Thơ: Đường lên lối xuống

0

Thiên Đàng, Hỏa Ngục hai bên
Lên vui hạnh phúc, xuống buồn khổ đau
Khó khăn khi bước lên cao
Dễ khi bước xuống, té nhào dễ hơn
Người ta sợ khó – lẽ thường
Ai không sợ khó – anh hùng đích danh
Hiên ngang vượt khỏi chính mình
Quyết vác thập hình theo Đức Kitô
Phàm nhân vốn dĩ xấu xa (1)
Nên cần Thiên Chúa thứ tha tội mình
Chỉ Ngài là Đấng nhân lành (2)
Đả thương – chữa khỏi, tử – sinh nắm quyền (3)
Phàm nhân cũng chính tội nhân
Thế nên phải cố đi lên không ngừng
Ngược chiều lên – xuống đôi đường
Đời thường phải sống phi thường ngày đêm
Ca dao Thập Giá chớ quên
Đường lên, lối xuống, hai bên tùy mình
Cầu xin Thiên Chúa uy linh
Ban ơn can đảm bỏ mình, vượt lên…

TRẦM THIÊN THU
Lễ Cầu Hồn, 2-11-2018
(1) Mt 7:11; Lc 11:13.
(2) Mc 10:18; Lc 18:19.
(3) Đnl 32:39; Kn 16:13; 1 Sm 2:6-7; Kn 16:13; Tb 13:2; x. Tv 30:4.

Comments are closed.