Suy niệm với Mẹ, ngày 23.03

0

Thứ Hai, ngày 23.03.2015 

Th. Turibiô Môgrôvêjô, gm

Ga 8,1-11

“Thôi chị cứ đi bình an và từ nay đừng phạm tội nữa” (Ga 8,11).

Như Mẹ: Bài Tin Mừng thể hiện lòng thương và thái độ tế nhị của Chúa khi đối xử với người tội lỗi. Chúa Giêsu rất nhẹ nhàng và tử tế đối với người tội lỗi. Đây là bài học rất giá trị để mỗi người chúng ta biết mà đối xử tử tế với những người khác, nhất là những người tội lỗi.

Với Mẹ: Con người ta dễ dàng moi móc những cái xấu và những lỗi phạm của anh chị em. Chúa giàu lòng thương xót, nếu Chúa mà chấp tội thì có ai được rỗi? Xin Chúa tha thứ cho những lầm lỗi của con, xin cho con biết cố gắng yêu thương, cảm thông và nâng đỡ người khác.

Nhờ Mẹ: Mẹ vẹn toàn mọi đàng và rất nhân hậu từ ái. Xin Mẹ cầu bầu cùng Chúa cho con để con luôn biết sống bác ái, hiền hoà và vị tha với hết mọi người.

Trong Mẹ: Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống. Ta hãy xin cho được lòng đầy dẫy mọi ơn Đức Chúa Thánh Thần.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.