Browsing: Văn hóa

Văn hóa

Thơ
0

[Niệm ý Lc 21:5-33 ≈ Mt 24:1-19, 29-35; Mc 13:1-17, 24-31] Thấy thời tiết biết…

1 3 4 5 6 7 87