Triều đại 70: Đức Giáo hoàng Hônôriô

0

Sinh tại Campanie nước Ý, trong một gia đình quý tộc, được bầu làm Giáo hoàng ngày 27-10-625. Ngài thành công trong việc đưa trở lại Giáo hội Rôma những giáo sĩ của Giáo hội Aquila. Các giáo sĩ này cùng với giáo sĩ của Giáo hội Milan đã rời bỏ Giáo hội Rôma vì bất đồng với Công đồng Calcêđônia lên án thuyết Êutykê. Chính ngài cũng bị tố cáo là lạc đạo, vì qua hai lá thư ngài viết cho thượng phụ Sergius thành Constantinôpôli, ngài đã chấp nhận luận đề về thuyết nhất năng (chỉ có một năng lực trong Chúa Kitô) cận kề với thuyết nhất ý (Chúa Kitô chỉ có một ý chí mà thôi) là lý thuyết đang phổ cập trong Giáo hội, nhất là trong Giáo hội Đông Phương. Công đồng Constantinôpôli III đã tố cáo và lên án tuyệt thông sau khi ngài chết vào năm 680. Những người bênh vực ngài cho rằng hai bức thư ấy không thể được xem như những văn kiện có tính cách tín điều. Vả lại, ngài viết các thư đó với mục đích giải quyết một vấn đề thực tế: cuộc tranh luận giữa thượng phụ Sergiô và tu sĩ Sôphôniô. Ngài không có ý đào sâu vấn đề mà chỉ đề cập thoáng qua một cách phiến diện.

Trái lại, người ta phải nhìn nhận tài năng khéo léo của ngài trong việc quản trị tài sản của Giáo hội, khoản: article; khoản: distance, dù phải chi phí những khoản tiền lớn vào việc thực hiện các công trình công cộng. Chẳng hạn như công trình tái thiết thủy lộ Trajan dẫn nước từ hồ Braccianô tới Janicunô, công trình đổi mới giàn mái của Vương Cung Thánh Đường Thánh Phêrô và công trình biến đổi nhiều đền đài dân ngoại trở thành các ngôi Thánh Đường Kitô giáo. Ngài rất lo lắng về đời sống kỷ luật trong Giáo hội. Năm 638 thành Jêrusalem rơi vào quyền thống trị của Hồi giáo mà Omar I là giáo chủ. Ngài qua đời ngày 12-10-638.

Comments are closed.