“Nơi nào đã có ơn tha tội, thì không cần lễ đền tội nữa” – Suy niệm Chúa Nhật, ngày 14.11.2021

0

Chuyển ngữ: Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương

Theo “The Word Among Us”
Nguồn: https://wau.org/meditations/2021/11/14/189231/

 

SUNDAY MEDITATION: HEBREWS 10:11-14, 18

“Where there is forgiveness of these, there is no longer offering for sin”. (Hebrews 10:18)

In just a few verses, the author of Hebrews makes quite a bold claim. He tells us that the centuries-old practice of offering sacrifices to God has been fulfilled. The entire Temple apparatus—its feasts and fasts, its priests and practices, its liturgies and legalities—is no longer necessary. No more sin offerings. No more bulls or goats or rams or turtledoves.

Why? Because one single sacrifice of much greater power and effect has taken place: the sacrifice of Jesus on the cross. This sacrifice has done far more than any priestly sacrifice ever could. Whereas the ancient sacrifices obtained a cleansing from the sin of the past year and so had to be reenacted over and over again, Jesus’ sacrifice of his life has washed away all sins for all time. Every sin, from the sin of Adam to the final sin before the Second Coming, has been atoned for. Now anyone who turns to Jesus can be cleansed and receive the pledge of eternal salvation.

This is the true heart of the gospel. Christ has done for you what you could never do for yourself. His perfect sacrifice has opened the gates of heaven – to you – forever. No matter who you are or what you have done, you can “confidently approach the throne of grace to receive mercy and to find grace for timely help” (Hebrews 4:16).

Keep this magnificent truth in the forefront of your mind, especially when you start to feel discouraged by your sin or if you begin to feel the pangs of guilt for sins you’ve already confessed. Jesus is seated “forever at the right hand of God,” and all his enemies – especially sin – are being made his footstool (Hebrews 10:12, 13). He is also standing by your side, assuring you of his mercy and salvation. Take some time right now to silence your heart and listen to him.

“All praise to you, Jesus! You are my salvation!”

Chỉ trong vài câu, tác giả thư Do Thái đã tuyên bố khá mạnh mẽ. Tác giả nói với chúng ta rằng tập tục cổ xưa về việc dâng lễ tế cho Thiên Chúa bao thế kỷ qua đã ứng nghiệm. Toàn bộ hệ thống Đền Thờ – những ngày lễ và việc ăn chay, các tư tế và việc thực hành, các nghi lễ phụng vụ và tính pháp lý của nó – không còn cần thiết nữa. Không còn lễ đền tội nữa. Không cần bò hay dê đực, cũng không cần cừu đực hay chim câu nữa.

Tại sao vậy? Bởi vì một hy lễ duy nhất có sức mạnh và hiệu quả lớn hơn nhiều đã được tiến dâng: hy lễ của Chúa Giêsu trên thập giá. Hy lễ này đã được thực hiện vượt xa hơn mọi hy lễ mà các tư tế có thể tiến dâng. Trong khi các lễ tế cổ xưa chỉ mang lại sự thanh tẩy tội lỗi của năm trước và vì thế phải tái hiện đi tái hiện lại, còn hy lễ sự sống của Chúa Giêsu đã tẩy sạch tất cả mọi tội lỗi mãi mãi. Mọi tội lỗi, từ tội của Adam đến tội lỗi cuối cùng trước khi Người Đến Lần Thứ Hai, đã được đền bù. Giờ đây, bất cứ ai hướng về Chúa Giêsu đều có thể được thanh tẩy và nhận lãnh đặc ân cứu độ đời đời.

Đây là cốt lõi đích thực của Tin Mừng. Chúa Kitô đã thực hiện cho bạn những gì mà bạn có thể chưa bao giờ thực hiện cho chính bản thân mình. Hy lễ hoàn hảo đã mở ra những cánh cửa Thiên Đàng cho bạn mãi mãi. Không quan trọng bạn là ai hoặc bạn đã làm gì, bạn có thể “mạnh dạn tiến lại gần ngai Thiên Chúa là nguồn ân sủng, để được xót thương và lãnh ơn trợ giúp” (Dt 4,16).

Hãy ghi nhớ sự thật tuyệt vời này trong tâm trí bạn, đặc biệt khi bạn bắt đầu cảm thấy thất vọng do tội lỗi của mình hoặc nếu bạn bắt đầu cảm thấy day dứt vì mặc cảm tội lỗi mà bạn đã thú nhận. Chúa Giêsu đã lên ngự “bên hữu Thiên Chúa đến muôn đời” và tất cả kẻ thù của Người – đặc biệt là tội lỗi – đã bị đặt làm bệ dưới chân (Dt 10.12.13). Người cũng đang đứng bên cạnh bạn, bảo đảm với bạn về lòng thương xót và ơn cứu độ của Người. Ngay bây giờ, bạn hãy dành chút thời gian tĩnh lặng tâm hồn và lắng nghe Người.

“Lạy Chúa Giêsu, xin dâng lên Chúa mọi lời ngợi khen! Chúa là ơn cứu độ của con!”

Comments are closed.