Jesus’s face was set toward Jerusalem – SN ngày 03.10.2023

0

Tác giả: Don Schwager
Nguồn: 
www.dailyscripture.net
Lm. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

Tuesday, October 3, 2023

Jesus’s face was set toward Jerusalem”

Scripture:  Luke 9:51-56  

51 When the days drew near for him to be received up, he set his face to go to Jerusalem. 52 And he sent messengers ahead of him, who went and entered a village of the Samaritans, to make ready for him; 53 but the people would not receive him, because his face was set toward Jerusalem. 54 And when his disciples James and John saw it, they said, “Lord, do you want us to bid fire come down from heaven and consume them?” 55 But he turned and rebuked them. 56 And they went on to another village.

Thứ Ba, ngày 03.10.2023

Đức Giêsu hướng về thành Giêrusalem

Lc 9,51-56

51 Khi đã tới ngày Đức Giê-su được rước lên trời, Người nhất quyết đi lên Giê-ru-sa-lem.52 Người sai mấy sứ giả đi trước. Họ lên đường và vào một làng người Sa-ma-ri để chuẩn bị cho Người đến.53 Nhưng dân làng không đón tiếp Người, vì Người đang đi về hướng Giê-ru-sa-lem.54 Thấy thế, hai môn đệ Người là ông Gia-cô-bê và ông Gio-an nói rằng: “Thưa Thầy, Thầy có muốn chúng con khiến lửa từ trời xuống thiêu huỷ chúng nó không? “55 Nhưng Đức Giê-su quay lại quở mắng các ông.56 Rồi Thầy trò đi sang làng khác.

Meditation: Are you surprised to see two of Jesus’ disciples praying for the destruction of a Samaritan village? The Jews and Samaritans had been divided for centuries. Jewish pilgrims who passed through Samaritan territory were often treated badly and even assaulted. Jesus did the unthinkable for a Jew. He not only decided to travel through Samaritan territory at personal risk, but he also asked for hospitality in one of their villages! 

Jesus faced rejection and abuse in order to reconcile us with God and one another

Jesus’ offer of friendship was rebuffed. Is there any wonder that the disciples were indignant and felt justified in wanting to see retribution done to this village? Wouldn’t you respond the same way? Jesus, however, rebukes his disciples for their lack of toleration. Jesus had “set his face toward Jerusalem” to die on a cross that Jew, Samaritan and Gentile might be reconciled with God and be united as one people in Christ.

Jesus seeks our highest good – friend and enemy alike

Tolerance is a much needed virtue today. But aren’t we often tolerant for the wrong thing or for the wrong motive? Christian love seeks the highest good of both one’s neighbor and one’s enemy. When Abraham Lincoln was criticized for his courtesy and tolerance towards his enemies during the American Civil War, he responded: “Do I not destroy my enemies when I make them my friends?” How do you treat those who cross you and cause you trouble? Do you seek their good rather than their harm?

“Lord Jesus, you are gracious, merciful, and kind. Set me free from my prejudice and intolerance towards those I find disagreeable, and widen my heart to love and to do good even to those who wish me harm or evil.”

Suy niệm: Bạn có ngạc nhiên khi thấy 2 môn đệ Đức Giêsu cầu xin cho lửa từ trời xuống đốt thành Samaritan không? Người Do thái và người Samaritan đã đối lập với nhau trong nhiều thế kỷ. Những người lữ khách Do thái đi ngang qua phần đất Samaritan thường bị tấn công và đối xử tồi tệ. Đức Giêsu đã làm một điều khó hiểu đối với người Do thái. Người không chỉ quyết định đi qua phần đất Samaritan cho dù bị đe dọa đến tính mạng, mà còn xin họ giúp đỡ lưu trú trong thành của họ nữa!

Đức Giêsu đối đầu với với sự loại trừ và sỉ nhục để giao hòa chúng ta với Thiên Chúa và với nhau

Lời đề nghị về tình bằng hữu của Đức Giêsu bị khước từ. Thế thì có ai lại thắc mắc khi các môn đệ Đức Giêsu phẫn nộ và cảm thấy có lý do chính đáng trong việc muốn thấy sự trừng phạt cho thành đó sao? Không phải bạn cũng có sự ứng trả như thế sao? Tuy nhiên, Đức Giêsu lại khiển trách các môn đệ vì sự thiếu khoan dung của họ. Đức Giêsu đã “quyết định đi về Giêrusalem” để chết trên thập giá, để người Do thái, Samaritan, và dân ngoại được hòa giải với Thiên Chúa và hiệp nhất với nhau trong Đức Kitô.

Đức Giêsu tìm kiếm sự thiện hảo cao nhất của chúng ta – bạn hữu và kẻ thù giống như nhau

Sự khoan dung là một nhân đức rất cần thiết hôm nay. Thế nhưng chẳng phải chúng ta thường tha thứ cho điều sai trái hay động cơ sai trái đó sao? Tình yêu thương của người tín hữu tìm kiếm lợi ích cao nhất cho người thân quen cũng như kẻ thù của mình. Khi tổng thống Abraham Lincoln bị chỉ trích vì sự tử tế và khoan dung của ông đối với những kẻ thù trong suốt thời kỳ nội chiến nước Mỹ, ông đã trả lời: “Chẳng phải tôi đã tiêu diệt các kẻ thù của tôi khi tôi làm bạn với họ đó sao?” Bạn đối xử thế nào với những ai cản trở và gây phiền phức cho bạn? Bạn có tìm điều tốt hơn điều xấu cho họ không?

Lạy Chúa Giêsu, Chúa khoan dung, thương xót, và quảng đại. Xin giải thoát con khỏi mọi thành kiến và khắt khe đối với những ai con không vừa ý, và xin Chúa mở rộng lòng con để con biết yêu thương và làm điều tốt lành, thậm chí cho cả những người muốn làm hại con.

Comments are closed.

phone-icon