Chúa có muốn chúng con … – SN theo WAU ngày 03.10.2023

0

Nguồn: The Word Among Us, October 2023
Lm. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

There’s no way around it—rejection hurts! Whether being denied a job or a date, most of us can recall the pain of being turned down or cast aside. It’s easy to take these experiences personally and to give in to the temptation to respond in anger. So we can understand James and John’s harsh reaction to the Samaritans who refused to welcome Jesus in today’s Gospel (Luke 9:53-54).

By contrast, Jesus didn’t respond in wrath. Instead, he rebuked James and John and moved on to another village. In fact, every time Jesus faced rejection or hostility, he chose patience, mercy, and forgiveness.

How unlike Jesus we are! Some of the deepest wounds we carry come from times of rejection, when someone chose not to love us. Because of these encounters, we may feel justified in responding like James and John. While it’s understandable that we might feel pain in these moments—and even afterward—by God’s grace, we don’t have to call down “fire from heaven” (Luke 9:54). Instead of lashing out, we can look to Jesus, who blesses those who curse him.

This event in Samaria foreshadows Jesus’ passion and death. There, we see humanity’s rejection of God as well as God’s willingness to endure even death for the sake of his people. We witness Jesus’ steadfast mercy most vividly at Calvary. The onlookers told Jesus to come down from the cross and retaliate if he was truly the Messiah. Even the soldiers jeered, “Save yourself!” But he didn’t. Instead, he prayed, “Father, forgive them” (Luke 23:34, 37). Jesus always extends mercy. No matter how many times we trip and fall, he invites us to begin again, to return to him and receive that mercy.

Like James and John, we struggle to understand a God who allows us—or anyone else—to reject him. We can’t fully grasp God’s enduring love. It’s a love that tenaciously seeks us out and then humbly and tenderly waits for us to respond. Today, let’s thank Jesus for enduring so much in order to save us. Let’s praise him for his mercy. And let’s show that mercy to the people around us.

“Lord, thank you for loving me so patiently!”

Không còn cách nào khác – sự từ chối thật đau đớn! Cho dù bị từ chối một công việc hay một cuộc hẹn hò, hầu hết chúng ta đều có thể nhớ lại nỗi đau bị từ chối hoặc gạt sang một bên. Thật dễ dàng để có những kinh nghiệm cá nhân và đầu hàng trước sự cám dỗ để phản ứng trong sự tức giận. Như vậy chúng ta có thể hiểu được phản ứng gay gắt của Giacôbê và Gioan đối với những người Samaria từ chối đón tiếp Chúa Giêsu trong bài Tin Mừng hôm nay (Lc 9,53-54).

Ngược lại, Chúa Giêsu không đáp lại trong cơn thịnh nộ. Thay vào đó, Ngài quở trách Giacôbê và Gioan rồi chuyển sang làng khác. Trên thực tế, mỗi khi Chúa Giêsu đối mặt với sự từ chối hoặc thù địch, Ngài đã chọn sự kiên nhẫn, lòng thương xót và sự tha thứ.

Chúng ta khác với Chúa Giêsu biết bao! Một số vết thương sâu nhất mà chúng ta mang đến từ những lần bị từ chối, khi ai đó chọn không yêu chúng ta. Vì những cuộc gặp gỡ này, chúng ta có thể cảm thấy hợp lý khi phản ứng giống như Giacôbê và Gioan. Mặc dù có thể hiểu được rằng chúng ta có thể cảm thấy đau đớn trong những khoảnh khắc này – và thậm chí sau đó – nhờ ân sủng của Thiên Chúa, nhưng chúng ta không cần phải gọi “lửa từ trời xuống” (Lc 9,54). Thay vì đả kích, chúng ta có thể nhìn vào Chúa Giêsu, Ngài chúc lành cho những người nguyền rủa Ngài.

Biến cố này ở Samaria báo trước cuộc khổ nạn và cái chết của Chúa Giêsu. Ở đó, chúng ta thấy loài người từ chối Thiên Chúa cũng như việc Thiên Chúa sẵn sàng chịu đựng ngay cả cái chết vì dân Ngài. Chúng ta chứng kiến lòng thương xót kiên định của Chúa Giêsu một cách sống động nhất tại đồi Canvê. Những người xem bảo Chúa Giêsu xuống khỏi thập tự giá và trả đũa nếu Ngài thực sự là Đấng Mêsia. Ngay cả những người lính cũng chế nhạo, “Hãy tự cứu lấy mình đi!” Nhưng Ngài đã không làm. Thay vào đó, Ngài cầu nguyện: “Lạy Cha, xin tha cho họ” (Lc 23,34. 37). Chúa Giêsu luôn mở rộng lòng thương xót. Cho dù chúng ta vấp ngã bao nhiêu lần đi chăng nữa, thì Ngài vẫn mời gọi chúng ta bắt đầu lại, trở về với Ngài và nhận lấy lòng thương xót đó.

Giống như Giacôbê và Gioan, chúng ta vật lộn để hiểu một Thiên Chúa cho phép chúng ta – hoặc bất kỳ ai khác – từ chối Ngài. Chúng ta không thể nắm bắt trọn vẹn tình yêu bền vững của Thiên Chúa. Đó là một tình yêu kiên trì tìm kiếm chúng ta rồi khiêm tốn và dịu dàng chờ đợi chúng ta đáp lại. Hôm nay, chúng ta hãy cảm tạ Chúa Giêsu đã chịu đựng rất nhiều để cứu chúng ta. Hãy ca ngợi lòng nhân từ của Ngài. Và hãy thể hiện lòng thương xót đó với những người xung quanh chúng ta.

Lạy Chúa, con cảm ơn Chúa vì đã yêu con rất kiên nhẫn!

Comments are closed.

phone-icon