Dấu lạ Giôna dành cho thế hệ xấu xa – SN song ngữ 24.02.2021

0

Wednesday (February 24) The sign of Jonah for an evil generation

Gospel Reading:  Luke 11:29-32

29 When the crowds were increasing, he began to say, “This generation is an evil generation; it seeks a sign, but no sign shall be given to it  except the sign of Jonah. 30 For as Jonah became a sign to the men of Nineveh, so will the Son of man be to this generation. 31 The queen of the South will arise at the judgment with the men of this generation and condemn them; for she came from the ends of the earth to  hear the wisdom of Solomon, and behold, something greater than Solomon is here. 32 The men of Nineveh will arise at the judgment with this generation and condemn it; for they repented at the preaching of Jonah, and behold, something greater than Jonah is here.

Thứ Tư     24-2   Dấu lạ Giôna dành cho thế hệ xấu xa

Lc 11,29-32

29 Khi dân chúng tụ họp đông đảo, Đức Giê-su bắt đầu nói: “Thế hệ này là một thế hệ gian ác; chúng xin dấu lạ. Nhưng chúng sẽ không được thấy dấu lạ nào, ngoài dấu lạ ông Giô-na.30 Quả thật, ông Giô-na đã là một dấu lạ cho dân thành Ni-ni-vê thế nào, thì Con Người cũng sẽ là một dấu lạ cho thế hệ này như vậy.31 Trong cuộc Phán Xét, nữ hoàng Phương Nam sẽ đứng lên cùng với những người của thế hệ này và bà sẽ kết án họ, vì xưa bà đã từ tận cùng trái đất đến nghe lời khôn ngoan của vua Sa-lô-môn; mà đây thì còn hơn vua Sa-lô-môn nữa.32 Trong cuộc Phán Xét, dân thành Ni-ni-vê sẽ chỗi dậy cùng với thế hệ này và sẽ kết án họ, vì xưa dân ấy đã sám hối khi nghe ông Giô-na rao giảng; mà đây thì còn hơn ông Giô-na nữa.

Meditation: 

Do you pay careful attention to warning signs? Many fatalities could be avoided if people paid attention to such signs. When the religious leaders demanded a sign from Jesus, he gave them a serious warning to avert spiritual disaster. It was characteristic of the Jews that they demanded “signs” from God’s messengers to authenticate their claims.

God warns us for our good – do you listen?

When the religious leaders pressed Jesus to give proof for his claims he says in so many words that he is God’s sign and that they need no further evidence from heaven than his own person. The Ninevites recognized God’s warning when Jonah spoke to them, and they repented. And the Queen of Sheba recognized God’s wisdom in Solomon. Jonah was God’s sign and his message was the message of a merciful God for the people of Nineveh.

Unfortunately the religious leaders were not content to accept the signs right before their eyes. They had rejected the message of John the Baptist and now they reject Jesus as God’s Anointed One(Messiah) and they fail to heed his message. Simeon had prophesied at Jesus’ birth that he was destined for the falling and rising of many in Israel, and to be a sign that will be opposed so that inner thoughts of many will be revealed (Luke 2:34-35). Jesus confirmed his message with many miracles in preparation for the greatest sign of all – his resurrection on the third day.

Let God’s word of truth set you free from sin and ignorance

The Lord Jesus came to set us free from slavery to sin and hurtful desires. Through the gift of the Holy Spirit he pours his love into our hearts that we may understand his will for our lives and walk in his way of holiness. God searches our hearts, not to condemn us, but to show us where we need his saving grace and help. He calls us to seek him with true repentance, humility, and the honesty to see our sins for what they really are – a rejection of his love and will for our lives. God will transform us if we listen to his word and allow his Holy Spirit to work in our lives. Ask the Lord to renew your mind and to increase your thirst for his wisdom and truth.

 

James says that the wisdom from above is first pure, then peaceable, gentle, open to reason, full of mercy and good fruits, without uncertainty or insincerity (James 3:17). A double-minded person cannot receive this kind of wisdom. The single of mind desire one thing alone – God’s pleasure. God wants us to delight in him and to know the freedom of his truth and love. Do you thirst for the holiness without which no one will see the Lord (Hebrews 12:14)?

 “Lord Jesus, change my heart and fill me with your wisdom that I my love your ways. Give me strength and courage to resist temptation and stubborn wilfulness that I may truly desire to do what is pleasing to you.”

Suy niệm:

Bạn có chú ý đến những dấu chỉ cảnh báo không? Nhiều tai họa đã có thể tránh khỏi nếu như người ta biết nhìn ra những dấu chỉ cảnh báo một cách nghiêm túc. Khi những nhà lãnh đạo tôn giáo đòi hỏi Đức Giêsu một dấu lạ, Người đã đưa ra cho họ lời cảnh báo để ngăn chặn tai họa thiêng liêng. Đặc điểm của người Dothái là đòi hỏi “những dấu lạ” từ những sứ giả của Chúa để xác nhận những lời tuyên bố của họ.

TC cảnh báo chúng ta vì lợi ích chúng ta – bạn có lắng nghe không?

Khi những nhà lãnh đạo tôn giáo ép buộc Đức Giêsu đưa ra bằng chứng cho những lời rao giảng của Ngài, Đức Giêsu nói rằng Người chính là dấu lạ của Thiên Chúa và họ không cần đến một bằng chứng nào từ trời ngoài bản thân Người. Dân thành Nivê đã nhận ra lời cảnh báo của Chúa khi ngôn sứ Giôna nói với họ, và họ đã thống hối. Nữ hoàng Sheba đã nhận ra sự khôn ngoan của Chúa nơi vua Sôlômon. Giôna là dấu chỉ của Thiên Chúa và lời rao giảng của ông là sứ điệp của Thiên Chúa dành cho dân thành Nivê.

 

Tiếc thay, những nhà lãnh đạo tôn giáo đã không sẵn lòng tiếp nhận những dấu lạ ngay trước mắt họ. Họ khước từ sứ điệp của Gioan tẩy giả và giờ đây họ cũng loại trừ Đức Giêsu, là Đấng Mêsia, Đấng được Thiên Chúa xức, và họ từ chối lắng nghe lời rao giảng của Người. Simêon đã nói tiên tri về hài nhi Giêsu rằng Người là “duyên cớ cho nhiều người Israel ngã xuống hay đứng lên, và là dấu hiệu cho người đời chống báng, để những ý nghĩ từ thâm tâm nhiều người sẽ được bộc lộ” (Lc 2,34-35). Đức Giêsu xác nhận lời rao giảng của Người bằng nhiều phép lạ để chuẩn bị cho phép lạ lớn nhất – sự sống lại của Người vào ngày thứ ba.

 

Hãy để lời sự thật của Chúa giải thoát bạn khỏi tội lỗi và sự ngu dốt

Chúa Giêsu đến để giải thoát chúng ta khỏi sự nô lệ cho tội lỗi và những ước muốn tai hại. Qua ân huệ của Chúa Thánh Thần, Người đỗ tình yêu của Người vào lòng chúng ta, để chúng ta có thể hiểu biết thánh ý Người về cuộc đời chúng ta, và bước đi trong đường lối thánh thiện của Người. Thiên Chúa tìm kiếm các tâm hồn, không phải để giáng phạt chúng ta, nhưng để bày tỏ cho chúng ta nơi chúng ta cần đến ơn sủng cứu thoát và trợ giúp của Người. Người kêu gọi chúng ta tìm kiếm Người với lòng thống hối chân thành, khiêm hạ, và thành thật để nhìn thấy tội lỗi của mình thật sự là gì – sự khước từ tình yêu và thánh ý của Người dành cho đời sống của chúng ta. Thiên Chúa sẽ biến đổi chúng ta, nếu chúng ta biết lắng nghe lời Người, và để cho Thần Khí hoạt động trong cuộc đời chúng ta. Hãy cầu xin Chúa đổi mới tâm trí bạn và gia tăng lòng khao khát sự khôn ngoan của Người.

Thánh Giacôbê nói rằng Đức khôn ngoan Chúa ban làm cho con người trở nên trước là thanh khiết, sau là hiếu hòa, khoan dung, mềm dẻo, đầy từ bi, và sinh nhiều hoa thơm trái tốt, không thiên vị, cũng chẳng giả hình (Gc 3,17). Một người hai lòng không thể đón nhận loại khôn ngoan này. Tâm hồn đơn thành ao ước một điều duy nhất – làm vui lòng Chúa. Thiên Chúa muốn chúng ta yêu mến Người, và nhận biết sự tự do của sự thật và tình yêu của Người. Bạn có khao khát sự thánh thiện, mà không có nó thì không ai có thể nhìn thấy Chúa (Hr 12,14) không?

Lạy Chúa Giêsu, xin thay đổi tâm hồn con và lấp đầy con với sự khôn ngoan của Chúa để con có thể yêu thích những đường lối của Chúa. Xin ban cho con ơn sủng và lòng can đảm để chống lại sự cám dỗ và tính bướng bỉnh ngoan cố để con có thể thật sự ước muốn thực hiện những gì làm vui lòng Chúa.

Tác giả: Don Schwager
(http://dailyscripture.servantsoftheword.org/readings/)
Bro. Paul Thanh Vu
– chuyển ngữ

Comments are closed.

phone-icon