Hail, full of grace – Suy niệm theo WAU ngày 25.03.2023

0

Nguồn: The Word Among Us, March, 2023
Phó tế Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

Hail, full of grace (Luke 1:28)

With these words, the angel Gabriel greets Mary. Interestingly, the Greek word that we translate as “hail” could just as easily be translated as “Rejoice!” Can’t you imagine Gabriel telling Mary, “Rejoice! You’re going to love my message”? After all, he is delivering the ultimate in good news: God is coming to earth as a man-as an infant, no less-and Mary is going to be his mother! Accepting that “nothing will be impossible for God,” not even the miracle of a virgin conceiving a child, Mary embraces God’s will for her without hesitation (Luke 1:37). And because she did, the whole world now has reason to rejoice.

Rejoice! This is God’s message to you every day. Like Mary, you have received God’s grace. Take a look at your day so far-or yesterday-and think about the different ways in which God has poured out his grace on you. Now rejoice in the ways you have responded to that grace. Rejoice also that God has given you a part to play in sharing that grace with the people around you.

Rejoice! Like Mary, you can choose to do God’s will. You may hesitate from time to time. You may fear that following his will might keep you from feeling joyful, and so you may turn away from what he is asking of you. But even if that does happen, you can still rejoice in his mercy. You can rejoice that you can become like Mary, trusting that God is good and that he wants nothing but good for you and your loved ones. You can rejoice too in knowing that as you cling to him in troubling times, he will set your feet on firm and solid ground.

Rejoice! God continues to reveal himself! He continues to speak to you through Scripture, the Church, and the Holy Spirit’s promptings in your heart. Rejoice that God is in your midst, just as Jesus was with Mary. Rejoice that through his word and his promptings, God is always seeking to guide you and reveal his love to you. Rejoice that Christ is with you to keep you from getting lost. Rejoice that Jesus has given you all you will ever need to remain steadfast.

“Holy Mary, pray for us so that we can rejoice with you today!”

Kính chào Bà đầy ơn phúc (Lc 1,28)

Với những lời này, thiên thần Gabrien chào Đức Maria. Thật thú vị, từ tiếng Hy Lạp mà chúng ta dịch là “lời chào” có thể dễ dàng được dịch thành “Vui mừng!” Bạn không thể tưởng tượng khi Gabrien nói với Maria, “Hãy vui lên! Cô sẽ thích sứ điệp của tôi” sao? Rốt cuộc, ngài đã mang đến một tin mừng trọng đại: Thiên Chúa đến thế gian với tư cách là một con người – còn là một đứa trẻ sơ sinh – và Maria sẽ trở thành mẹ của Ngài! Chấp nhận rằng “không có điều gì là không thể đối với Thiên Chúa,” thậm chí cả phép lạ của một trinh nữ mang thai một hài nhi, Maria chấp nhận ý muốn của Thiên Chúa dành cho cô mà không do dự (Lc 1,37). Và bởi vì cô đã làm vậy, nên bây giờ cả thế giới có lý do để vui mừng.

Vui mừng! Đây là thông điệp của Thiên Chúa dành cho bạn mỗi ngày. Giống như Maria, bạn đã nhận được ân sủng của Thiên Chúa. Hãy nhìn lại một ngày của bạn cho đến nay – hoặc ngày hôm qua – và nghĩ về những cách khác nhau mà Thiên Chúa đã ban ân sủng cho bạn. Bây giờ hãy vui mừng về những cách bạn đã đáp lại ân sủng đó. Cũng hãy vui mừng vì Thiên Chúa đã ban cho bạn một phần để chia sẻ ân sủng đó với những người xung quanh bạn.

Vui mừng! Giống như Maria, bạn có thể chọn làm theo ý muốn của Thiên Chúa. Thỉnh thoảng bạn có thể do dự. Bạn có thể lo sợ rằng việc làm theo ý muốn của Ngài có thể khiến bạn không cảm thấy vui vẻ, và vì vậy bạn có thể quay lưng lại với những gì Ngài đang yêu cầu ở bạn. Nhưng ngay cả khi điều đó xảy ra, bạn vẫn có thể vui mừng vì lòng thương xót của Ngài. Bạn có thể vui mừng vì mình có thể trở nên giống như Maria, tin tưởng rằng Thiên Chúa là Đấng tốt lành và Ngài không muốn gì khác ngoài điều tốt cho bạn và những người thân yêu của bạn. Bạn cũng có thể vui mừng khi biết rằng khi bạn bám lấy Ngài trong những lúc khó khăn, Ngài sẽ đặt chân bạn lên nền đất vững chắc và kiên cố.

Vui mừng! Thiên Chúa tiếp tục mặc khải chính mình! Ngài tiếp tục nói với bạn qua Kinh thánh, Giáo hội và sự thúc giục của Chúa Thánh Thần trong lòng bạn. Hãy vui mừng vì Thiên Chúa đang ở giữa bạn, giống như Chúa Giêsu đã ở với Maria. Hãy vui mừng vì qua lời nói và sự thúc giục của Ngài, Thiên Chúa luôn tìm cách hướng dẫn bạn và bày tỏ tình yêu thương của Ngài đối với bạn. Hãy vui mừng vì Đức Kitô ở với bạn để giúp bạn không bị lạc đường. Hãy vui mừng vì Chúa Giêsu đã ban cho bạn tất cả những gì bạn cần để luôn kiên định.

“Lạy Mẹ Maria, hãy cầu bầu cho chúng con để chúng con có thể vui mừng với Mẹ hôm nay!”

Is 7, 10-14; 8, 10
Tôi không dám thử thách Đức Chúa! (Is 7,12)

In today’s first reading, King Ahaz is being offered something that he might not want: a victory that comes not from fighting but from waiting. Commissioned by God, the prophet Isaiah has given him an unexpected set of directions about a dangerous military threat: sit tight and wait for God to act. Don’t be afraid. In fact, don’t do anything! (Isaiah 7:4, 7-9). But with enemies gathering on his northern border, Ahaz is scared. How can he stand by as his kingdom teeters on the edge of such a precipice?

When God tries to bolster his faith-Ask me for a sign, any sign!-Ahaz refuses. But he does so in words that sound so very humble: “I will not ask! I will not tempt the Lord!” (Isaiah 7:12). It’s more likely that this pious protest is really a cover for stubbornness. Ahaz insists on going his own way, ignoring the word from Isaiah and pursuing foreign alliances instead-and with unfortunate consequences. By rejecting the offer of a sign, Ahaz is also rejecting God’s direction.

On this feast of the Annunciation, it’s interesting to compare Ahaz’ response to Mary’s. Unlike Ahaz, Mary is ready to trust and wait on God’s every word. No crippling fears, no stubborn agenda, no false humility. When Gabriel reveals God’s plan to her, Mary has no thought of refusing. Rather, she wants to cooperate! Her puzzled question “How can this be?” is not a protest but a way of seeking guidance about how to proceed (Luke 1:34).

Few of us will face decisions as momentous as the ones Mary and Ahaz confronted. But we do face choices every day. How important it is to get into the habit of telling God, “Thy will be done” with little daily decisions. Then, when faced with the bigger ones, we will find it that much easier to trust and obey our faithful God-just as Mary did!

“Jesus, give me the grace to be like your mother, ready to trust you in all situations.”

Trong bài đọc một hôm nay, vua A-khát được ban cho một điều mà có lẽ ông không muốn: một chiến thắng không đến từ chiến đấu mà từ sự chờ đợi. Được Thiên Chúa ủy thác, tiên tri Isaia đã cho ông một loạt chỉ dẫn bất ngờ về mối đe dọa quân sự nguy hiểm: ngồi yên và chờ đợi Thiên Chúa hành động. Đừng sợ. Trên thực tế, đừng làm gì cả! (Is 7,4. 7-9). Nhưng với những kẻ thù đang tập trung ở biên giới phía bắc của mình, A-khát rất sợ hãi. Làm sao ông có thể đứng nhìn khi vương quốc của ông đang đứng bên bờ vực thẳm như vậy?

Khi Thiên Chúa cố gắng củng cố đức tin của ông – Hãy xin Ta một dấu hiệu, bất kỳ dấu hiệu nào! – A-khát từ chối. Nhưng ông làm như vậy bằng những lời nghe có vẻ rất khiêm tốn: “Tôi sẽ không hỏi! Tôi sẽ không thử thách Chúa!” (Is 7,12). Nhiều khả năng cuộc kháng cự ngoan đạo này thực sự là vỏ bọc cho sự bướng bỉnh. A-khát khăng khăng đi theo con đường riêng của mình, phớt lờ lời của Isaia và thay vào đó theo đuổi các liên minh nước ngoài – và dẫn đến những hậu quả đáng tiếc. Khi từ chối lời đề nghị làm dấu lạ, A-khát cũng từ chối sự hướng dẫn của Thiên Chúa.

Vào ngày lễ Truyền tin này, thật thú vị khi so sánh phản ứng của A-khát với phản ứng của Maria. Không giống như A-khát, Maria sẵn sàng tin tưởng và chờ đợi mọi lời của Thiên Chúa. Không có nỗi sợ hãi tê liệt, không có chương trình cứng đầu, không có sự khiêm tốn giả tạo. Khi Gabriel tiết lộ kế hoạch của Thiên Chúa cho cô, Maria đã không nghĩ đến việc từ chối. Nói đúng hơn là cô muốn hợp tác! Câu hỏi bối rối của cô “Làm thế nào điều này có thể được?” không phải là một sự phản đối mà là một cách tìm kiếm sự hướng dẫn về cách tiến hành (Lc 1,34).

Rất ít người trong chúng ta sẽ phải đối mặt với những quyết định quan trọng như những gì mà Maria và A-khát đã đối mặt. Nhưng chúng ta phải đối mặt với sự lựa chọn mỗi ngày. Điều quan trọng biết bao là tập thói quen nói với Thiên Chúa “Ý Cha được thể hiện” với những quyết định nhỏ hằng ngày. Rồi khi đối mặt với những vấn đề lớn hơn, chúng ta sẽ thấy dễ dàng hơn nhiều để tin cậy và vâng lời Thiên Chúa thành tín – giống như Maria đã làm!

“Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho con ơn giống như mẹ Chúa, sẵn sàng tín thác vào Chúa trong mọi hoàn cảnh.”

Comments are closed.

phone-icon