Do you believe that I can do this – Suy niệm song ngữ theo WAU ngày 03.12.2021

0

Bro. Paul Thanh Vu, SDD – chuyển ngữ
Nguồn: The Word Among Us, November 2021

 

Anh có tin rằng tôi có thể làm được điều này không? (Mt 9, 28)

Nếu Chúa Giêsu hỏi bạn câu hỏi này, có lẽ bạn sẽ trả lời như hai người mù đã nói trong bài Tin Mừng hôm nay: “Vâng, lạy Chúa, con tin” (Mt 9, 28). Chúng ta biết rằng Chúa Giêsu đã chữa lành nhiều người trong sứ vụ công khai của Ngài. Chúng ta cũng biết rằng với tư cách là Đức Kitô Phục sinh, Ngài vẫn chữa lành mọi người cho đến ngày nay.

Nhưng nếu chúng ta tin rằng Chúa Giêsu có thể chữa lành, thì tại sao Ngài không chữa lành cho mọi người mà chúng ta cầu nguyện? Khi chạm vào mắt hai người mù, Chúa Giêsu nói: “Các anh tin thế nào thì được như vậy” (Mt 9, 29). Chúng ta có thể nghĩ rằng, con có đức tin, lạy Chúa, vậy tại sao Chúa không chữa lành cho người mẹ trẻ mà con đã cầu nguyện, người đã chết để lại những đứa con của bà? Tại sao Chúa không chữa lành căn bệnh ung thư của vợ/ chồng con hoặc bệnh trầm cảm của con trai con?

Đây là một mầu nhiệm mà chúng ta có thể không bao giờ hiểu được về phía bên này của Thiên đàng, và nó có thể thử thách đức tin của chúng ta. Chúng ta biết rằng Thiên Chúa quan tâm sâu sắc đến mỗi người chúng ta; Ngài đã đếm từng sợi tóc trên đầu chúng ta (Mt 10, 30). Tuy nhiên, chúng ta cũng biết rằng Ngài không phải lúc nào cũng nói đồng ý với mọi lời cầu nguyện mà chúng ta cầu xin.

Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta nên ngừng cầu nguyện. Đúng hơn, chúng ta nên bắt chước hai người mù này và người phụ nữ kiên trì trong dụ ngôn của Chúa Giêsu (Lc 18, 1-8). Chúng ta đừng bao giờ từ bỏ việc kêu xin, ngay cả khi tình huống có vẻ nghiêm trọng. Thay vào đó, chúng ta nên nói, “Lạy Chúa, con tin rằng Chúa có thể làm được điều này!”

Nhưng khi bạn cầu nguyện, cũng cầu xin Chúa ban ơn để phó thác hoàn cảnh vào tay Ngài. Không phải lúc nào cũng dễ dàng dâng lên Chúa những lời thỉnh cầu cấp bách nhất của chúng ta và sau đó bỏ qua kết quả, nhưng bạn càng thực hành nhiều, lòng tin của bạn đối với Ngài càng tăng lên.

Chúa có thể cho bạn một sự chữa lành, thậm chí có thể là một phép lạ. Hoặc sự chữa lành có thể khác với bạn mong đợi, có thể là tình cảm hoặc tâm linh. Có thể bạn sẽ không nhận thấy bất kỳ thay đổi nào. Bất cứ điều gì xảy ra, Chúa Giêsu nghe lời cầu nguyện của bạn; Ngài luôn ở bên cạnh bạn, yêu thương bạn, an ủi bạn và nâng đỡ bạn. Ngài sẽ mang lại điều tốt lành từ sự đau khổ của bạn, ngay cả khi bạn không thể nhìn thấy nó ngay lập tức. Rốt cuộc, Ngài là Đấng Cứu Chuộc của bạn. Khi chết trên thập tự giá và sống lại từ cõi chết, Ngài đã giải cứu bạn khỏi tội lỗi và sự chết. Và cuối cùng, đó là sự chữa lành tuyệt vời nhất!

Lạy Chúa Giêsu, khi con cầu nguyện để được chữa lành, xin giúp con phó thác mọi nhu cầu của con vào bàn tay yêu thương của Chúa.

***

DAILY MEDITATION: MATTHEW 9:27-31

Do you believe that I can do this? (Matthew 9:28)

If Jesus asked you this question, you’d likely respond as the two blind men did in today’s Gospel: “Yes, Lord” (Matthew 9:28). We know that Jesus healed many people during his public ministry. We also know that as the risen Christ, he still heals people today.

But if we believe that Jesus can heal, then why doesn’t he heal every person for whom we pray? As Jesus touched the eyes of the two blind men, he said, “Let it be done for you according to your faith” (Matthew 9:29). We might think, I have faith, Lord, so why didn’t you heal the young mother I prayed for who died leaving her children behind? Why don’t you heal my spouse’s cancer or my son’s depression?

This is a mystery we may never understand this side of heaven, and it can test our faith. We know that God cares deeply for each of us; he has counted every hair on our heads (Matthew 10:30). Yet we also know that he doesn’t always say yes to every prayer we offer.

But that doesn’t mean we should stop praying. Rather, we should imitate these two blind men and the persistent woman in Jesus’ parable (Luke 18:1-8). We should never give up asking, even when a situation seems dire. Instead, we should say, “Jesus, I believe you can do this!”

But as you pray, also ask God for the grace to surrender the situation into his hands. It’s not always easy to offer our most pressing petitions to God and then let go of the outcome, but the more you practice, the more your trust in him will grow.

God may give you a healing, maybe even a miraculous one. Or the healing might be different than you expected, perhaps emotional or spiritual. Maybe you won’t notice any change at all. Whatever happens, Jesus hears your prayers; he is always at your side, loving you, comforting you, and sustaining you. He will bring good out of your suffering, even if you can’t see it right away. After all, he is your Redeemer. By dying on the cross and rising from the dead, he has delivered you from sin and death. And that, in the end, is the greatest healing of all!

“Jesus, as I pray for healing, help me to surrender all my needs into your loving hands.”

Comments are closed.