Thưa Cha, con đã phạm tội với trời và với Cha – SN ngày 02.03.2024

0

Tác giả: Don Schwager
Nguồn: 
www.dailyscripture.net
Lm. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

Saturday, March 2, 2024

“Father, I have sinned against heaven and you”

Scripture:  Luke 15:1-3,11-32

    1 Now the tax collectors and sinners were all drawing near to hear him. 2 And the Pharisees and the scribes murmured, saying, “This man receives sinners and eats with them.” 3 So he told them this parable:11 And he said, “There was a man who had two sons; 12 and the younger of them said to his father, `Father, give me the share of property that falls to me.’ And he divided his living between them. 13 Not many days later, the younger son gathered all he had and took his journey into a far country, and there he squandered his property in  loose living. 14 And when he had spent everything, a great famine arose in that country, and he began to be in want. 15 So he went and joined himself to one of the citizens of that country, who sent him into his fields to feed swine. 16 And he would gladly have fed on the pods that the swine ate; and no one gave him anything. 17 But when he came to himself he said, `How many of my father’s hired servants have bread enough and to spare, but I perish here with hunger! 18 I will arise and go to my father, and I will say to him, “Father, I have sinned against heaven and before you; 19 I am no longer worthy to be called your son; treat me as one of your hired servants.”‘ 20 And he arose and came to his father.
    But while he was yet at a distance, his father saw him and had compassion, and ran and embraced  him and kissed him. 21 And the son said to him, `Father, I have sinned against heaven and before you; I am no longer worthy to be called your son.’ 22 But the father said to his servants, `Bring quickly the best robe, and put it on him; and put a ring on his hand, and shoes on his feet; 23 and bring the fatted calf and kill it, and let us eat and make merry; 24 for this my son was dead, and is alive again; he was lost, and is found.’ And they began to make merry.25 “Now his elder son was in the field; and as he came and drew near to the house, he heard music and dancing. 26 And he called one of the servants and asked what this meant. 27 And he said to him, `Your brother has come, and your father has killed the fatted calf, because he has received him safe and sound.’ 28 But he was angry and refused to go in. His father came out and entreated him, 29 but he answered his father, `Lo, these many years I have served you, and I never disobeyed your command; yet you never gave me a kid, that I  might make merry with my friends. 30 But when this son of yours came, who has devoured your living with harlots, you killed for him the fatted calf!’ 31 And he said to him, `Son, you are always with me, and all that is mine is yours. 32 It was fitting to make merry and be glad, for this your brother was dead, and is alive; he was lost, and is found.'”

Thứ Bảy, ngày 02.03.2024   

Thưa Cha, con đã phạm tội với trời và với Cha

Lc 15,1-3.11-32

1 Các người thu thuế và các người tội lỗi đều lui tới với Đức Giê-su để nghe Người giảng.2 Những người Pha-ri-sêu và các kinh sư bèn xầm xì với nhau: “Ông này đón tiếp phường tội lỗi và ăn uống với chúng.”3 Đức Giê-su mới kể cho họ dụ ngôn này: 11 Rồi Đức Giê-su nói tiếp: “Một người kia có hai con trai.12 Người con thứ nói với cha rằng: “Thưa cha, xin cho con phần tài sản con được hưởng. Và người cha đã chia của cải cho hai con.13 Ít ngày sau, người con thứ thu góp tất cả rồi trẩy đi phương xa. Ở đó anh ta sống phóng đãng, phung phí tài sản của mình.14 “Khi anh ta đã ăn tiêu hết sạch, thì lại xảy ra trong vùng ấy một nạn đói khủng khiếp. Và anh ta bắt đầu lâm cảnh túng thiếu,15 nên phải đi ở đợ cho một người dân trong vùng; người này sai anh ta ra đồng chăn heo.16 Anh ta ao ước lấy đậu muồng heo ăn mà nhét cho đầy bụng, nhưng chẳng ai cho.17 Bấy giờ anh ta hồi tâm và tự nhủ: “Biết bao nhiêu người làm công cho cha ta được cơm dư gạo thừa, mà ta ở đây lại chết đói!18 Thôi, ta đứng lên, đi về cùng cha và thưa với người: “Thưa cha, con thật đắc tội với Trời và với cha,19 chẳng còn đáng gọi là con cha nữa. Xin coi con như một người làm công cho cha vậy.20 Thế rồi anh ta đứng lên đi về cùng cha.21 Bấy giờ người con nói rằng: “Thưa cha, con thật đắc tội với Trời và với cha, chẳng còn đáng gọi là con cha nữa. ..22 Nhưng người cha liền bảo các đầy tớ rằng: “Mau đem áo đẹp nhất ra đây mặc cho cậu, xỏ nhẫn vào ngón tay, xỏ dép vào chân cậu,23 rồi đi bắt con bê đã vỗ béo làm thịt để chúng ta mở tiệc ăn mừng!24 Vì con ta đây đã chết mà nay sống lại, đã mất mà nay lại tìm thấy. Và họ bắt đầu ăn mừng.25 “Lúc ấy người con cả của ông đang ở ngoài đồng. Khi anh ta về gần đến nhà, nghe thấy tiếng đàn ca nhảy múa,26 liền gọi một người đầy tớ ra mà hỏi xem có chuyện gì.27 Người ấy trả lời: “Em cậu đã về, và cha cậu đã làm thịt con bê béo, vì gặp lại cậu ấy mạnh khoẻ.28 Người anh cả liền nổi giận và không chịu vào nhà. Nhưng cha cậu ra năn nỉ.29 Cậu trả lời cha: “Cha coi, đã bao nhiêu năm trời con hầu hạ cha, và chẳng khi nào trái lệnh, thế mà chưa bao giờ cha cho lấy được một con dê con để con ăn mừng với bạn bè.30 Còn thằng con của cha đó, sau khi đã nuốt hết của cải của cha với bọn điếm, nay trở về, thì cha lại giết bê béo ăn mừng!31 “Nhưng người cha nói với anh ta: “Con à, lúc nào con cũng ở với cha, tất cả những gì của cha đều là của con.32 Nhưng chúng ta phải ăn mừng, phải vui vẻ, vì em con đây đã chết mà nay lại sống, đã mất mà nay lại tìm thấy.”

Meditation: How can you love someone who turns their back on you and still forgive them from the heart? The prophets remind us that God does not abandon us, even if we turn our backs on him (Micah 7:18). He calls us back to himself – over and over and over again. Jesus’ story of the father and his two sons (sometimes called the parable of the prodigal son) is the longest parable in the Gospels.

Unbroken love, mercy, and timely repentance

What is the main point or focus of the story? Is it the contrast between an obedient and a disobedient son or is it between the warm reception given to a spendthrift son by his father and the cold reception given by the eldest son? Jesus contrasts the father’s merciful love with the eldest son’s somewhat harsh reaction to his errant brother and to the lavish party his joyful father throws for his repentant son. While the errant son had wasted his father’s money, his father, nonetheless, maintained unbroken love for his son.

repentance and forgiveness leads to restoration

The son, while he was away, learned a lot about himself. And he realized that his father had given him love which he had not returned. He had yet to learn about the depth of his father’s love for him. His deep humiliation at finding himself obliged to feed on the husks of pigs and his reflection on all he had lost, led to his repentance and decision to declare himself guilty before his father. While he hoped for reconciliation with his father, he could not have imagined a full restoration of relationship. The father did not need to speak words of forgiveness to his son; his actions spoke more loudly and clearly! The beautiful robe, the ring, and the festive banquet symbolize the new life – pure, worthy, and joyful – of anyone who returns to God.

Lack of forgiveness and contempt bring isolation and division

The prodigal could not return to the garden of innocence, but he was welcomed and reinstated as a son. The errant son’s dramatic change from grief and guilt to forgiveness and restoration express in picture-language the resurrection from the dead, a rebirth to new life from spiritual death. The parable also contrasts mercy and its opposite – unforgiveness. The father who had been wronged, was forgiving. But the eldest son, who had not been wronged, was unforgiving. His unforgiveness turns into contempt and pride. And his resentment leads to his isolation, division, and estrangement from the community of forgiven sinners.

In this parable Jesus gives a vivid picture of God and what God is like. God is truly kinder than us. He does not lose hope or give up when we stray. He rejoices in finding the lost and in welcoming them home. Do you know the joy of repentance and the restoration of relationship as a son or daughter of your heavenly Father?

“Lord Jesus, may I never doubt your love nor take for granted the mercy you have shown to me. Fill me with your transforming love that I may be merciful as you are merciful.”

Suy niệm: Làm thế nào bạn có thể yêu thương người trở mặt với bạn và tha thứ cho họ tự đáy lòng? Các ngôn sứ nhắc nhở chúng ta rằng Thiên Chúa không bỏ chúng ta, thậm chí nếu chúng ta trở mặt với Người (Mk 7,18). Người kêu gọi chúng ta trở về – hết lần này tới lần khác. Câu chuyện của Đức Giêsu về người cha và 2 người con (có khi được gọi là dụ ngôn đứa con hoang đàng) là dụ ngôn dài nhất trong các Tin mừng.

Tình yêu, lòng thương xót nguyên vẹn, và lòng thống hối thích hợp

Điểm chính yếu của câu chuyện là gì? Có phải sự tương phản giữa người con vâng lời và người con không vâng lời, hay có phải giữa sự đón tiếp ấm áp của người cha với đứa con hoang đàng và sự đón tiếp lạnh nhạt của người con cả không? Đức Giêsu đối chiếu sự tương phản lòng thương xót của người cha với phản ứng khó chịu của người con cả đối với đứa em hư đốn của anh và với bữa tiệc linh đình mà người vui mừng dành cho đứa con hoang đàng trở về nhà. Trong khi đứa con hoang đàng phung phí hết tiền bạc của cha, tình yêu của người cha dành cho con vẫn không bị sứt mẻ.

Lòng thống hối và sự tha thứ dẫn tới sự phục hồi

Người con khi xa nhà đã học biết nhiều điều về chính mình. Anh ta đã nhận ra rằng người cha đã dành cho cho anh một tình yêu không thể báo đáp. Anh còn học biết về tình yêu sâu thẳm của cha dành cho mình. Sự thấp hèn tột cùng của anh ta được thể hiện khi buộc phải ăn cám heo và nhớ lại tất cả những gì mình đã đánh mất, dẫn tới sự hối hận và quyết tâm xưng thú tội mình với cha. Trong lúc anh hy vọng làm hòa với cha, anh không thể nào hình dung được sự phục hồi mối quan hệ trọn vẹn. Người cha không cần nói lên những lời tha thứ với người con, những hành động của ông còn nói lớn và rõ hơn gấp nhiều lần! Áo đẹp, nhẫn đeo, và bữa tiệc mừng tượng trưng cho sự sống mới – thanh khiết, tôn trọng, và vui mừng – của những người trở về với Chúa.

Thiếu sự tha thứ và sự coi thường dẫn tới sự cô lập và chia rẽ

Người con hoang đàng không thể về nhà với sự vô tội, nhưng anh đã được đón mừng và phục hồi như một người con. Thảm kịch của người con hoang đàng thay đổi từ nỗi buồn và tội lỗi tới sự tha thứ và phục hồi, diễn tả hình ảnh sống động sự phục sinh từ cõi chết, một cuộc tái sinh đến cuộc sống mới từ sự chết tinh thần. Dụ ngôn cũng phản ánh lòng thương xót và sự đối nghịch của nó là sự không tha thứ. Người cha được coi là sai trái thì đang tha thứ. Nhưng người con cả được coi là tốt lành thì không chịu tha thứ. Sự không tha thứ của anh ta trở thành sự khinh miệt và kiêu ngạo. Và sự oán giận của anh ta dẫn tới sự xa cách và oán trách những người tội lỗi được tha thứ.

Trong dụ ngôn này, Đức Giêsu đưa ra một hình ảnh sống động về Thiên Chúa và những gì Người là. Thiên Chúa thật sự tốt hơn chúng ta. Người không đánh mất hy vọng hay bỏ cuộc khi chúng ta lầm lạc. Người vui mừng trong việc tìm thấy người lầm lạc, và trong việc đón mừng họ trở về nhà. Bạn có biết niềm vui của sự thống hối và sự phục hồi mối quan hệ như một người con trai con gái của Cha trên trời không?

Lạy Chúa Giêsu, chớ gì con không bao giờ nghi ngờ tình yêu của Chúa, hay chối từ lòng thương xót của Chúa đã bày tỏ cho con. Xin Chúa lấp đầy lòng con tình yêu biến đổi của Chúa, để con có thể thương xót như Chúa hằng thương xót.

 

Comments are closed.

phone-icon