Các thiên thần của họ … – Suy niệm theo WAU ngày 02.10.2023

0

Nguồn: The Word Among Us, October 2023
Lm. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

It’s funny, isn’t it? We hear about today’s feast of the Guardian Angels, and we almost instinctively conjure up images found in children’s books: a golden-haired, white-robed being floating beside a young child. The angel is somewhat alarmed to see the child reaching for some forbidden candy or about to trip over a stone in the road. Often, the angel is rushing to catch the child and bring him to safety. We recall these images, smile, and move on with our day.

Perhaps we shouldn’t be so quick to discount these angels! Today’s celebration can speak to us adults just as powerfully as our childhood books, if not more so. At its heart, this feast day tells us that the veil between heaven and earth is thinner than we often assume. It tells us that even “here on earth,” we believers can share “in the blessed company of angels” (Catechism of the Catholic Church, 336). Just by being present to us, our guardian angel surrounds us with the life of heaven.

So rejoice! You have an angel who looks upon the face of your heavenly Father and is constantly interceding for you (Matthew 18:10). Take heart! You have a “messenger” from heaven to remind you that “the Lord is with you” (Judges 6:12). Don’t be afraid! Your angel can help you find freedom from whatever binds you, just as another angel set Peter free from his chains (Acts 12:6-9). And lift up your head! Your angel is with you to minister to you in times of temptation and loneliness, just as angels cared for Jesus during his time in the wilderness (Mark 1:13).

You probably won’t see or hear your guardian angel in this lifetime—angels are pure spirits, after all! But you can find great comfort in knowing that God has sent a bit of heaven down to earth just for you, in the form of this hidden spiritual companion. That’s how much he loves you. That’s how much he cares for you.

“Thank you, Lord, for sending an angel to watch over me and guide me!”

Thật buồn cười phải không? Chúng ta nghe về ngày lễ các Thiên thần Bản mệnh hôm nay, và gần như theo bản năng, chúng ta liên tưởng đến những hình ảnh tìm thấy trong sách thiếu nhi: một người mặc áo choàng trắng, tóc vàng bay lơ lửng bên cạnh một đứa trẻ. Thiên thần hơi hoảng hốt khi thấy đứa trẻ với lấy một số kẹo bị cấm hoặc sắp vấp phải một hòn đá trên đường. Thông thường, thiên thần đang vội vã bắt đứa trẻ và đưa nó đến nơi an toàn. Chúng ta nhớ lại những hình ảnh này, mỉm cười và tiếp tục với ngày sống của mình.

Có lẽ chúng ta không nên vội vàng giảm giá cho những thiên thần này! Lễ mừng kính hôm nay có thể nói với người lớn chúng ta một cách mạnh mẽ như những cuốn sách thời thơ ấu của chúng ta, nếu không muốn nói là hơn thế. Về bản chất, ngày lễ này cho chúng ta biết rằng bức màn ngăn cách giữa trời và đất mỏng hơn chúng ta thường nghĩ. Nó cho chúng ta biết rằng ngay cả “ở đây trên trái đất,” chúng ta, những người tin Chúa, có thể chia sẻ “trong sự đồng hành diễm phúc của các thiên thần” (GLCG, 336). Chỉ bằng cách hiện diện với chúng ta, thiên thần hộ mệnh bao quanh chúng ta với cuộc sống thiên đàng.

Vì vậy, hãy vui mừng! Bạn có một thiên sứ trông thấy mặt Cha trên trời của bạn và không ngừng cầu thay cho bạn (Mt 18,10). Hãy an lòng! Bạn có một “sứ giả” từ thiên đàng để nhắc nhở bạn rằng “Chúa ở cùng bạn” (Tp 6,12). Đừng sợ! Thiên thần của bạn có thể giúp bạn tìm thấy sự tự do khỏi bất cứ điều gì trói buộc bạn, giống như một thiên thần khác đã giải thoát Phêrô khỏi xiềng xích của ông (Cv 12,6-9). Và hãy ngẩng đầu lên! Thiên thần của bạn sẽ ở bên bạn để phục vụ bạn trong những lúc bạn bị cám dỗ và cô đơn, giống như các thiên thần đã chăm sóc Chúa Giêsu trong thời gian Ngài ở trong hoang địa (Mc 1,13).

Bạn có thể sẽ không nhìn thấy hoặc nghe thấy thiên thần hộ mệnh của mình trong cuộc đời này – dù sao thì thiên thần cũng là những thần linh thuần khiết! Nhưng bạn có thể tìm thấy niềm an ủi lớn lao khi biết rằng Chúa đã gửi một chút thiên đường xuống trái đất chỉ dành cho bạn, dưới hình thức người bạn đồng hành tâm linh bí ẩn này. Đó là cách Ngài yêu bạn. Đó là cách Ngài quan tâm đến bạn.

Cảm ơn Chúa đã gửi một thiên thần đến trông chừng và hướng dẫn con!

Comments are closed.

phone-icon