He noticed a poor widow… – Suy niệm theo WAU ngày 21.11.2022

0

Nguồn: The Word Among Us, November 2022
Phó tế Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

He noticed a poor widow putting in two small coins. (Luke 21:2)

Yesterday we celebrated the solemnity of Christ the King. Now we’re in the last week of the liturgical year, and the holiday season is upon us. It’s easy to be drawn into the worldly celebration of Christmas, and perhaps you’re already wondering how you can possibly observe a holy Advent during the upcoming busy weeks. It’s never easy to carve out time for more prayer during the decorating-shopping-entertaining blitz that strikes each year.

That’s why today’s Gospel ought to encourage you. Yes, there’s much to do to get ready for Christmas. Yes, the demands on your time can seem to increase exponentially. And yes, much of what clamors for your attention must be done by December 25. So if your time for prayer seems depleted by a long “to-do” list, give the Lord “two small coins” (Luke 21:2). Offer a few minutes of prayer, whenever you can. God knows your heart and all that you need to do, and he treasures every minute you give him out of your “whole livelihood” (21:4).

As you light the candles on the Advent wreath and pray before mealtime, offer those prayers with all your heart. Keep a Bible (maybe along with a copy of The Word Among Us) in your car or backpack, and glance at it as you sit in the inevitable holiday backups. Keep a rosary in your pocket to pray quietly as you stand in long checkout lines. Those precious minutes you offer to the Lord please him.

And if you have a wealth of time, wonderful! Lift up prayers and intercession for people who can’t pray-for those who must work extra at this time of year to make ends meet. For priests and parish staff working to help their people celebrate the season. Then rejoice and give thanks! But remember, it’s not the amount of time you spend with the Lord in prayer; it’s the heart you bring to that time, however much or little you have. Jesus commended the poor widow’s “mite” because of the generosity with which she offered it. He will commend you as well.

“Lord, help me to find ‘mites’ of time for prayer to offer you this Advent.”

Người chú ý tới một bà góa nghèo bỏ vào thùng hai đồng xu nhỏ (Lc 21,2)

Hôm qua chúng ta đã cử hành lễ trọng thể của Chúa Kitô Vua. Bây giờ chúng ta đang ở tuần cuối cùng của năm phụng vụ và mùa lễ đang đến với chúng ta. Thật dễ dàng bị cuốn hút vào lễ kỷ niệm Giáng sinh trên thế giới và có lẽ bạn đang tự hỏi làm thế nào để có thể quan sát một Mùa Vọng thánh trong những tuần bận rộn sắp tới. Không bao giờ dễ dàng dành ra thời gian để cầu nguyện nhiều hơn trong thời gian trang trí- mua sắm- giải trí diễn ra hằng năm.

Đó là lý do tại sao Tin mừng hôm nay phải khuyến khích bạn. Có, còn nhiều việc phải làm để chuẩn bị cho Giáng sinh. Đúng vậy, nhu cầu về thời gian của bạn dường như có thể tăng lên theo cấp số nhân. Và đúng vậy, phần lớn những gì đang kêu gọi sự chú ý của bạn phải được thực hiện trước ngày 25 tháng 12. Vì vậy, nếu thời gian cầu nguyện của bạn dường như cạn kiệt bởi một danh sách dài “việc cần làm”, hãy dâng cho Chúa “hai đồng xu nhỏ” (Lc 21,2). Dành một vài phút cầu nguyện, bất cứ khi nào bạn có thể. Thiên Chúa biết rõ tấm lòng của bạn và tất cả những gì bạn cần làm, và Ngài trân trọng từng phút giây mà bạn dành cho Ngài từ “toàn bộ sinh kế” của bạn (21,4).

Khi thắp nến trên vòng hoa Mùa Vọng và cầu nguyện trước giờ ăn, hãy hết lòng dâng những lời cầu nguyện đó. Hãy giữ một cuốn Kinh thánh (có thể với một bản sao của The Word Among Us) trong xe hơi hoặc ba lô của bạn, và xem qua nó khi bạn ngồi trong đội hỗ trợ trong kỳ nghỉ không thể tránh khỏi. Hãy giữ một chuỗi Mân Côi trong túi của bạn để cầu nguyện trong yên lặng khi bạn đứng trong hàng dài để tính tiền. Những phút quý giá bạn dâng lên Chúa làm vui lòng Ngài.

Và nếu bạn có nhiều thời gian thì thật tuyệt vời! Hãy dâng lời cầu nguyện và chuyển cầu cho những người không thể cầu nguyện – cho những người phải làm việc thêm vào thời điểm này trong năm để kiếm sống. Đối với các linh mục và nhân viên giáo xứ đang làm việc để giúp giáo dân của họ mừng lễ. Sau đó hãy vui mừng và tạ ơn! Nhưng hãy nhớ, đó không phải là lượng thời gian bạn dành cho Chúa để cầu nguyện; đó là trái tim bạn mang đến cho thời gian đó, dù bạn có nhiều hay ít. Chúa Giêsu khen ngợi “phần nhỏ” của bà góa nghèo vì lòng rộng lượng mà bà đã dâng hiến nó. Ngài cũng sẽ khen ngợi bạn.

Lạy Chúa, xin giúp con tìm được ‘khoảng nhỏ thời gian’ cầu nguyện để dâng cho Chúa trong Mùa Vọng này.

Comments are closed.

phone-icon