Jesus returned in the power of the Spirit – Suy niệm song ngữ Anh – Việt, Chúa Nhật III Thường Niên – C

0

Tác giả: Don Schwager
(http://dailyscripture.servantsoftheword.org/readings/)
Bro. Paul Thanh Vu, SDD 
– chuyển ngữ

Sunday January 23th 2022
“Jesus returned in the power of the Spirit”

Scripture: Luke 1:1-4, 4:14-22

[Luke 1]1 Inasmuch as many have undertaken to compile a narrative of the things which have been accomplished among us, 2 just as they were delivered to us by those who from the beginning were eyewitnesses and ministers of the word, 3 it seemed good to me also, having followed all things closely for some time past, to write an orderly account for you, most excellent Theophilus, 4 that you may know the truth concerning the things of which you have been informed.14 And Jesus returned in the power of the Spirit into Galilee, and a report concerning him went out through all the surrounding country. 15 And he taught in their synagogues, being glorified by all. 16 And he came to Nazareth, where he had been brought up; and he went to the synagogue, as his custom was, on the Sabbath day. And he stood up to read; 17 and there was given to him the book of the prophet Isaiah. He opened the book and found the place where it was written, 18 “The Spirit of the Lord is upon me, because he has anointed me to preach good news to the poor. He has sent me to proclaim release to the captives and recovering of sight to the blind, to set at liberty those who are oppressed, 19 to proclaim the acceptable year of the Lord.” 20 And he closed the book, and gave it back to the attendant, and sat down; and the eyes of all in the synagogue were fixed on him. 21 Then he began to say to them, “Today this scripture has been fulfilled in your hearing.” 22 All spoke well of him and were amazed at the gracious words that came from his mouth.

Chúa Nhật  ngày 23.01.2022
Đức Giêsu trở về trong quyền năng của Thần Khí

Lc 1,1-4; 4,14-22

1 Thưa ngài Thê-ô-phi-lô đáng kính, có nhiều người đã ra công soạn bản tường thuật những sự việc đã được thực hiện giữa chúng ta.2 Họ viết theo những điều mà các người đã được chứng kiến ngay từ đầu và đã phục vụ lời Chúa truyền lại cho chúng ta.3 Tôi cũng vậy, sau khi đã cẩn thận tra cứu đầu đuôi mọi sự, thì thiết tưởng cũng nên tuần tự viết ra để kính tặng ngài,4 mong ngài sẽ nhận thức được rằng giáo huấn ngài đã học hỏi thật là vững chắc. 14 Được quyền năng Thần Khí thúc đẩy, Đức Giê-su trở về miền Ga-li-lê, và tiếng tăm Người đồn ra khắp vùng lân cận.15 Người giảng dạy trong các hội đường, và được mọi người tôn vinh.16 Rồi Đức Giê-su đến Na-da-rét, là nơi Người sinh trưởng. Người vào hội đường như Người vẫn quen làm trong ngày sa-bát, và đứng lên đọc Sách Thánh.17 Họ trao cho Người cuốn sách ngôn sứ I-sai-a. Người mở ra, gặp đoạn chép rằng:18 Thần Khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn. Người đã sai tôi đi công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức,19 công bố một năm hồng ân của Chúa.20 Đức Giê-su cuộn sách lại, trả cho người giúp việc hội đường, rồi ngồi xuống. Ai nấy trong hội đường đều chăm chú nhìn Người.21 Người bắt đầu nói với họ: “Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh quý vị vừa nghe.”22 Mọi người đều tán thành và thán phục những lời hay ý đẹp thốt ra từ miệng Người.

Meditation: What does the Gospel of Luke tell us about Jesus and his mission and what he came to do for us? Many skeptics question the reliability and accuracy of the Gospel accounts of Jesus. Luke tells us that his account is utterly believable because it comes from firsthand witnesses (Luke 1:2) who knew Jesus personally, heard him teach, saw his miracles, and witnessed his atoning death on the cross and his rising from the tomb to everlasting life. 

Luke begins his account by addressing his friend, Theophilus, a name which means “beloved of God” (Luke 1:3). In so many words Luke tells his friend (and us as well), I am writing to you the most incredible story humankind has known – and which many witnesses and messengers of God’s word have openly explained on many occasions. Luke wants his friend and all who read his account to “know the truth” (Luke 1:4) concerning Jesus of Nazareth who was sent from the Father in heaven and anointed by the Holy Spirit to bring us the good news and power of God’s kingdom.

The “good news”of Jesus brings new life and freedom 

The word “gospel” literally means “good news.”  The Gospel is the Good News of Jesus Christ and the new life and freedom he has won for us through his atoning death on the cross for our sins and his resurrection to everlasting life and glory with the Father in heaven. The

Gospel is the all-powerful and all-merciful word of God for us today as much as it was for the people who first heard it in Jesus’ time. It’s a life-giving word that has supernatural power to change, transform, and bring freedom and healing to those who accept it as the living word of God. Are you hungry for God’s word of truth and mercy, love and forgiveness? And do you want to grow in the knowledge of God and what he has accomplished for us through his Son, Jesus Christ?
Jesus came in the power of the Spirit

 Luke tells us that Jesus was about 30 years of age when he began his public ministry (Luke 3:23). Right after Jesus was baptized by John and anointed by the Spirit at the River Jordan (Luke 3:21-22), he spent 40 days in the wilderness to devote himself to prayer and fasting (Luke 4:1-13). At the end of this period of spiritual preparation and testing, Luke tells us that Jesus “returned in the power of the Spirit to his own land of Galilee” (Luke 4:14). Jesus chose to begin his public ministry in Galilee first, rather than in Jerusalem, the holy city and temple of God. This was in fulfillment of the prophecy of Isaiah 9:1,2.  

Luke tells us that Jesus chose to publicly announce his mission in the synagogue at Nazareth. The people there were familiar with Jesus since it was his custom to regularly attended the weekly Sabbath service. Jesus was also known by many in Nazareth as a “carpenter” (Mark 6:3) and “son of Joseph” (Luke 4:21). When the president of the synagogue called on Jesus to read from the book of the prophet Isaiah, Jesus chose to read Isaiah’s description (verses 1-2 of chapter 61) of  what the Messiah would do when he came to restore God’s kingdom for the people of Israel. 

“The Spirit of the Lord is upon me, because he has anointed me to preach good news to the poor. He has sent me to proclaim release to the captives and recovering of sight to the blind, to set at liberty those who are oppressed, to proclaim the acceptable year of the Lord” (Isaiah 61:1-2).

Isaiah had prophesied that the Messiah would be sent by God and anointed in the power of the Holy Spirit to preach “good news” and bring healing, blessing, and freedom to all who were oppressed (see Isaiah 61:1-2). Jesus awakened their hope in God’s promises when he announced that this word was now being fulfilled in his very own person. Luke tells us that the people of Nazareth spoke well of him and received his “gracious word” with amazement and wonder. But they also openly questioned how the “son of Joseph” would fulfill this Messianic mission (Luke 4:21). Jesus challenged them to believe the word God had spoken through the prophets and the word he now speaks in God’s name through the power of the Holy Spirit.

Jesus renews and strengthens us in faith, hope, and love

The Lord Jesus speaks this same word to each of us today – he comes to bring us healing and restoration, pardon and freedom from the oppression of sin, despair, hopelessness, and destruction. Do you believe his word with expectant faith and trust, or with doubt and indifference? The Lord will not refuse to pour out his Spirit on all who trust in him. Ask the Lord Jesus to renew in you the joy of the Gospel and the freedom to live each day with trusting faith, joyful hope, and fervent love.

“Lord Jesus, you are the fulfillment of all our hopes and dreams. Through the gift of your Holy Spirit you bring us truth, freedom, and abundant life. Fill me with the joy of the Gospel and inflame my heart with a burning love for you and a deep thirst for your word.”

Suy niệm: Tin mừng Luca cho chúng ta biết gì về Chúa Giêsu và sứ mệnh của Ngài và Ngài đến để làm gì cho chúng ta? Nhiều người hoài nghi đặt câu hỏi về độ tin cậy và độ chính xác của những lời tường thuật trong các Tin mừng về Chúa Giêsu. Luca nói với chúng ta rằng lời tường thuật của ông hoàn toàn đáng tin vì nó đến từ những người chứng kiến tận mắt (Lc 1: 2), những người đã biết Chúa Giêsu cách cá vị, nghe Ngài giảng dạy, thấy các phép lạ của Ngài, và chứng kiến cái chết chuộc tội của Ngài trên thập giá và sự sống lại của Ngài từ ngôi mộ đến sự sống đời đời.

Luca bắt đầu câu chuyện của mình bằng việc nói với người bạn của mình, Theophilus, một cái tên có nghĩa là “người yêu dấu của Thiên Chúa” (Lc 1,3). Bằng rất nhiều lời mà Luca nói với bạn của mình (và cả chúng ta nữa), tôi viết cho bạn câu chuyện đáng kinh ngạc nhất mà loài người từng biết – và nhiều lần nhiều nhân chứng và sứ giả của lời Chúa đã công khai giải thích. Luca muốn bạn ông và tất cả những ai đọc tường thuật của ông “biết lẽ thật” (Lc 1,4) liên quan đến Đức Giêsu người Nagiarét, Đấng được Cha trên trời sai đến và được xức dầu bởi Chúa Thánh Thần để mang lại cho chúng ta tin mừng và quyền năng của Vương quốc TC.

“Tin mừng” của Đức Giêsu đem lại sự sống mới và sự giải thoát

Hạn từ “tin mừng” theo nghĩa đen là “tin vui, tin tốt”. Tin mừng là tin vui của Ðức Giêsu Kitô và sự sống mới và sự giải thoát Người đem lại cho chúng ta ngang qua cái chết trên thập giá vì tội lỗi chúng ta và sự sống lại vĩnh cửu và vinh quang với Cha trên trời của Người.

Tin Mừng là lời toàn năng và toàn ái của Thiên Chúa dành cho chúng ta ngày nay cũng như cho những người lần đầu tiên nghe vào thời Chúa Giêsu. Đó là một lời ban sự sống có sức mạnh siêu nhiên để thay đổi, biến đổi, mang lại tự do và chữa lành cho những ai chấp nhận nó là lời hằng sống của Thiên Chúa. Bạn có khao khát lời lẽ thật và lòng thương xót, tình yêu và sự tha thứ của Thiên Chúa không? Và bạn có muốn lớn lên trong sự hiểu biết về Thiên Chúa và những gì Người đã hoàn thành cho chúng ta qua Con Ngài, Chúa Giêsu Kitô không?

Đức Giêsu đến trong quyền năng của T. Khí

Luca cho chúng ta biết rằng Chúa Giêsu khoảng 30 tuổi khi Ngài bắt đầu sứ vụ công khai của mình (Lc 3,23). Ngay sau khi Chúa Giêsu được Gioan làm phép rửa và được xức dầu bởi Thần Khí tại sông Giođan (Lc 3,21-22), Ngài đã ở 40 ngày trong hoang địa để cầu nguyện và ăn chay (Lc 4,1-13). Vào cuối giai đoạn chuẩn bị và thử thách tâm linh này, Luca cho chúng ta biết rằng Chúa Giêsu “trong quyền năng của Thần Khí đã trở lại xứ Galilê của Ngài” (Lc 4,14). Chúa Giêsu chọn bắt đầu sứ vụ công khai của mình ở Galilê trước, thay vì ở Giêrusalem, là thành thánh và là đền thờ của Thiên Chúa. Điều này đã ứng nghiệm lời tiên tri Isaia 9,1,2.

Luca cho chúng ta biết rằng Chúa Giêsu đã chọn công khai sứ mệnh của Ngài trong hội đường ở Nagiarét. Những người ở đó quen thuộc với Chúa Giêsu vì ngài thường xuyên tham dự buổi lễ ngày Sabát hàng tuần. Nhiều người ở Nagiarét còn gọi Ngài là anh “thợ mộc” (Mc 6,3) và “con trai của ông Giuse” (Lc 4,21). Khi chủ hội đường mời Chúa Giêsu đọc sách Tiên tri Isaia, Chúa Giêsu chọn đọc phần mô tả của Isaia (câu 1-2 chương 61) về những gì Đấng Mêsia sẽ làm khi Ngài đến để khôi phục vương quốc của Thiên Chúa cho dân Israel.

“Thần Khí Chúa ngự trên tôi, vì Người đã xức dầu cho tôi để rao giảng tin mừng cho người nghèo. Người đã sai tôi đi rao truyền sự giải thoát cho những người bị giam cầm và mở mắt cho người mù, giải thoát những người bị áp bức, công bố năm hồng ân của Chúa” (Is 61,1-2).

Isaia đã tiên tri rằng Đấng Mêsia sẽ được Thiên Chúa sai đến và xức dầu trong quyền năng của Chúa Thánh Thần để rao giảng “tin mừng” và mang lại sự chữa lành, phước lành và tự do cho tất cả những ai bị áp bức (Is 61,1-2). Chúa Giêsu đánh thức niềm hy vọng của họ vào những lời hứa của Thiên Chúa khi Ngài công bố rằng lời này giờ đây đang được ứng nghiệm nơi Ngài. Luca cho chúng ta biết rằng người dân ở Nagiarét đã nói tốt về Ngài và nhận được “lời nhân từ” của ngài với sự kinh ngạc. Nhưng họ cũng công khai đặt câu hỏi làm thế nào “con của ông Giuse” sẽ hoàn thành sứ mệnh Đấng Mêsia này (Lc 4:21). Chúa Giêsu thách thức họ tin lời Thiên Chúa đã phán qua các vị tiên tri và lời Ngài nói nhân danh Thiên Chúa giờ đây nhờ quyền năng của Chúa Thánh Thần.

Đức Giêsu canh tân và củng cố chúng ta trong đức tin, đức cậy, và đức mến

Chúa Giêsu cũng nói lời này với mỗi người chúng ta hôm nay – Ngài đến để mang lại cho chúng ta sự chữa lành và phục hồi, tha thứ và tự do khỏi sự áp bức của tội lỗi, tuyệt vọng, vô vọng và hủy diệt. Bạn có tin vào lời Ngài với niềm tin cậy kiên vững hay với sự nghi ngờ và thờ ơ? Chúa sẽ không từ chối đổ Thần Khí của Ngài trên tất cả những ai tin cậy nơi Ngài. Hãy cầu xin Chúa Giêsu đổi mới trong bạn niềm vui của Tin Mừng và sự tự do để sống mỗi ngày với đức tin trung kiên, niềm hy vọng vui tươi và tình yêu nhiệt thành.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa là sự hoàn thành của mọi niềm hy vọng và mơ ước của chúng con. Ngang qua hồng ân Thánh Thần của Chúa, Chúa đem lại cho chúng con chân lý, sự sống, và sự giải thoát. Xin lấp đầy con niềm vui của Tin mừng và đốt cháy lòng con với ngọn lửa tình yêu dành cho Chúa và nỗi khao khát sâu thẳm với Lời Chúa.

Comments are closed.

phone-icon