Bi kịch của sự phản bội – SN ngày 27.03.2024

0

Tác giả: Don Schwager
Nguồn: 
www.dailyscripture.net
Lm. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

Wednesday, March 27, 2024

The tragedy of the betrayal

Gospel Reading: Matthew 26:14-25

14 Then one of the twelve, who was called Judas Iscariot, went to the chief priests  15 and said, “What will you give me if I deliver him to you?” And they paid him thirty pieces of silver. 16 And from that moment he sought an opportunity to betray him. 17 Now on the first day of Unleavened Bread the disciples came to Jesus, saying, “Where will you have us prepare for you to eat the Passover?” 18 He said, “Go into the city to a certain one, and say to him, `The Teacher says, My time is at hand; I will keep the Passover at your house with my disciples.'” 19 And the disciples did as Jesus had directed them, and they prepared the Passover. 20 When it was evening, he sat at table with the twelve disciples; 21 and as they were eating, he said, “Truly, I say to you, one of you will betray me.” 22 And they were very sorrowful, and began to say to him one after another, “Is it I, Lord?” 23 He answered, “He who has dipped his hand in the dish with me, will betray me. 24 The Son of man goes as it is written of him, but woe to that man by whom the Son of man is betrayed! It would have been better for that man  if he had not been born.” 25 Judas, who betrayed him, said, “Is it I, Master?” He said to him, “You have said so.”

Thứ Tư, ngày 27.03.2024    

Bi kịch của sự phản bội

Mt 26,14-25

14 Bấy giờ, một người trong Nhóm Mười Hai tên là Giu-đa Ít-ca-ri-ốt, đi gặp các thượng tế15 mà nói: “Tôi nộp ông ấy cho quý vị, thì quý vị muốn cho tôi bao nhiêu.” Họ quyết định cho hắn ba mươi đồng bạc.16 Từ lúc đó, hắn cố tìm dịp thuận tiện để nộp Đức Giê-su.17 Ngày thứ nhất trong tuần bánh không men, các môn đệ đến thưa với Đức Giê-su: “Thầy muốn chúng con dọn cho Thầy ăn lễ Vượt Qua ở đâu? “18 Người bảo: “Các anh đi vào thành, đến nhà một người kia và nói với ông ấy: “Thầy nhắn: thời của Thầy đã gần tới, Thầy sẽ đến nhà ông để ăn mừng lễ Vượt Qua với các môn đệ của Thầy.”19 Các môn đệ làm y như Đức Giê-su đã truyền, và dọn tiệc Vượt Qua.20 Chiều đến, Đức Giê-su vào bàn tiệc với mười hai môn đệ.21 Đang bữa ăn, Người nói: “Thầy bảo thật anh em, một người trong anh em sẽ nộp Thầy.”22 Các môn đệ buồn rầu quá sức, lần lượt hỏi Người: “Thưa Ngài, chẳng lẽ con sao? “23 Người đáp: “Kẻ giơ tay chấm chung một đĩa với Thầy, đó là kẻ nộp Thầy.24 Đã hẳn Con Người ra đi theo như lời đã chép về Người, nhưng khốn cho kẻ nào nộp Con Người: thà nó đừng sinh ra thì hơn! “25 Giu-đa, kẻ nộp Người cũng hỏi: “Ráp-bi, chẳng lẽ con sao? ” Người trả lời: “Chính anh nói đó! 

Meditation: Why did Judas betray his Master? Was his treachery motivated by greed, bitter disappointment with Jesus, or hatred because of disillusionment? It may be that Judas never intended for his Master to die. Maybe he thought Jesus was proceeding too slowly and not acting aggressively enough in setting up his messianic kingdom. Perhaps Judas wanted to force Jesus’ hand by compelling him to act. Nonetheless, his tragedy was his refusal to accept Jesus as he was.

The power of greed can only be overcome with the power of Christ’s love poured out for us

Origen (185-254 AD), a bible scholar and early church father, comments on Judas’ betrayal:

“Let us consider what Judas said to the Jewish priests: What will you give me if I hand him over to you? He was willing to take money in exchange for handing over the Word of God. They do the same thing who accept sensual or worldly goods in exchange for handing over and casting out from their souls the Savior and Word of truth who came to dwell with them. Indeed, it would be fitting to apply Judas’s example to all who show contempt for the Word of God and betray him, as it were, by committing sin for the sake of money or for any selfish motive. People who behave in this way appear openly to be calling out to the powers of the enemy who offer worldly gain in return for the sin of betraying God’s Word, saying, What will you give me if I hand him over to you? And they gave him thirty pieces of silver.

The number of coins they gave Judas was equivalent to the number of years the Savior had sojourned in this world. For at the age of thirty, he was baptized and began to preach the gospel, like Joseph was thirty years old when he began to gather grain for his brothers (Genesis 41:46). Just as at that time the grain was prepared by God for the sons of Israel but given also to the Egyptians, so also the gospel was prepared for the saints but preached also to the unfaithful and wicked.” (Commentary on Matthew 78.)

The Lord will test our hearts to show us where we need his love and strength to do his will Jesus knew beforehand what would befall him. As Jesus ate his last supper meal with his twelve apostles he put them under trial and suspicion (one of you will betray me) to teach them to examine themselves rightly, lest they be high-minded and think themselves more strong than they were. We, also must examine ourselves in the light of God’s truth and grace and ask him to strengthen us in faith, hope, and love that we may not fail him or forsake him when we are tempted. Do you pray with confidence in the words Jesus gave us to pray: Do not lead us into temptation, but deliver us from evil (Matthew 6:13)?

“God our Father, we are exceedingly frail and indisposed to every virtuous and gallant undertaking. Strengthen our weakness, we beseech you, that we may do valiantly in this spiritual war; help us against our own negligence and cowardice, and defend us from the treachery of our unfaithful hearts; for Jesus Christ’s sake.”  (Prayer of Thomas a Kempis)

Suy niệm: Tại sao Giuđa đã phản bội Thầy mình?  Sự phản bội của ông có bị thúc đẩy bởi tham lam, thất vọng tràn trề về Ðức Giêsu, hay căm phẩn vì sự vỡ mộng không?  Rất có thể Giuđa không bao giờ có ý định để Thầy mình chết. Có thể ông ta nghĩ Ðức Giêsu đang thực hiện một cách chậm chạp và không tích cực đủ trong việc xây dựng vương quốc Mêsia của Người. Có thể Giuđa muốn ép Ðức Giêsu phải ra tay hành động ngay. Tuy nhiên, tấm thảm kịch của ông ta là sự khước từ để đón nhận Ðức Giêsu như Người là.

Sức mạnh của lòng tham chỉ có thể lướt thắng với sức mạnh tình yêu của Đức Kitô ban cho chúng ta

Origen (185-254 AD), một nhà nghiên cứu kinh thánh và là một giáo phụ, bình luận về sự phản bội của Giuđa như sau:

“Chúng ta hãy nghĩ về những gì Giuđa nói với những tư tế Dothái: Các ông sẽ cho tôi bao nhiêu nếu tôi trao nộp người cho các ông?  Giuđa đã muốn lấy tiền trong việc giao dịch trao nộp Ngôi lời Thiên Chúa. Ai đón nhận đam mê xác thịt hay của cải vật chất thế gian trong việc trao đổi và đuổi Đấng cứu thế và ngôi Lời, Đấng đến ở trong họ, thì họ cũng phản bội tương tự như Giuđa. Thật vậy, việc áp dụng trường hợp điển hình của Giuđa cho những ai coi thường ngôi Lời Thiên Chúa và phản bội ngài là điều rất phù hợp, qua việc phạm tội vì mục đích tiền bạc hay vì bất cứ lý do dâm dục nào.  Những ai ứng xử theo cách này, ngang nhiên xuất hiện đến nhờ cậy sức mạnh của kẻ thù, những kẻ đáp lại bằng việc đề cử lợi lộc thế gian, về tội phản bội ngôi Lời Thiên Chúa, nói rằng, các ông sẽ đưa tôi bao nhiêu nếu tôi trao nộp người cho các ông? Và họ đã đưa cho y 30 đồng bạc. 

Số tiền họ đưa cho Giuđa bằng số năm Đấng cứu thế đã sống nơi trần thế này. Khi vào tuổi ba mươi, ngài chịu phép rửa và bắt đầu rao giảng Tin mừng, giống như Giuse lúc 30 tuổi khi ông bắt đầu tích trữ lúa cho anh em mình (Kn 41,46). Chính vào thời gian đó Thiên Chúa đã chuẩn bị lúa cho con cái Israel, đồng thời cũng cho người Aicập, cũng vậy, Tin mừng được chuẩn bị cho người thánh thiện, và cho cả những người tội lỗi” (Chú thích Tin mừng thánh Matthêu 78).

Chúa sẽ thử lòng chúng ta để cho thấy chúng ta cần đến tình yêu và sức mạnh của Người để thực thi ý Người

Ðức Giêsu biết trước những gì sẽ xảy ra với mình.  Trong bữa tiệc ly với 12 môn đệ, người đặt để họ trong thái độ kiểm thảo và nghi ngờ (một người trong các ngươi sẽ phản bội ta) để dạy họ xét mình nghiêm túc, để họ không tự đại và nghĩ mình mạnh mẽ. Chúng ta cũng phải xét mình trong ánh sáng chân thật và ân sủng của Chúa, đồng thời xin ngài ban thêm lòng tin, cậy, mến để chúng ta không sa ngã hay lìa bỏ ngài trong những cơn cám dỗ.  Bạn có tin tưởng cầu xin khi đọc lời nguyện mà Ðức Giêsu đã dạy: Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ (Mt 6,13) không?

Lạy Thiên Chúa là Cha chúng con, chúng con rất nhu nhược và miễn cưỡng trong việc tập tành các nhân đức và làm điều thiện. Xin thêm sức cho sự yếu hèn của chúng con, để chúng con có thể can đảm trong trận chiến thiêng liêng này; xin Chúa giúp chúng con chống trả lại sự thờ ơ và hèn nhát của mình, và đừng để chúng con phản bội Chúa bao giờ; vì công nghiệp Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng con. (Lời cầu của Toma Kempis)

Comments are closed.

phone-icon