Thơ: Một Chúa Ba Ngôi

0

Ba Ngôi mà Một Chúa thôi
Ba trong một, thật tuyệt vời biết bao!
Loài người chẳng hiểu hết đâu
Thế nên cần phải tin sâu trong lòng
Nhiệm mầu cao cả vô song
Ba Ngôi hằng hữu, yêu thương, nhân từ
Đầu đời bập bẹ ê a
Học làm Dấu Thánh, trẻ thơ tươi cười
Mẹ cha hạnh phúc mừng vui
Đức tin hiệp nhất suốt đời tín nhân
Ba Ngôi ban tặng hồng ân
Gia đình liên kết ba phần với nhau
Mẹ, cha, con nối thương yêu
Là sống nhiệm mầu Một Chúa Ba Ngôi
Chúc tụng danh Chúa muôn đời [*]
Tất cả nhờ Ngài – sướng, khổ, buồn, vui

TRẦM THIÊN THU

[*] G 1:21 – “Thân trần truồng sinh từ lòng mẹ, tôi sẽ trở về đó cũng trần truồng. Đức Chúa đã ban cho, Đức Chúa lại lấy đi: xin chúc tụng danh Đức Chúa!”

▶ Cầu Xin Ba Ngôi – https://youtu.be/_qHgd9dVP8s

Comments are closed.