Which son did the father’s will?- Chúa Nhật 26 Thường Niên A

0

Tác giả: Don Schwager
Nguồn: 
www.dailyscripture.net
Lm. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

Sunday, October 1, 2023

Which son did the father’s will?

Scripture:  Matthew 21:28-32

28 “What do you think? A man had two sons; and he went to the first and said, `Son, go and work in the vineyard today.’ 29 And he answered, `I will not’; but afterward he repented and went. 30 And he went to the second and said the same; and he answered, `I go, sir,’ but did not go. 31 Which of the two did the will of his father?” They said, “The first.” Jesus said to them, “Truly, I say to you, the tax collectors and the harlots go into the kingdom of God before you. 32 For John came to you in the way of righteousness, and you did not believe him, but the tax collectors and the harlots believed him; and even when you saw it, you did not afterward repent and believe him.”

Chúa Nhật, ngày 01.10.2023        

Người con nào đã làm theo ý của Cha?

Mt 21,28-32

28 Các ông nghĩ sao: Một người kia có hai con trai. Ông ta đến nói với người thứ nhất: “Này con, hôm nay con hãy đi làm vườn nho.”29 Nó đáp: “Con không muốn đâu! ” Nhưng sau đó, nó hối hận, nên lại đi.30 Ông đến gặp người thứ hai, và cũng bảo như vậy. Nó đáp: “Thưa ngài, con đây! ” nhưng rồi lại không đi.31 Trong hai người con đó, ai đã thi hành ý muốn của người cha? ” Họ trả lời: “Người thứ nhất.” Đức Giê-su nói với họ: “Tôi bảo thật các ông: những người thu thuế và những cô gái điếm vào Nước Thiên Chúa trước các ông.32 Vì ông Gio-an đã đến chỉ đường công chính cho các ông, mà các ông không tin ông ấy; còn những người thu thuế và những cô gái điếm lại tin. Phần các ông, khi đã thấy vậy rồi, các ông vẫn không chịu hối hận mà tin ông ấy.”

Meditation: What kind of future are you preparing for? Jesus encourages us to think – to think about the consequences of our choices, especially the choices and decisions that will count not just for now but for eternity as well. The choices we make now will affect and shape our future, both our future on earth as well as in the life of the age to come.

Repaying a debt of gratitude and showing respect where it is due

Jesus tells a simple story of two imperfect sons to illustrate the way of God’s kingdom. The father amply provided for his sons food, lodging, and everything they needed. Everything the father had belonged to them as well. The father also rewarded his sons with excellent work in his own vineyard. He expected them to show him gratitude, loyalty, and honor by doing their fair share of the daily work.

Converting both heart and will to do what is good and pleasing to God

The “rebellious” son told his father to his face that he would not work for him. But afterwards he changed his mind and did what his father commanded him. The “good” son said he would work for his father, but didn’t follow through. He sought his own pleasure, contrary to his father’s will. Now who was really the good son? Both sons disobeyed their father – but one repented and then did what the father told him. Jesus makes his point clear – Good intentions are not enough. And promises don’t count unless they are performed.

A transformed heart filled with gratitude and respect

God wants to change our hearts so that we will show by our speech and by our actions that we respect his will and do it. God offers each one of us the greatest treasure possible – indestructable peace, joy, and friendship with him in his everlasting kingdom. We can lose that treasure if we refuse the grace – the free gift of God’s blessing and strength – which the Lord Jesus has won for us through his victory on the cross. The Lord Jesus fills us with the gift of the Holy Spirit who works in and through us for the glory of God. Do you seek to please God and respect his will and loving plan for your life? Allow the Holy Spirit to fill your heart with the peace, joy, and righteousness of God’s kingdom (Romans 14:17).

“Lord Jesus, change my heart that I may only desire that which is pleasing to you. Help me to respect your will and give me the strength, joy and perseverance to carry it out wholeheartedly.”

Suy niệm: Bạn chuẩn bị cho loại tương lai nào? Đức Giêsu thúc giục chúng ta suy nghĩ – suy nghĩ về những hậu quả của những lựa chọn, đặc biệt những lựa chọn và quyết định không chỉ tính cho hiện nay mà còn cho cả sự đời đời nữa. Những chọn lựa chúng ta làm hiện nay sẽ ảnh hưởng và hình thành cho tương lai của chúng ta, cả tương lai dưới thế cũng như cho sự sống đời sau.

Đáp trả món nợ biết ơn và bày tỏ sự tôn kính theo đúng bản chất của nó

Đức Giêsu kể một câu chuyện đơn giản về hai người con bất hảo để minh họa con đường của nước Chúa. Người cha cung cấp đầy đủ cho con mình mọi thứ cần dùng – đồ ăn, áo quần, nhà ở. Mọi thứ ông có cũng thuộc về chúng nữa. Người cha cũng ban thưởng cho hai người con với công việc rất tốt trong vườn nho của chính mình. Ông mong chúng sẽ bày tỏ với ông lòng biết ơn, trung thành, và kính trọng bằng việc thực hiện phần việc hằng ngày của mình.

Hoán cải cả lòng và trí để thực hiện những gì tốt lành và vui lòng Thiên Chúa

Mặc dù “người con nổi loạn” nói với cha trực tiếp rằng hắn sẽ không làm việc cho ông, nhưng sau đó hắn đã thay đổi ý định và đã làm những gì người cha ra lệnh. Còn “người con tốt lành” nói hắn sẽ đi làm việc cho cha, nhưng hắn lại không làm. Hắn chạy theo thú vui riêng của mình trái ngược với ý của cha mình. Giờ đây, ai mới thật sự là người con tốt lành? Cả hai người con đều không vâng lời cha mình, nhưng một người đã hối hận và đã làm những gì người cha bảo hắn. Đức Giêsu nói rõ quan điểm của Người rằng: những ý định tốt lành vẫn chưa đủ. Và những lời hứa hẹn không được tính tới nếu chúng chưa được thực hiện.

Một tâm hồn biến đổi sẽ đầy tràn lòng biết ơn và tôn kính

Thiên Chúa muốn biến đổi lòng chúng ta để chúng ta bày tỏ qua lời nói và hành động rằng chúng ta kính trọng thánh ý Người và sẵn sàng thực hiện những gì Người truyền lệnh. Thiên Chúa ban cho mỗi người chúng ta kho báu lớn nhất có thể – sự bình an, niềm vui, và mối quan hệ vững bền với Người trong vương quốc vĩnh cửu của Người. Chúng ta có thể đánh mất kho báu đó nếu chúng ta từ chối ơn sủng – phúc lành và sức mạnh nhưng không của Thiên Chúa – mà Chúa Giêsu đã đem lại cho chúng ta qua chiến thắng của Người trên thập giá. Chúa Giêsu ban cho chúng ta ơn huệ Chúa Thánh Thần, Đấng hoạt động trong và qua chúng ta cho vinh quang của Thiên Chúa. Bạn có tìm cách làm vui lòng Thiên Chúa và tôn kính thánh ý và kế hoạch yêu thương của Người dành cho đời mình không? Hãy để cho Chúa Thánh Thần lấp đầy lòng bạn với sự bình an, niềm vui, và sự công chính của vương quốc Thiên Chúa (Rm 14,17).

Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa biến đổi lòng con, để con có thể thật sự ước muốn những gì đẹp để làm lòng Chúa. Xin giúp con tôn kính thánh ý Chúa, và ban cho con sức mạnh, niềm vui, và sự bền đỗ để thực hiện thánh ý Chúa với tất cả tâm hồn.

Comments are closed.

phone-icon