Lịch phụng vụ Chư Thánh Dòng Đa Minh

0

Tháng Giêng

03      Chân Phước Stefana Quinzani, trinh nữ 

04      Thánh nữ Zedislava Berka, hiền mẫu (lễ nhớ)

07      Thánh Raimundo de Peñafort, linh mục (lễ nhớ)

10      Chân Phước Gundisalvo, linh mục

10      Chân Phước Anna de Los Angeles, đan sĩ

11      Chân Phước Bernardo Scammacca, linh mục (lễ nhớ)

18      Thánh nữ Margaret nước Hungari, đan sĩ (lễ nhớ)

19     Chân Phước Andrea Peschiera, linh mục

22     Chân Phước Antonio della Chiesa, linh mục

23     Chân Phước Heinrich Seuse, linh mục

27     Chân Phước Marcolino Forlì, linh mục

28    Thánh Tommaso d’Aquino (Tôma Aquinô), linh mục, tiến sĩ Hội Thánh (lễ kính) 

29     Chân Phước Villana de Botti, hiền mẫu

30     Chân Phước Maria Mancini, đan sĩ

Tháng Hai

03     Các Chân Phước Pietro Ruffia, Antonio Pavoni, Bartolomeo, linh mục tử đạo

04      Thánh nữ Caterina de Ricci, đan sĩ (lễ nhớ)

07      Giỗ thân phụ mẫu của anh chị em trong dòng (lễ nhớ)

12      Chân Phước Reginaldo d’Orléans, linh mục (lễ nhớ tự do)

13      Chân Phước Giordano Sassonia, linh mục (lễ nhớ)

16     Chân Phước Nicola Paglia, linh mục (lễ nhớ)

18     Chân Phước Giovanni Fiesole (Fra Angelico), linh mục

19     Chân Phước Alvaro de Cordova, linh mục

24     Chân Phước Costanzo Fabriano, linh mục

Tháng Ba 

01     Chân Phước Cristoforo Milano, linh mục

Tháng Tư

10     Chân Phước Antonio Neyrot, linh mục (lễ nhớ)

13     Chân Phước Margherita Castello, trinh nữ 

14     Chân Phước Pedro Gonzàlez, linh mục

17     Chân Phước Chiara Gambacorti, đan sĩ

18     Chân Phước Sibillina Biscossi, trinh nữ  

19     Chân Phước Isnardo Chiampo, linh mục

20     Thánh nữ Agnese Montepulciano, đan sĩ (lễ nhớ)

27    Chân Phước Osanna Kotor, trinh nữ 

28    Thánh Louis-Marie Grignion de Montfort, linh mục

29   Thánh Catarina Siena, trinh nữ, tiến sĩ Hội thánh, đồng bổn mạng Âu Châu (lễ kính) 

30    Thánh Piô V (Michele Ghislieri), giáo hoàng (lễ nhớ)

Tháng Năm

04    Chân Phước Ernilia Bicchieri, đan sĩ

05    Thánh Vincent Ferrer, linh mục (lễ kính)

07    Chân Phước Alberto Bergamo, gia trưởng

08    Đức Trinh Nữ Maria Đấng Bảo Trợ Dòng (lễ nhớ)

10    Thánh Antonino Pierozzi, giám mục (lễ nhớ)

12   Chân Phước Joana de Avis/ Santa Joana de Portugal (Gioanna nước Bồ Đào Nha), đan sĩ

13   Chân Phước Imelda Lambertini, đan sĩ

15   Chân Phước Andrea Abellon, linh mục

16   Chân Phước Giles de Vauzela, linh mục

19   Thánh Francisco Coll Guitart, linh mục

20   Chân Phước Colomba Rieti, trinh nữ 

21   Chân Phước Jacinthe Marie Cormier, linh mục

24   Cải táng Thánh Phụ Đa Minh (lễ nhớ)

27   Chân Phước Andrea Franchi, giám mục

28   Chân Phước Maria Bartolomea Bagnesi, trinh nữ 

29   Chân Phước William Arnaud, linh mục, và các bạn tử đạo.

       Chân Phước Giacomo Salomoni, linh mục

Tháng Sáu

02    Chân Phước Sadoc, linh mục, và các bạn tử đạo Ba Lan

04    Thánh Phêrô Verona, linh mục tử đạo (lễ nhớ)

08    Chân Phước Diana và Chân Phước Cecilia, đan sĩ (lễ nhớ tự do)

10    Chân Phước Giovanni Dominici, giám mục (lễ nhớ tự do)

12    Chân Phước Stefano Bandelli, linh mục

18    Chân Phước Osanna Mantova, trinh nữ 

20    Chân Phước Margaret Ebner, đan sĩ

23    Chân Phước Innocent V (Pierre de Tarentaise), giáo hoàng

Tháng Bảy

04    Chân Phước Pier Giorgio Frassati, giáo dân

        Chân Phước Catherine Jarrige, trinh nữ 

07    Chân Phước Bênêdictô XI (Nicola Boccasini), Giáo hoàng

08    Chân Phước Adriano Fortescue, giáo dân tử đạo

09   Thánh Johannes von Köln (Gioan Colonia), linh mục và các bạn tử đạo (lễ nhớ)

13    Chân Phước Giacomo Varazze, giám mục

17    Chân Phước Ceslao di Cracovia, linh mục (lễ nhớ tự do)

22    Thánh nữ Maria Maddalena, vị Bảo Trợ thứ hai của Dòng (lễ nhớ)

23    Chân Phước Giovanna da Orvieto, trinh nữ 

23    Chân Phước Agostino da Biella, linh mục

27    Chân Phước Robert Nutter, linh mục tử đạo

Tháng Tám

02    Chân Phước Gioanna d’Aza, thân mẫu của Thánh Phụ Đa Minh (lễ nhớ tự do)

03    Chân Phước Augustine Kazotic, giám mục (lễ nhớ)

08    Thánh Phụ Đa Minh, linh mục (lễ trọng)

09    Chân Phước Giovanni Salerno, linh mục (lễ nhớ)

12    Chân Phước Aimone Taparelli, linh mục

12    Chân Phước Johann Georg Rehm, linh mục tử đạo

17   Thánh Hiacynt (Gia Thịnh), linh mục (lễ nhớ)

18   Chân Phước Mannes, linh mục, bào huynh của Thánh Phụ Đa Minh (lễ nhớ tự do)

19    Chân Phước Giordano Pisa, linh mục

23    Thánh Rosa Lima, trinh nữ  (lễ nhớ)

26    Chân Phước Giacomo Bevagna, linh mục

28    Thánh Augustino, giám mục tiến sĩ Hội thánh (lễ kính)

Tháng Chín 

02    Chân Phước Guala Bergamo, giám mục

        Chân Phước Ingride Thụy Điển, đan sĩ

04    Chân Phước Catarina Racconigi, trinh nữ

05    Giỗ thân nhân và ân nhân trong Dòng đã qua đời

06    Chân Phước Bertrand de Garrigues, linh mục

10    Chân Phước Angelo Orsucci, linh mục tử đạo

18    Thánh Juan Macías (Gioan Maisan), tu sĩ (lễ nhớ)

22    Chân Phước Francesco de Posadas, linh mục

24    Chân Phước Dalmacio Moner, linh mục

25    Chân Phước Marco Modena, linh mục

26    Chân Phước Lorenzo Ripafratta, linh mục

28 Thánh Dominic Ibañez de Erquicia, linh mục, Thánh James Kyushei Tomonaga, linh mục,      Thánh Lorenzo Ruiz de Manila, gia trưởng và các bạn tử đạo tại Nagasaki

Tháng 10

03   Chân Phước Domenico Spadafora, linh mục (lễ nhớ)

04   Thánh Phanxicô Assisi, linh mục (lễ kính)

05   Chân Phước Raimondo Capua, linh mục (lễ nhớ)

06   Chân Phước Bartolo Longo, giáo dân (lễ nhớ)

07   Đức Mẹ Mân Côi (lễ kính)

08  Chân Phước Ambrogio Sansedoni, linh mục

08   Chân Phước Matteo Carreri, linh mục

09   Thánh Ludovico Bertrán, linh mục (lễ nhớ)

11   Chân phước Giacomo da Ulm (Jacob Griesinger), tu sĩ

13   Chân Phước Maddalena Panatieri, trinh nữ 

14   Chân Phước Maria Poussepin, trinh nữ 

19   Chân Phước Agnès de Jésus (Galand), đan sĩ

21   Chân Phước Pietro Capucci, linh mục

22   Cung hiến các thánh đường tu viện đã được thánh hiến nếu không có ngày mừng lễ riêng       (lễ trọng)

25   Chân Phước Pietro Geremia, linh mục (lễ nhớ)

26   Chân Phước Damiano Finale, linh mục

27   Chân Phước Bartolomeo Vicenza, giám mục

30   Chân Phước Benvenuta Boiani, trinh nữ

30  Chân phước Terence O’Brien, giám mục, và chân phước Peter Higgins, linh mục, tử đạo

Tháng Mười Một

03   Thánh Martino de Porres, tu sĩ (lễ kính)

05   Chân Phước Simon Ballacchi, tu sĩ

06   Thánh Francisco de Capillas, linh mục, Thánh Alfonso Navarrete, linh mục và các bạn tử đạo     tại Viễn Đông (lễ nhớ)

07   Các thánh Dòng Thuyết Giáo (lễ kính)

08   Giỗ anh chị em trong Dòng

14   Chân Phước Giovanni Liccio, linh mục (lễ nhớ)

15   Thánh Albert der Große (Alberto Cả), giám mục, tiến sĩ Hội Thánh (lễ nhớ)

16   Chân Phước Lucia da Narni, trinh nữ    

19   Chân Phước Giacomo Benfatti, giám mục

24  Thánh Ignacio Delgado, giám mục, Thánh Vinh Sơn Liêm, linh mục, Đa Minh Khảm, giáo dân,      và các bạn tử đạo (lễ trọng)

27  Chân Phước Margherita Savoia, đan sĩ

Tháng Mười Hai

01   Chân Phước John Garbella de Vercelli, linh mục

05   Thánh Nicola, giám mục (lễ nhớ)

16    Chân Phước Sebastiano Maggi, linh mục

Sr. Maria Đinh Thị Sáng OP

(Dựa theo Lịch Phụng Vụ Riêng của Dòng Đa Minh tại Roma) 

Comments are closed.

phone-icon