên – yếu tố chính của cuộc sống con người. Vương quốc của Chúa phát sinh sự biến đổi trong những ai đón nhận sự sống mới mà Đức Giêsu ban tặng. Khi chúng ta đầu hàng Đức Giêsu Kitô, cuộc đời chúng ta được biến đổi bởi quyền năng của Chúa Thánh Thần, Đấng ở trong chúng ta. Thánh Phaolô tông đồ nói rằng “Chúng ta có kho tàng này đựng trong những bình sành, để chứng tỏ quyền năng phi thường phát xuất từ Thiên Chúa, chứ không phải từ chúng tôi” (2Cor 4,7) Bạn có tin tưởng trong sức mạnh biến đổi của Chúa Thánh Thần không?

Cả điều tốt và xấu có thể được gieo vào lòng chúng ta như những hạt giống nhỏ nẩy mầm, cho tới thời gian sinh hoa trái tốt hay xấu. Charles Read nói: “Gieo một hành động, gặt một thói quen. Gieo một thói quen, gặt một bản tính. Gieo một bản tính, gặt một số phận”. Trong ngày phán xét, mỗi người sẽ thu gặt những gì mà họ đã gieo trong cuộc đời này. Những ai gieo giống tốt sẽ chiếu sáng trong vương quốc của Cha. Họ sẽ tỏa sáng với vẻ đẹp, niềm vui, và sự sung mãn của tình yêu Thiên Chúa. Bạn có cho phép tình yêu của Đức Kitô cai quản trong lòng bạn và trong những hành động của bạn không?

“Lạy Chúa, chớ gì lời Chúa ăn rễ sâu trong tâm hồn con, và xin cho tình yêu cháy bỏng của Chúa biến đổi cuộc đời con để con có thể gieo rắc những gì tốt lành, giá trị, và làm vui lòng Chúa.”

Comments are closed.

phone-icon