Can we buy enough food? – Suy niệm theo The WAU ngày 29.4.2022

0

Br. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD chuyển ngữ
Nguồn: The Word Among Us – April 2022

Friday April 29th 2022
Meditation: John 6:1-15

Where can we buy enough food for them to eat? (John 6:5)

With these words, Jesus launched Philip and the other disciples on a path of discovering more clearly who he was and what he had come to accomplish. Of course, he was concerned about feeding the crowd of people who had come out to listen to him. But he already “knew what he was going to do” about that (John 6:6). He asked this question to help his disciples become more confident in their ability to build his kingdom on earth. Jesus didn’t want this miracle of loaves to be the last time God miraculously took care of his people. He wanted the Twelve to become familiar and even comfortable with the idea of performing miracles themselves.

And so Jesus involved his disciples in every step of this miracle. He asked Philip to assess the situation: the size of the crowd and the inadequacy of their own resources. When Andrew brought him a bit of food and a lot of skepticism, he accepted the gift and told the disciples to make the people sit down, to pass out the loaves, and to collect the fragments. From beginning to end, the Twelve were an integral part of the miracle.

What did the disciples learn that day? They learned to look at needs through the lens of God’s compassion. They learned to put their own meager offerings into Jesus’ hands, and to do so unselfishly. They learned to give thanks to God before and after each request. And they learned to rely on the power of God as they built the kingdom.

Jesus wants to do the same thing for us. He wants us to become vessels of his grace in the world. So whenever he brings a need to your attention, pay attention! He is not just asking you what you think. As he did with Philip, he’s inviting you to join him in doing something wonderful about it. If you’re alert for his direction and willing to take a step of faith, you may just see some amazing things happen!

“Jesus, make me a coworker with you. Teach me how to cooperate with your Spirit.”

Thứ Sáu tuần tuần II Phục Sinh
ngày 29.4.2022

Suy niệm: Ga 6, 1-15

Chúng ta có thể mua đủ thức ăn cho họ ở đâu? (Ga 6,5)

Với những lời này, Chúa Giêsu đưa Philíp và các môn đệ khác vào con đường khám phá rõ ràng hơn Ngài là ai và Ngài phải hoàn thành những gì. Tất nhiên, Ngài lo lắng về việc cung cấp thức ăn cho đám đông đã đến để lắng nghe Ngài. Nhưng Ngài đã “biết mình sẽ làm gì” về điều đó (Ga 6,6). Ngài đặt câu hỏi này để giúp các môn đệ tự tin hơn vào khả năng xây dựng vương quốc của Ngài trên trái đất. Chúa Giêsu không muốn phép lạ về ổ bánh là lần cuối cùng Thiên Chúa chăm sóc dân Ngài một cách kỳ diệu. Ngài muốn Nhóm Mười Hai trở nên quen thuộc và thậm chí thoải mái với ý tưởng tự mình thực hiện các phép lạ.

Và do đó, Chúa Giêsu đã cho các môn đệ tham gia vào từng bước của phép lạ này. Ngài yêu cầu Philip đánh giá tình hình: số lượng của đám đông và sự không đủ nguồn lực của họ. Khi Anrê mang cho Ngài một chút thức ăn và nhiều người hoài nghi, Ngài nhận món quà và bảo các môn đệ bắt mọi người ngồi xuống, phát bánh và thu lượm các mảnh vụn. Từ đầu đến cuối, Nhóm Mười Hai là một phần không thể thiếu của phép lạ.

Các môn đệ học được gì vào ngày hôm đó? Họ học cách nhìn nhận nhu cầu qua lăng kính nhân hậu của Thiên Chúa. Họ học cách đặt những của lễ ít ỏi của mình vào tay Chúa Giêsu, và làm điều đó một cách vị tha. Họ học cách tạ ơn Thiên Chúa trước và sau mỗi lần cầu xin. Và họ đã học cách dựa vào quyền năng của Thiên Chúa khi xây dựng vương quốc.

Chúa Giêsu muốn làm điều tương tự cho chúng ta. Ngài muốn chúng ta trở thành bình chứa ân sủng của Ngài trên thế giới. Vì vậy, bất cứ khi nào Ngài cần bạn chú ý, hãy chú ý! Ngài không chỉ hỏi bạn những gì bạn nghĩ. Như đã làm với Philip, Ngài mời bạn tham gia cùng Ngài làm điều gì đó tuyệt vời về điều đó. Nếu bạn tỉnh táo trước hướng đi của Ngài và sẵn sàng thực hiện một bước bằng đức tin, bạn có thể sẽ thấy một số điều kỳ diệu xảy ra!

Lạy Chúa Giêsu, xin biến con thành đồng sự với Chúa. Xin dạy con cách hợp tác với Thánh Thần của Chúa. 

Comments are closed.

phone-icon