Ai sẽ lăn tảng đá ra cho chúng ta? – Suy niệm theo WAU ngày 30.03.2024

0

Nguồn: The Word Among Us, March 2024
Lm. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

Holy Saturday is a paradox, an “already but not yet” moment: our Lord has died, but he is not yet risen. There is no celebration of morning Mass. Instead, the Church waits in silence for the Easter Vigil. As the women kept watch for the dawn to anoint Jesus’ body, we keep watch for the first light of the Easter fire. We wait with the entire Christian people for the light of Christ to overcome the darkness of sin, for our crucified Messiah to defeat death.

Mary Magdalene and the other women were immersed in the “not yet.” They didn’t have the benefit of two thousand years of faith in the resurrection; they only knew that Jesus was dead. The horror of his crucifixion still fresh, they went expecting to find his dead body. “Who will roll back the stone for us?” they wondered (Mark 16:3). They couldn’t foresee that instead of a corpse, they would find an empty tomb. They couldn’t imagine that God would not only roll away the heavy stone, but he would also overpower the immovable weight of sin. They never dreamed that Jesus would trample death and resurrect their shattered faith.

Jesus did all of this and so much more. And he didn’t only do it for these women—he did it for us as well. By his death and resurrection, he conquered sin and death, doubt, and despair—for everyone. We are freed from the darkness of fear, where the “stones” in our lives appear impossible to move. In the light of the Easter candle, we can see clearly that Jesus has already demolished every obstacle that prevents us from knowing God. As an early Christian hymn proclaims, “The banquet is ready, the eternal dwelling places are prepared, the treasure houses of all good things lie open. The kingdom of heaven has been prepared for you from all eternity.”

So rejoice as you keep vigil with the women. Christ is risen! And you, too, will rise!

“Thank you, Jesus, for opening the treasures of heaven!”

Thứ Bảy Tuần Thánh là một nghịch lý, một thời điểm “đã rồi nhưng chưa”: Chúa chúng ta đã chết, nhưng Ngài chưa sống lại. Không cử hành Thánh lễ buổi sáng. Thay vào đó, Giáo hội im lặng chờ đợi Đêm Vọng Phục sinh. Khi các phụ nữ chờ bình minh để xức xác Chúa Giêsu, chúng ta cũng mong chờ ánh sáng đầu tiên của ngọn lửa Phục Sinh. Chúng ta cùng với toàn thể dân Kitô giáo chờ đợi ánh sáng của Chúa Kitô chiến thắng bóng tối tội lỗi, chờ đợi Đấng Messia chịu đóng đinh của chúng ta đánh bại cái chết.

Maria Mađalêna và những người phụ nữ khác đang chìm đắm trong câu nói “chưa”. Họ không có được lợi ích gì từ hai ngàn năm đức tin vào sự sống lại; họ chỉ biết rằng Chúa Giêsu đã chết. Nỗi kinh hoàng về việc Ngài bị đóng đinh vẫn còn nguyên, họ mong tìm thấy xác Ngài. “Ai sẽ lăn tảng đá ra cho chúng ta?” họ thắc mắc (Mc 16,3). Họ không thể đoán trước được rằng thay vì một xác chết, họ sẽ tìm thấy một ngôi mộ trống. Họ không thể tưởng tượng được rằng Thiên Chúa không những lăn tảng đá nặng đi mà còn chế ngự được sức nặng không thể lay chuyển của tội lỗi. Họ chưa bao giờ mơ rằng Chúa Giêsu sẽ giày đạp cái chết và làm sống lại niềm tin đã tan vỡ của họ.

Chúa Giêsu đã làm tất cả những điều này và còn hơn thế nữa. Và Ngài không chỉ làm điều đó cho những người phụ nữ này mà còn làm điều đó cho chúng ta. Bằng cái chết và sự phục sinh của mình, Ngài đã chiến thắng tội lỗi và cái chết, nghi ngờ và tuyệt vọng – cho mọi người. Chúng ta được giải thoát khỏi bóng tối sợ hãi, nơi mà những “hòn đá” trong cuộc đời chúng ta dường như không thể di chuyển được. Dưới ánh sáng của ngọn nến Phục Sinh, chúng ta có thể thấy rõ rằng Chúa Giêsu đã phá bỏ mọi trở ngại ngăn cản chúng ta nhận biết Thiên Chúa. Như một bài thánh ca Kitô giáo thời sơ khai tuyên bố: “Bữa tiệc đã sẵn sàng, nơi ở vĩnh cửu đã được chuẩn bị, kho tàng mọi điều tốt lành đã mở sẵn. Vương quốc thiên đàng đã được chuẩn bị sẵn cho các ngươi từ đời đời.”

Vì thế hãy vui mừng khi bạn luôn canh thức với những người phụ nữ. Chúa Kitô đã sống lại! Và bạn cũng sẽ trỗi dậy!

Lạy Chúa Giêsu, con cảm tạ Chúa vì đã mở ra kho báu ở trên trời!

Comments are closed.

phone-icon