Suy niệm với Mẹ, ngày 17.10

0

Thứ Sáu, ngày 17.10.2014

Thánh Inhatiô Antiôkia, Gmtđ – lễ nhớ

Lc 12,1-7

“Anh em đừng sợ” (Lc 12,4)

Như Mẹ: Bài Tin Mừng hôm nay nhắc bảo các môn đệ phải can đảm và công khai làm chứng về Chúa. Đừng sợ hãi sự bách hại của thế gian nhưng hãy kính sợ Thiên Chúa, Đấng có uy quyền trên linh hồn lẫn thân xác, đời này cũng như đời sau. Và hãy tin tưởng vào sự quan phòng yêu thương của Ngài.

Với Mẹ: Lạy Chúa, trong đời sống và thi hành sứ vụ, xin cho chúng con đừng sợ hãi trước những vất vả, thử thách và bách hại của thế gian, nhưng luôn tín thác vào sự quan phòng của Chúa, Đấng luôn yêu thương, săn sóc chúng con như người mẹ hiền đối với con thơ.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ Maria, xin dạy chúng con luôn tin tưởng vào tình yêu Chúa: Với chim sẻ Ngài còn quan tâm, với sợi tóc nhỏ Ngài còn để ý, thì chúng con còn cao qúy hơn những thụ tạo ấy biết bao.

Trong Mẹ: Thiên Thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai. Ta hãy xin cho được ở khiêm nhường.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.