Họ vấp ngã vì Ngài – Chúa Nhật 14 Thường Niên, năm B

0

Nguồn: The Word Among Us, July 2024
Lm. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

The people of Jesus’ hometown of Nazareth stood at a crossroads. Having heard Jesus preach and having seen his works of healing and deliverance, they had to choose. Would they let their amazement lead them to faith and acceptance of Jesus? Or would they respond with hardness of heart, skepticism, and rejection?

Mark tells us how the Nazarenes answered: they “took offense” at Jesus (6:3). The Greek word he uses, eskandalizonto, can also be taken to mean that they “fell away,” or were “scandalized” by Jesus. Those are pretty harsh words, but they seem to fit the situation. The people’s response was so negative that even Jesus was “amazed” at their lack of faith (6:6).

The story of Jesus’ return to Nazareth can lead us to our own self-examination. Will we accept Jesus and his will for us today? Or will we take offense at him and turn aside?

This isn’t a one-and-done question. Every day, we face numerous situations where we find ourselves at a crossroads. Should I forgive that casual but hurtful remark from a family member? Can I give up some of my free time to help a neighbor in need? Will I say no to the harsh, judgmental thoughts arising in my heart as I read the day’s news? Over and over again, Jesus stands before us as he once stood before the people of Nazareth, asking us to accept him and his word.

Today, along with millions of other believers around the world, you will proclaim your faith in Christ as you recite the Creed during Mass. Take this as a new opportunity to place your faith in Jesus. Take it also as a moment of grace as you ask the Holy Spirit to help you uphold your decision to live for Christ in the coming week. Then, when you are ready to receive Jesus in Communion, seal your declaration of faith and surrender with a firm, trusting “Amen.”

“Jesus, I believe. Help me to follow you more closely this week.”

Người dân làng Nagiarét của Chúa Giêsu đứng ở ngã tư đường. Sau khi nghe Chúa Giêsu thuyết giảng và đã thấy công việc chữa lành và giải thoát của Ngài, họ phải lựa chọn. Liệu họ có để sự ngạc nhiên của họ dẫn họ đến đức tin và sự chấp nhận Chúa Giêsu không? Hay họ sẽ đáp lại với tâm hồn chai đá, hoài nghi và từ chối?

Máccô nói với chúng ta cách người dân Nagiarét đáp trả: Họ “vấp ngã vì Chúa Giêsu” (6,3). Hạn từ Hy lạp ngài sử dụng là “eskandalizonto”, cũng có nghĩa là họ “xua đuổi” hay “xúc phạm” tới Chúa Giêsu. Đó là những từ khá gay gắt, nhưng chúng dường như phù hợp với tình huống đó. Phản ứng của dân làng tiêu cực đến nỗi ngay cả Chúa Giêsu cũng phải “ngạc nhiên” trước sự thiếu đức tin của họ (6,6).

Câu chuyện Chúa Giêsu trở về làng Nagiarét có thể dẫn chúng ta tới việc xem xét chính mình. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp nhận Chúa Giêsu và ý của Ngài dành cho chúng ta không? Hay chúng ta sẽ chống lại Ngài và ngoảnh mặt đi sao?

Đây không phải là một câu hỏi một lần là xong. Mỗi ngày, chúng ta phải đối mặt với nhiều tình huống mà chúng ta thấy mình đang đứng ở ngã tư đường. Tôi có nên tha thứ cho lời nhận xét bình thường nhưng gây tổn thương đó từ một thành viên trong gia đình không? Tôi có thể dành một số thời gian rảnh để giúp đỡ một người hàng xóm đang cần không? Tôi sẽ nói không với những suy nghĩ khắc nghiệt, phán xét phát sinh trong tâm hồn tôi khi tôi đọc tin tức trong ngày không? Hết lần này đến lần khác, Chúa Giêsu đứng trước mặt chúng ta như khi Ngài đã từng đứng trước dân làng Nagiarét, yêu cầu chúng ta chấp nhận Ngài và lời Ngài.

Ngày nay, cùng với hàng triệu tín hữu khác trên khắp thế giới, bạn sẽ rao truyền đức tin của mình nơi Đức Kitô khi bạn đọc kinh Tin Kính trong Thánh Lễ. Hãy coi đây là một cơ hội mới để đặt đức tin của bạn nơi Chúa Giêsu. Hãy lấy đó cũng là một khoảnh khắc ân sủng khi bạn cầu xin Chúa Thánh Thần giúp bạn duy trì quyết định sống cho Đức Kitô trong tuần tới. Sau đó, khi bạn đã sẵn sàng tiếp nhận Chúa Giêsu trong lúc rước lễ, hãy xác tín lời tuyên xưng đức tin của bạn và phó thác với một lời “Amen” vững chắc, tin tưởng.

Lạy Chúa Giêsu, con tin cậy nơi Chúa. Xin giúp con đi theo Chúa gắn bó hơn trong tuần này.

Comments are closed.

phone-icon