Hãy yên tâm, lòng tin của con đã cứu chữa con – SN theo WAU ngày 08.07.2024

0

Nguồn: The Word Among Us, July 2024
Lm. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

Today’s Gospel presents us with two very different people with two very different problems. One is a synagogue official who was likely respected in his community. The other is a woman whose constant hemorrhaging made her an outcast. Yet the two had one thing in common: desperate, they believed that Jesus was their last resort.

Dig a little deeper and you’ll see there were actually several similarities. And those similarities can teach us about trusting Jesus.

First, both the official and the hemorrhaging woman approached Jesus in a posture of humility and faith. They both acknowledged his power and their dependence on him (Matthew 9:18, 20-21). They didn’t question if Jesus could help them—they knew he could and believed that all they needed was a simple physical connection with him. And they were right! Jesus was so moved by their trust that he came to their aid. This shows that when we reach out to Jesus in faith, he will meet us with his power and his presence.

Another similarity is how they both overcame the restrictions of their community. The woman seeking healing was not supposed to be in a crowd where she could come into contact with other people. So touching Jesus’ garment was a bold, rule-defying act. The official faced down a different sort of obstacle. Other devout Jews might have scorned him for turning to this untested upstart. So when people ridiculed Jesus for saying the girl was sleeping, the official might have felt his faith waver.

Jesus recognized the strong faith of these two miracle seekers, but he also recognized their doubts and fears. To the woman he offered words of comfort: “Courage, daughter!” (Matthew 9:22). In Mark’s version of the story, Jesus also encouraged the official, telling him to “not be afraid; just have faith” (5:36).

Jesus has the same words for you whenever you feel desperate. So hang on tightly to your faith! Jesus came to provide salvation and healing for everyone, the respected and the rejected. Believe in him, even when it seems impossible. He will come through in the end!

“Jesus, help me to build my trust in you.”

Bài Tin mừng hôm nay giới thiệu cho chúng ta hai loại người rất khác nhau với hai vấn đề rất khác nhau. Một là người trưởng hội đường Do Thái có khả năng được tôn trọng trong cộng đồng của mình. Người kia là một người phụ nữ bị băng huyết kinh niên khiến bà ấy bị ruồng bỏ. Tuy nhiên, hai người có một điểm chung: tuyệt vọng, nhưng họ tin rằng Chúa Giêsu là phương sách cuối cùng của họ.

Tìm hiểu sâu hơn một chút và bạn sẽ thấy thực sự có một số điểm tương đồng. Và những điểm tương đồng đó có thể dạy chúng ta về việc tin cậy vào Chúa Giêsu.

Trước hết, cả người trưởng hội đường và người phụ nữ bị băng huyết đều đến với Chúa Giêsu trong tư thế khiêm nhường và đức tin. Cả hai đều thừa nhận quyền năng của Ngài và sự lệ thuộc của họ vào Ngài (Mt 9,18. 20-21). Họ không thắc mắc liệu Chúa Giêsu có thể giúp họ hay không – họ biết Ngài có thể và tin rằng tất cả những gì họ cần là một mối tiếp xúc tự nhiên đơn giản với Ngài. Và họ đã đúng! Chúa Giêsu rất cảm động trước sự tin tưởng của họ nên Ngài đã giúp đỡ họ. Điều này cho thấy rằng khi chúng ta tiếp cận với Chúa Giêsu trong đức tin, Ngài sẽ gặp chúng ta bằng quyền năng và sự hiện diện của Ngài.

Một điểm tương đồng khác là cách cả hai vượt qua những hạn chế cộng đồng của họ. Người phụ nữ đang tìm cách chữa bệnh không được ở trong một đám đông mà cô ấy có thể tiếp xúc với những người khác. Vì vậy, chạm vào áo của Chúa Giêsu là một hành động táo bạo, bất chấp luật lệ. Viên trưởng hội đường phải đối mặt với một loại trở ngại khác. Những người Do Thái sùng đạo khác có thể đã khinh bỉ ông ta vì đã quay sang người mới nổi danh chưa được thử thách này. Vì vậy, khi mọi người chế giễu Chúa Giêsu vì nói rằng cô bé đang ngủ, viên quan có thể cảm thấy đức tin của mình bị lung lay.

Chúa Giêsu công nhận đức tin mạnh mẽ của hai người tìm kiếm phép lạ này, nhưng Ngài cũng nhận ra sự nghi ngờ và sợ hãi của họ. Với người phụ nữ, Ngài đưa ra những lời an ủi: “Này con, cứ yên tâm!” (Mt 9,22). Trong câu chuyện của Máccô, Chúa Giêsu cũng khuyến khích viên quan, bảo ông ta “đừng sợ; chỉ cần có đức tin ”(5,36).

Chúa Giêsu cũng có những lời tương tự dành cho bạn bất cứ khi nào bạn cảm thấy tuyệt vọng. Vì vậy, hãy bám chặt lấy đức tin của bạn! Chúa Giêsu đến để đem lại ơn cứu rỗi và sự chữa lành cho mọi người, những người được kính trọng và những người bị từ chối. Hãy tin vào Ngài, ngay cả khi điều đó dường như là không thể. Cuối cùng thì Ngài cũng sẽ đến!

“Lạy Chúa Giêsu, xin giúp con xây dựng lòng tin nơi Chúa”.

Comments are closed.

phone-icon