Blessed is he… – Suy niệm ngày 27.10.2022

0

Tác giả: Don Schwager
Nguồn: www.dailyscripture.net
Phó tế Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

Thursday, October 27, 2022: 

“Blessed is he who comes in the name of the Lord!”

Scripture: Luke 13:31-35 

31 At that very hour some Pharisees came, and said to him, “Get away from here, for Herod wants to kill you.” 32 And he said to them, “Go and tell that fox, `Behold, I cast out demons and perform cures today and tomorrow, and the third day I finish my course. 33 Nevertheless I must go on my way today and tomorrow and the day following; for it cannot be that a prophet should perish away from Jerusalem.’ 34 O Jerusalem, Jerusalem, killing the prophets and stoning those who are sent to you! How often would I have gathered your children together as a hen gathers her brood under her wings, and you would not! 35 Behold, your house is forsaken. And I tell you, you will not see me until you say, `Blessed is he who comes in the name of the Lord!'”

Thứ Năm, ngày 27.10.2022

Chúc tụng Ðấng ngự đến nhân danh Ðức Chúa!

Lc 13,31-35

(31) Cũng vào giờ ấy, có mấy người Pharisêu đến thưa Ðức Giêsu rằng: “Xin ông đi ra khỏi đây, vì vua Hêrôđê đang muốn giết ông!” (32) Người bảo họ: “Các ông hãy đi nói với con cáo ấy thế này: “Hôm nay và ngày mai tôi trừ quỷ và chữa lành bệnh tật, ngày thứ ba tôi hoàn tất. (33) Tuy nhiên, hôm nay, ngày mai và ngày mốt, tôi phải tiếp tục đi, vì một ngôn sứ mà chết ngoài thành Giêrusalem thì không được.(34) “Giêrusalem, Giêrusalem! Người giết các ngôn sứ và ném đá những kẻ được sai đến cùng ngươi! Ðã bao lần Ta muốn tập hợp con cái ngươi lại, như gà mẹ tập hợp gà con dưới cánh, mà các người không chịu. (35)Thì này, nhà các người sẽ bị bỏ mặc cho các người. Mà Ta nói cho các người hay: các người sẽ không còn thấy Ta nữa cho đến thời các người nói:‘Chúc tụng Ðấng ngự đến nhân danh Ðức Chúa!’”

Meditation: 

When your security is threatened and danger strikes do you flee or stand your ground? When King Herod, the ruler of Galilee, heard that thousands of people were coming to Jesus, he decided it was time to eliminate this threat to his influence and power. That is why some of the Pharisees warned Jesus to flee from the wrath of Herod. Jesus, in turn, warned them that they were in greater spiritual danger of losing both soul and body to hell (Matthew 10:28) if they refused to listen to God and to his messengers the prophets (Luke 13:34). Like John the Baptist and all the prophets who preceded him, Jesus posed a threat to the ruling authorities of his day.

Do not fear those who oppose God

Jesus went so far as to call Herod a fox. What did he mean by such an expression? The fox was regarded as the slyest of all animals and one of the most destructive as well. Any farmer will tell you how difficult it is to get rid of foxes who under the cover of night steal and destroy. The fox became a symbol of what was worthless,  insignificant, and destructive. It takes great courage to stand up and openly oppose a tyrant. Jesus knew that he would suffer the same fate as the prophets who came before him. He not only willingly exposed himself to such danger, but he prayed for his persecutors and for those who rejected the prophets who spoke in God’s name. Do you pray for your enemies and for those who oppose the Gospel message today?

Jesus came to set people free from sin and to give them new life

Jesus contrasts his desire for Jerusalem – the holy city and temple of God – with Jerusalem’s lack of desire for him as their long-expected Messiah. Jesus compares his longing for Jerusalem with a mother hen gathering her chicks under her protective wings. Psalm 91 speaks of God’s protection in such terms: He will cover you with his pinions, and under his wings you will find refuge (Psalm 91:4). Jesus willingly set his face toward Jerusalem, knowing that he would meet certain betrayal, rejection, and death on a cross. His death on the cross, however, brought about victory and salvation, not only for the inhabitants of Jerusalem, but for all – both Jew and Gentile – who would accept Jesus as their Lord and Savior. 

Open the door of your heart to the Lord Jesus

Jesus’ prophecy is a two-edged sword, pointing to his victory over sin and death and foretelling the destruction of Jerusalem and the dire consequences for all who would reject him and his saving message. While the destruction of Jerusalem’s temple was determined – it was razed by the Romans in 70 A.D. – there remained for its inhabitants a narrow open door leading to deliverance. Jesus says: I am the door; whoever enters by me will be saved (John 10:9). 

The Lord Jesus opens the way for each of us to have direct access to God who adopts us as his children and who makes his home with us. Do you make room for the Lord in your life? The Lord is knocking at the door of your heart (Revelations 3:20) and he wishes to enter into a close personal relationship with you. Receive him who is the giver of expectant faith, unwavering hope, and undying love. And long for the true home which God has prepared for you in his heavenly city, Jerusalem (Revelations 21:2-4).

“Lord Jesus, I place all my trust and hope in you. Come make your home with me and take possession of my heart and will that I may wholly desire what is pleasing to you. Fill my heart with love and mercy for others that I may boldly witness to the truth and joy of the gospel through word and example, both to those who accept it and to those who oppose it.”

Suy niệm: 

Khi sự an toàn của bạn bị đe dọa và sự nguy hiểm ập tới, bạn bỏ chạy hay đứng yên? Khi vua Hêrôđê, nhà cầm quyền Galilê, nghe nhiều người đến với Chúa Giêsu, ông đã quyết định đã đến lúc loại trừ mối đe dọa này đối với ảnh hưởng và quyền lực của mình. Đó là tại sao một số người Pharisêu đã cảnh báo Đức Giêsu chạy trốn khỏi cơn thịnh nộ của Hêrôđê. Trái lại, Đức Giêsu đã cảnh báo họ rằng họ đang ở trong sự nguy hiểm thiêng liêng lớn hơn về việc đánh mất cả hồn lẫn xác nếu họ từ chối lắng nghe Thiên Chúa và các sứ điệp của các ngôn sứ. Giống như Gioan tẩy giả và tất cả các ngôn sứ đi trước Người, Đức Giêsu đã đưa ra lời đe dọa cho nhà cầm quyền vào thời đó.

Đừng sợ những ai chống lại Thiên Chúa

Đức Giêsu đi tới mức gọi vua Hêrôđê là con cáo. Người có ý nói gì bằng câu thành ngữ như vậy? Con cáo được coi là loài thú ranh mãnh nhất trong tất cả thú vật và cũng là một trong những loài vật phá hoại nhất. Bất cứ người nông dân nào cũng có thể nói cho bạn biết thật khó khăn biết bao để lọai trừ những con cáo, ẩn núp dưới đêm tối để trộm cướp và phá hoại. Con cáo trở nên một trong những biểu tượng của những gì vô giá trị, không ý nghĩa, và phá hoại. Nó đòi hỏi sự can đảm lớn lao để đứng dậy và chống đối công khai với tên bạo chúa. Đức Giêsu biết rằng Người sẽ phải chịu đau khổ, cùng chung số phận các ngôn sứ, những người đã đến trước Người. Người không chỉ sẵn sàng đặt mình vào sự nguy hiểm như thế, mà Người còn cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi mình và cho những ai chống lại các ngôn sứ, những người nói nhân danh Thiên Chúa. Bạn có cầu nguyện cho những kẻ thù của mình, và cho những ai chống lại Tin mừng ngày nay không?

Đức Giêsu đến để giải thoát con người khỏi tội lỗi và ban cho họ sự sống mới

Đức Giêsu đối chiếu ước muốn của mình dành cho Giêrusalem – thành thánh và đền thờ Thiên Chúa – với sự thiếu lòng ao ước của Giêrusalem dành cho Người như sự mong chờ Đấng Mêsia từ lâu. Đức Giêsu so sánh lòng ước muốn của mình cho Giêrusalem với gà mẹ ấp ủ con dưới cánh. Thánh vịnh 91 nói về sự bảo vệ của Thiên Chúa như sau: Chúa phù trì che chở, dưới cánh Người, bạn có chỗ ẩn thân (Tv 91,4). Đức Giêsu sẵn sàng tiến về Giêrusalem, biết được rằng Người sẽ gặp sự phản bội, chống đối, và chết trên thập giá. Tuy nhiên, cái chết của Người trên thập giá đã đem lại sự chiến thắng và ơn cứu độ, không chỉ cho dân thành Giêrusalem, nhưng cho cả mọi người – Dothái và cả dân ngoại – những người sẽ đón nhận Đức Giêsu là Chúa và là Đấng cứu tinh của họ.

Hãy mở cửa lòng bạn cho Chúa Giêsu

Lời tiên báo của Đức Giêsu là lưỡi gươm hai lưỡi, nhắm vào chiến thắng của Người trên tội lỗi và sự chết và báo trước sự phá hủy thành Giêrusalem và những hậu quả khốc liệt cho tất cả những ai khước từ Người và sứ điệp cứu độ của Người. Trong khi sự phá hủy đền thờ Giêrusalem đã được xác định – nó bị san bằng bình địa bởi người Rôma năm 70 A.D. – ở đó vẫn còn lại cho người dân một cánh cửa chật mở dẫn tới sự giải thoát. Đức Giêsu nói: Ta là cửa; ai qua cửa Ta mà vào sẽ được cứu thoát (Ga 10,9).

Chúa Giêsu mở ra con đường cho mỗi người chúng ta có được mối quan hệ trực tiếp với Thiên Chúa, Đấng tiếp nhận chúng ta như con cái của Ngài, và là Đấng trở nên thân tình với chúng ta. Bạn có dành chỗ cho Chúa trong cuộc đời mình không? Chúa đang gõ cửa lòng bạn (Kh 3,20) và Người muốn đi vào mối quan hệ cá vị gần gũi với bạn. Hãy đón nhận Người, Đấng ban phát lòng tin kiên vững, niềm hy vọng chắc chắn, và tình yêu bất tử. Và hãy khao khát ngôi nhà thật sự mà Thiên Chúa đã dành sẵn cho bạn trong thành đô thiên quốc của Người, Giêrusalem (Kh 21,2-4).

Lạy Chúa Giêsu, con xin đặt tất cả niềm tin cậy của con nơi Chúa. Xin hãy đến và nên nghĩa thiết với con và chiếm hữu linh hồn và ý chí của con, để con có thể hoàn toàn ao ước những gì làm vui lòng Chúa. xin lấp đầy lòng con với tình yêu và lòng thương xót của Chúa cho người khác, để con có thể mạnh dạn làm chứng tá cho sự thật và niềm vui Tin mừng, ngang qua lời nói và gương sáng, cho những ai tiếp nhận nó cũng như những ai khước từ nó.

Comments are closed.

phone-icon