Whoever hears My words and… – Suy niệm theo WAU ngày 22.03.2023

0

Nguồn: The Word Among Us, March, 2023
Phó tế Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

Whoever hears My words and believes in Him who sent Me has eternal life (John 5:24)

When we think about eternal life, we think of heaven and the life that awaits us after we die. But in John’s Gospel-and especially in this verse in today’s Gospel reading-“eternal life” also means the life we experience now as believers in the Lord Jesus. Let’s reflect on what that means for each of us, personally.

As Jesus said, whoever believes in him “has passed from death to life”-from the slavery of sin to the freedom of life in Christ (John 5:24). Because we have eternal life, we can live even now in the grace of God. No sin is so great that it can’t be forgiven. Through Jesus’ cross and resurrection, we will always be forgiven when we come to him with a repentant heart.

Because we have eternal life, we never have to ask, “Who am I?” or “Does my life really matter?” We believe that we were created in love by our heavenly Father and that we are loved eternally in Christ, his Son. Those basic truths give our lives meaning and direction. We know who we are-sons and daughters of God-and we know who we are called to be-disciples of Christ.

Because we have eternal life, suffering is no longer meaningless. In prayer, we can unite our suffering and sacrifices with the sufferings of Christ to aid those most in need of God’s grace and mercy. Not only that, but we can trust that God will bring some good even out of our most painful difficulties and trials.

Because we have eternal life, we are united to our fellow believers. Whether they are still here on earth or already enjoying heavenly glory, we are in communion with them because Christ lives in each of us. Bodily death won’t separate us forever. In some mysterious way, we are all one in our Lord.

Jesus said that he gives life to whomever he wishes (John 5:21). He chose to give that life to you! It is a life that will never end because Christ himself is eternal and lives in you. May we begin and end each day in awe and thanksgiving for this incredible, priceless gift!

“Lord God, with all my heart, I thank you for the gift of eternal life!”

Ai nghe lời Ta và tin vào Đấng đã sai Ta sẽ có sự sống đời đời (Ga 5,24)

Khi chúng ta nghĩ về cuộc sống vĩnh cửu, chúng ta nghĩ đến Thiên đàng và cuộc sống đang chờ đợi chúng ta sau khi chúng ta chết. Nhưng trong Tin mừng Gioan – và đặc biệt là trong câu này trong bài Tin mừng hôm nay – “sự sống đời đời” cũng có nghĩa là cuộc sống mà chúng ta đang kinh nghiệm bây giờ với tư cách là những người tin Chúa Giêsu. Hãy suy nghĩ về điều đó có ý nghĩa như thế nào đối với cá nhân mỗi chúng ta.

Như Chúa Giêsu đã nói, bất cứ ai tin vào Ngài “sẽ từ sự chết sang sự sống” – từ nô lệ tội lỗi đến sự sống tự do trong Đức Kitô (Ga 5,24). Bởi vì chúng ta có sự sống vĩnh cửu, chúng ta có thể sống ngay cả bây giờ trong ân sủng của Thiên Chúa. Không có tội lỗi nào lớn đến mức không thể tha thứ. Qua thập tự giá và sự phục sinh của Chúa Giêsu, chúng ta sẽ luôn được tha thứ khi đến với Ngài với tấm lòng ăn năn.

Bởi vì chúng ta có cuộc sống vĩnh cửu, chúng ta không bao giờ phải hỏi, “Tôi là ai?” hoặc “Cuộc sống của tôi có thực sự quan trọng không?” Chúng ta tin rằng chúng ta đã được dựng nên trong tình yêu thương bởi Cha trên trời và chúng ta được yêu thương đời đời trong Đức Kitô, Con của Ngài. Những chân lý cơ bản đó mang lại ý nghĩa và hướng đi cho cuộc sống của chúng ta. Chúng ta biết mình là ai – là con cái của Thiên Chúa – và chúng ta biết mình được kêu gọi trở thành ai – là môn đệ của Đức Kitô.

Bởi vì chúng ta có sự sống vĩnh cửu, đau khổ không còn là vô nghĩa. Trong lời cầu nguyện, chúng ta có thể kết hợp những đau khổ và hy sinh của mình với những đau khổ của Đức Kitô để giúp những người cần ân sủng và lòng thương xót nhất của Thiên Chúa. Không chỉ vậy, chúng ta có thể tin tưởng rằng Thiên Chúa sẽ mang lại một số điều tốt lành ngay cả khi chúng ta gặp khó khăn và thử thách đau đớn nhất.

Bởi vì chúng ta có sự sống đời đời, chúng ta liên kết với các tín hữu. Dù họ vẫn còn ở đây trên đất hay đã được hưởng vinh quang trên trời, thì chúng ta vẫn hiệp thông với họ vì Chúa Kitô sống trong mỗi người chúng ta. Cái chết về thể xác sẽ không chia cắt chúng ta mãi mãi. Theo một cách bí ẩn nào đó, tất cả chúng ta đều là một trong Chúa.

Chúa Giêsu nói rằng Ngài ban sự sống cho bất cứ ai mà Ngài muốn (Ga 5,21). Ngài đã chọn để trao cuộc sống đó cho bạn! Đó là một cuộc sống sẽ không bao giờ kết thúc vì chính Chúa Kitô là vĩnh cửu và sống trong bạn. Cầu mong chúng ta bắt đầu và kết thúc mỗi ngày trong sự kính trọng và biết ơn vì ân huệ vô giá, đáng kinh ngạc này!

“Lạy Chúa là Thiên Chúa, con hết lòng cảm tạ Chúa về ân huệ sự sống đời đời!”

Tv 145, 8-9. 13-14. 17-18
Chúa là Đấng từ bi nhân hậu (Tv 145,8)

Have you ever wondered whether God has forgotten you? After years in exile, the Israelites certainly did! In today’s first reading, the prophet Isaiah announces all the blessings that God has in store for his people. And yet even in the face of these promises, the people cry out, “The Lord has forsaken me” (Isaiah 49:14).

But can the God who loves us so much truly forget us? Let’s find the answer as we pray with today’s responsorial psalm.

The Lord is gracious and merciful (Psalm 145:8). “Father, you created me out of love. Even when I sin, you’re not angry with me, nor do you ever give up on me. Instead, when I feel distant like the prodigal son, you are the merciful father, waiting with open arms to welcome me back (Luke 15:11-32). You are always ready to forgive my every sin.”

The Lord is good to all and compassionate (Psalm 145:9). “You know my trials and weaknesses, Lord, and you have sympathy for me, just as you did for the Israelites in exile. Your compassion knows no bounds! Open my eyes so that I can see how your goodness and compassion permeate every aspect of my life.”

The Lord lifts up all who are falling (Psalm 145:14). “My stumbling and falling do not drive you away. No, your overwhelming mercy draws me back to you. You promise to lift me up and lead me to you (Isaiah 49:10). It might take days or even years, but you desire my return as much as you desired the return of the exiles to their homeland.”

The Lord is just in all his ways (Psalm 145:17). “Lord, I don’t always see what you are doing or how you are doing it. Sometimes I don’t understand why things turn out the way they do. But I believe that you are just and always at work, comforting, forgiving, and shining your light into the darkness.”

The Lord is near to all who call upon him (Psalm 145:18). “Father, I know you are near to me, now and at every moment of my life. Help me to recall your goodness and mercy, especially in those times when I think you have forgotten me.”

“Gracious God, help me to hold fast to you even in the hard times!”

Có bao giờ bạn tự hỏi liệu Thiên Chúa có quên bạn không? Sau nhiều năm bị lưu đày, dân Israel chắc chắn đã làm điều đó! Trong bài đọc một hôm nay, ngôn sứ Isaia loan báo tất cả những ơn lành Thiên Chúa dành sẵn cho dân Ngài. Và ngay cả khi đối mặt với những lời hứa này, dân chúng vẫn kêu lên: “Chúa đã bỏ rơi tôi” (Is 49,14).

Nhưng liệu Thiên Chúa, Đấng yêu thương chúng ta rất nhiều, có thể thực sự quên chúng ta không? Hãy tìm câu trả lời khi chúng ta cầu nguyện với bài thánh ca đáp ca hôm nay.

Chúa là Đấng nhân từ và thương xót (Tv 145,8). “Lạy Cha, Cha đã dựng nên con vì tình yêu. Ngay cả khi con phạm tội, Cha cũng không giận con, Cha cũng không bao giờ từ bỏ con. Thay vào đó, khi con cảm thấy xa cách như đứa con hoang đàng, Chúa là người cha giàu lòng thương xót, dang rộng vòng tay đón con trở về (Lc 15,11-32). Cha luôn sẵn sàng tha thứ cho mọi tội lỗi của con”.

Chúa nhân hậu và từ bi với mọi người (Tv 145,9). “Lạy Chúa, Chúa biết những thử thách và yếu đuối của con, và Chúa thương xót con, như Chúa đã thương xót dân Israel bị lưu đày. Lòng trắc ẩn của Chúa không có giới hạn! Xin mở mắt con để con có thể thấy lòng nhân hậu và từ bi của Chúa tràn ngập mọi khía cạnh trong cuộc sống của con như thế nào.”

Chúa nâng đỡ tất cả những ai sa ngã (Tv 145,14). “Những vấp ngã của con không khiến Chúa rời xa. Không, lòng thương xót quá lớn của Chúa kéo con trở lại với Chúa. Chúa hứa nâng con lên và dẫn con đến với Chúa (Is 49,10). Có thể mất nhiều ngày hoặc thậm chí nhiều năm, nhưng Chúa mong muốn sự trở lại của con nhiều như Chúa mong muốn những người bị lưu đày trở về quê hương của họ.”

Chúa công bình trong mọi đường lối Ngài (Tv 145,17). “Lạy Chúa, không phải lúc nào con cũng thấy những gì Chúa đang làm hoặc cách Chúa làm. Đôi khi con không hiểu tại sao mọi thứ lại diễn ra như vậy. Nhưng con tin rằng Chúa luôn công bằng và luôn làm việc, an ủi, tha thứ và chiếu ánh sáng của Chúa vào bóng tối.”

Chúa ở gần mọi người kêu cầu Ngài (Tv 145,18). “Lạy Cha, con biết Cha đang ở gần con, bây giờ và trong mọi thời điểm của cuộc đời con. Xin giúp con nhớ lại lòng tốt và lòng thương xót của Cha, nhất là những lúc con nghĩ Cha đã quên con.”

“Lạy Chúa nhân từ, xin giúp con bám chặt vào Chúa ngay cả trong những lúc khó khăn!”

Comments are closed.

phone-icon