Mùa Chay – Mùa Chúa viếng thăm

0

MÙA CHAY – MÙA CHÚA VIẾNG THĂM

Huấn đức của Cha Linh Hướng Giuse Phạm Phúc Huyền

(Bức tâm thư L VI, VII và VIII)

Kính gửi:

                    Mẹ Bề Trên,các Bà và toàn thể chị em phúc lành của Trái Tim Chúa và Đức Mẹ!

                   Chúng con thân yêu trong hai Trái Tim Cực Thánh!

Trước khi Chúa Giêsu ra giảng dạy, Chúa sai Gioan làm tiền hô đi rao bảo mọi người: “Hãy ăn năn đền tội, vì nước Trời đã gần tới” [Mt 3,2],  “Hãy lo sinh hoa quả thống hối chân thành” [Mt 3,8], “ Cái rìu đã kề gốc cây, cây nào không sinh trái tốt,sẽ bị chặt đi quâng vào lửa” [Mt 3,10].

Đến khi chính Chúa ra giảng, Chúa cũng đã mở đầu bằng câu: “Hãy ăn năn đền tội, vì nước Thiên Chúa đã gần” [Mt 4,17]. Có lần Chúa khảng khái tuyên bố rõ lập trường của Chúa, hay mục đích vì sao Chúa đã giáng trần: “Ta không đến đến để gọi người nhân đức, Ta đến để gọi kẻ có tội cải tà quy chính” [Lc 5,32].

Đã là lập trường thì đâu có thay đổi lúc nọ lúc kia. Đã là mục đích thì đâu có gặp chăng hay chớ! Không! Chúa là Đấng tự hữu đời đời, không thay đổi. Thánh Tông Đồ đã xác định như thế trong thư viết cho giáo đoàn Hy-Lạp, đoạn 13 câu 8: “Chúa Kytô hôm nay cũng là Chúa Kytô hôm qua và cho đến muôn đời cũng vẫn là Chúa Kytô ấy”.

Chúa đã không thay đổi thì lời Cha cũng bất di bất dịch. Chính Cha đã như muốn thế để làm chứng điều đó: “Trời đất này còn qua đi chứ Lời Ta vẫn còn y nguyên mãi” [Lc 21,33], “Dù một chấm một nét trong lề luật cũng không bỏ qua được” [Mt 5,18].

Vì thế, Cha đã lên án ngăm đe để bảo đảm lập trường và mục đích của Chúa: “Nếu các ngươi không thống hối, hết thảy các ngươi sẽ phải tiêu diệt” [Lc 13,3].

Chúng con thân yêu,

Giáo Hội lập ra Mùa Chay Thánh này là để nhắc lại cho ta những Lời Chúa Cứu thế trên đây. Chúng ta đừng bỏ qua dịp này như đã bỏ qua bao năm tháng ngày giờ của ta về trước, nhất là những năm tháng ở trong nhà Chúa, nhất là ở trong bậc trọn lành Phúc Âm.

Nếu có quá đến đâu đi chăng nữa thì ngày nay vẫn còn kịp: «Ước gì, ít ra ngay hôm nay ngươi nhận biết sự bằng an đến cho ngươi » [Lc 19,42]. Chỉ có một điều đáng sợ là nếu ta không nhận ra được linh hồn ta ốm liệt về Ơn Thánh, không xác định được ta là kẻ có tội; vì sự phủ nhận ấy sẽ làm cho Cha xa ta: «thầy thuốc không đến với kẻ mạnh, chỉ có kẻ ốm yếu mới cần. Ta không đến gọi kẻ lành nhưng đến gọi kẻ có tội» [Mc 2,17].

  Vậy ta đừng vô tình bỏ qua Mùa Chay Thánh này kẻo phải Cha cũng lơ ta đi và bỏ rơi trong tội, «vì Ngươi đã không biết thời kỳ Ta thăm viếng ngươi » [Lc 19,44].

Chúng con thân yêu!

Nếu chúng con thực là những người thiện tâm thiện chí, biết nhận mình là kẻ có tội trước mặt Chúa và đang được Chúa yêu thương tuyển trạch trong ức triệu người thế gian để theo Chúa trong đường trọn lành «trọn lành như Cha Cả ở trên trời » [Mt 5,40] thì cha xin chúng con hết sức thành tâm cải thiện các lỗi lầm khuyết điểm của chúng con để được nên người thực tâm từ bỏ mọi sự phù vân thế tục, từ bỏ mọi hướng chiều của người trần, của kẻ duy thế duy vật, từ bỏ chính bản thân, sở thích, ý nghĩ về tình dục, hy sinh chịu khổ nhục để vác Thánh Giá hằng ngày và bền chí theo Chúa cho đến đỉnh đồi Calvario để rồi được sống lại vinh hiển với Chúa và được lên núi Olivete để về trời cùng Chúa.

Sách Thánh kể chuyện: Chúa định phá thành Sodoma, một thành tội lỗi ngập trời. Vì thương hại cháu là Lót và gia đình con cái Lót là những người lành, Abraham đã xin Cha tha nếu có 50 người lành ở Sodoma. Chúa cho, nhưng Abraham lại sợ không đủ, nên đã xin Cha rút xuống 45 rồi 40, rồi 30, rồi 20 Cha cũng cho. Nhưng Abraham vẫn còn sợ nhỡ Sodoma cũng chẳng có đủ 20 người lành thì sao nên ông đã xin Cha rộng lòng cho ông được rút xuống 10 người thôi. Chúa trả lời nếu có đủ 10 thì vì tình thương 10 người ấy, Ta cũng sẽ không huỷ diệt Sodoma». Nhưng rút cục, chẳng đâu ra được đủ 10 người công chính ở Sodoma, nên Sodoma và Gomorrha đã phải tận huỷ cả người cả vật cùng cây cối [St 1,18-19].

Chúng con thân yêu!

Chớ gì trong chúng con được đủ số người lành để Chúa khỏi huỷ diệt Tu Viện chúng ta. Chớ gì tất cả chúng ta hết thảy là người công chính để Cha tha cho Tổ quốc Việt Nam thân yêu của chúng ta trong lúc này. Chớ gì tất cả thế giới Công Giáo đều ăn năn thống hối, cải tà quy chính như dân thành Ninivê xưa khi nghe tiên tri Jona báo: «Còn 40 ngày nữa Cha sẽ huỷ diệt» thì tất cả mọi người từ vua quan đến lê thứ, đến thú vật đều kiêng ăn kiêng uống, mặc áo nhặm, ngồi trên tro để cầu nguyện, để sám hối và để được Chúa tha phạt (Jona,đoạn 3).

Lạy Chúa nhân từ! Chúa đã phán: «Ta không muốn cho kẻ có tội phải chết, nhưng Ta muốn nó cải tà quy chính để nó được sống» (Ed 33,11). Xin Chúa cho chúng con được thành tâm thống hối trở về với Chúa trong Mùa Chay này, mùa Chúa thăm viếng chúng con đây!

 Và đây là hướng trở về:

  Phúc Âm, Hiến pháp là đường.

  Văn thư,Giáo Luật: cầu thường phải qua

   Chân đi, lòng nghĩ cao xa

  Những điều Giáo lý dẫn đưa về Trời.

   Chào: THỐNG HỐI

Linh Mục Giuse Phạm Phúc Huyền

 

Comments are closed.