The Counselor will be with you for ever – Chúa Nhật VI Phục Sinh A

0

Tác giả: Don Schwager
Nguồn: www.dailyscripture.net
Phó tế Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

Sunday, May 14, 2023

The Counselor will be with you for ever

Scripture: John 14:15-21

15 “If you love me, you will keep my commandments. 16 And I will pray the Father, and he will give you another Counselor, to be with you for ever, 17 even the Spirit of truth, whom the world cannot receive, because it neither sees him nor knows him; you know him, for he dwells with you, and will be in you. 18 “I will not leave you desolate; I will come to you. 19 Yet a little while, and the world will see me no more, but you will see me; because I live, you will live also. 20 In that day you will know that I am in my Father, and you in me, and I in you. 21 He who has my commandments and keeps them, he it is who loves me; and he who loves me will be loved by my Father, and I will love him and  manifest myself to him.”

Chúa Nhật, ngày 14.05.2023

Đấng Phù Trợ sẽ ở với anh em luôn mãi

Ga 14,15-21

15 Nếu anh em yêu mến Thầy, anh em sẽ giữ các điều răn của Thầy.16 Thầy sẽ xin Chúa Cha và Người sẽ ban cho anh em một Đấng Bảo Trợ khác đến ở với anh em luôn mãi.17 Đó là Thần Khí sự thật, Đấng mà thế gian không thể đón nhận, vì thế gian không thấy và cũng chẳng biết Người. Còn anh em biết Người, vì Người luôn ở giữa anh em và ở trong anh em.18 Thầy sẽ không để anh em mồ côi. Thầy đến cùng anh em.19 Chẳng bao lâu nữa, thế gian sẽ không còn thấy Thầy. Phần anh em, anh em sẽ được thấy Thầy, vì Thầy sống và anh em cũng sẽ được sống.20 Ngày đó, anh em sẽ biết rằng Thầy ở trong Cha Thầy, anh em ở trong Thầy, và Thầy ở trong anh em.21 Ai có và giữ các điều răn của Thầy, người ấy mới là kẻ yêu mến Thầy. Mà ai yêu mến Thầy, thì sẽ được Cha của Thầy yêu mến. Thầy sẽ yêu mến người ấy, và sẽ tỏ mình ra cho người ấy.”

Meditation: What makes us both fully human and truly like God? Is it not unconditional love which is unselfish, undying, and wholly directed to the good of others? The love of God unites us in an unbreakable bond of fidelity, friendship, and community with others. Jesus loved his own until the very end of his passion and death on the cross (John 13:1).

The nature of love

From the very beginning of creation God said: it is not good that man should be alone (Genesis 2:18). We were created in love for love – to be a community of loving persons, just as the Father, Son, and Holy Spirit are inseparably united in a community of unbreakable love.

John Henry Newman (1801-1890) said: We love because it is our nature to love, and it is our nature because God the Holy Spirit has made it our nature. Jesus speaks to his disciples of the inseparable bound of love between himself and the Father, and of their love for humankind. In Jesus we see the fulness of God’s love and how God’s love is directed to our well-being. In this the love of God was made manifest among us, that God sent his only Son into the world, so that we might have life through him (1 John 4:9).

Knowing God’s love

How do we know that God truly loves each one of us? In the cross we see the proof of God’s love for each of us and the incredible price God was willing to pay to redeem us from slavery to sin, death, and Satan. Jesus gave up his life that we might have life – abundant, everlasting life with God – a life of love and unity with the Father, Son, and Holy Spirit forever.

Through the cross Jesus opened a new way of relationship for us as the adopted sons and daughters of God – his beloved children (Romans 8:14-17). Jesus calls his disciples to walk in his way of love through obedience to the will of the Father. True love is more than sentiment, emotion, or good intention. As important as these may be they are not the proof of sincere love. True love for God is expressed in obedience and obedience is expressed in love.

Jesus’ best gift for us

Jesus promised to give his followers the best of gifts, the Holy Spirit as their Counselor and Helper. How does the Holy Spirit help us as the counselor? Counselor is a legal term for one who defends someone against an adversary and who guides that person during the ordeal of trial. The Holy Spirit is our Advocate and Helper who guides and strengthens us and brings us safely through the challenges and adversities we must face in this life.

The Holy Spirit is also the Giver of life – the abundant life which comes from God and which sustains us forever. The Holy Spirit also guides us in the way of truth, wisdom, and goodness. We can never stop learning because the Spirit leads us more and more into the knowledge of God’s love, truth, and goodness. Jesus also promised his followers the gift of peace. Peace is more than the absence of conflict or trouble. Peace includes everything which makes for our highest good. Trust in God, faith in his promises, and obedience to his word lead us to peace and security in God’s presence. That is why a Christian need not fear or be troubled by anything. The love of Christ brings immeasurable joy and consolation even in the midst of our trials and suffering. Paul the Apostle states,

“Who shall separate us from the love of Christ?… For I am sure that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor things present, nor things to come, nor powers, nor height, nor depth, nor anything else in all creation, will be able to separate us from the love of God in Christ Jesus our Lord” (Romans 8:35,38-39).

Ask the Holy Spirit to fill you with the knowledge of Christ’s immense love and with his gift of peace.

“O God, you are the unsearchable abyss of peace, the ineffable sea of love, the fountain of blessings and the bestower of affection, who sends peace to those who receive it. Open to us this day the sea of your love and water us with abundant streams from the riches of your grace and from the most sweet springs of your kindness.  Make us children of quietness and heirs of peace; enkindle in us the fire of your love; sow in us your fear; strengthen our weakness by your power; bind us closely to you and to each other in our firm and indissoluble bond of unity.” (ancient prayer from Syrian Clementine liturgy)

Suy niệm: Điều gì làm cho chúng ta vừa là người thật vừa giống Thiên Chúa thật? Chẳng phải đó là tình yêu vô điều kiện không ích kỷ, bất diệt, và hoàn toàn hướng về lợi ích của người khác sao? Tình yêu Thiên Chúa kết hợp chúng ta trong mối dây không chia cắt của lòng trung thành, tình bằng hữu, và giao lưu với người khác. Đức Giêsu đã yêu những ai thuộc về mình cho đến cùng của sự khổ nạn và cái chết trên thập giá của mình (Ga 13,1).

Bản chất của tình yêu

Ngay từ lúc khởi đầu tạo dựng, Thiên Chúa đã phán: Người nam ở một mình không tốt (St 2,18). Chúng ta được tạo dựng trong tình yêu và cho tình yêu – để trở thành một cộng đồng của những người yêu thương, giống như Chúa Cha, Chúa Con, và Chúa Thánh Thần hợp nhất trong tình yêu.

Hồng y John Henry Newman (1801-1890) đã nói: Chúng ta yêu thương bởi vì bản tính của chúng ta là yêu thương, và tình yêu là bản tính của chúng ta bởi vì Chúa Thánh Thần đã biến nó thành bản tính của chúng ta. Đức Giêsu nói với các môn đệ về mối dây không chia cắt của tình yêu giữa Người và Cha, và về tình yêu của các Ngài dành cho con người. Nơi Đức Giêsu chúng ta nhìn thấy sự trọn vẹn của tình yêu Thiên Chúa và làm thế nào tình yêu Thiên Chúa ảnh hưởng đến lợi ích của chúng ta. Tình yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta được biểu lộ như thế này: Thiên Chúa đã sai Con Một đến thế gian để nhờ Con Một của Người mà chúng ta được sống (1Ga 4,9).

Nhận biết tình yêu Thiên Chúa

Làm thế nào chúng ta biết rằng Thiên Chúa yêu thương chúng ta? Trong thập giá, chúng ta nhìn thấy bằng chứng của tình yêu Thiên Chúa dành cho chúng ta và cái giá kinh khủng Thiên Chúa sẵn sàng trả cho sự cứu chuộc của chúng ta. Đức Giêsu đã hiến mạng sống mình để chúng ta có được sự sống – sự sống sung mãn và vĩnh cửu với Thiên Chúa – sự sống của tình yêu và sự kết hiệp với Chúa Cha, Chúa Con, Chúa Thánh Thần mãi mãi.

Ngang qua thập giá, Đức Giêsu đã mở ra con đường mới của mối quan hệ dành cho chúng ta như những người con trai, con gái của Thiên Chúa – những người con yêu dấu của Người (Rm.8,14-17). Đức Giêsu kêu gọi các môn đệ bước đi trong con đường tình yêu của Người ngang qua sự vâng phục ý Cha. Tình yêu thật sự còn hơn cả cảm giác hay những thiện ý. Những cảm giác hay thiện ý rất quan trọng, nhưng chúng không phải là bằng chứng của tình yêu thật sự. Tình yêu thật sự dành cho Thiên Chúa được diễn tả trong sự vâng phục, và sự vâng phục được diễn tả trong tình yêu.

Ân huệ lớn nhất của Đức Giêsu cho chúng ta

Đức Giêsu đã hứa ban cho các môn đệ hồng ân cao quý nhất, Chúa Thánh Thần chính là Đấng Bảo Trợ của chúng ta. Làm thế nào Chúa Thánh Thần giúp đỡ chúng ta? Người cố vấn là hạn từ theo pháp luật dành cho người bênh vực ai đó, chống lại nghịch cảnh và hướng dẫn người đó trong suốt thời gian thử thách và xét xử. Chúa Thánh Thần là Đấng Bầu cử và Trợ giúp của chúng ta, Đấng bảo vệ chúng ta an toàn ngang qua những thử thách và nghịch cảnh chúng ta phải đối diện trong cuộc đời này.

Chúa Thánh Thần cũng là Đấng ban sự sống – sự sống của Thiên Chúa – và là Đấng dẫn dắt chúng ta trong con đường sự thật. Chúng ta không bao giờ ngừng học hỏi, bởi vì Thánh Thần dẫn dắt chúng ta ngày càng hiểu biết tình yêu và chân lý của Thiên Chúa hơn. Đức Giêsu cũng hứa với các môn đệ ân huệ bình an. Sự bình an này còn hơn cả sự vắng mặt của sự xung đột hay phiền muộn. Sự bình an bao gồm mọi thứ đem lại lợi ích cao lớn nhất của chúng ta. Tin cậy vào Thiên Chúa, niềm tin vào những lời hứa của Người, và sự vâng phục trước Lời Người dẫn dắt chúng ta tới sự bình an và an toàn trong sự hiện diện của Thiên Chúa. Đó là lý do tại sao người Tín hữu không cần phải sợ hãi hay phiền muộn bởi bất cứ điều gì. Tình yêu của Đức Kitô mang lại niềm vui và sự an ủi khôn tả ngay cả giữa những thử thách và đau khổ. Thánh Phaolô tông đồ nói:

Ai có thể tách lìa chúng ta khỏi tình yêu của Thiên Chúa trong Đức Kitô Giêsu? Tôi tin chắc rằng: cho dầu là sự chết hay sự sống, thiên thần hay ma vương quỷ lực, hiện tại hay tương lai, hoặc bất cứ sức mạnh nào, trời cao hay vực thẳm hay bất cứ một loài thọ tạo nào khác, không có gì tách được chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa thể hiện nơi Đức Ki-tô Giêsu, Chúa chúng ta (Rm 8,35.38-39).

Hãy cầu xin Chúa Thánh Thần đỗ đầy bạn sự hiểu biết về tình yêu bao la của Đức Kitô và ân huệ bình an của Người.

“Ôi lạy Chúa, Chúa là vực thẳm của sự bình an không thể dò thấu, là đại dương của tình yêu khôn tả, là nguồn mạch của những phúc lành, và là Đấng tặng ban sự yêu mến, Đấng gởi bình an tới cho những ai đón nhận nó. Xin mở ra cho chúng con ngày hôm nay đại dương tình yêu của Chúa và tuôn xuống trên chúng con với những dòng suối dồi dào của ơn sủng và những suối nước ngọt ngào nhất của lòng nhân hậu Chúa. Xin biến chúng con thành con cái của của sự thinh lặng và những người thừa hưởng của sự bình an; xin đốt lên trong chúng con ngọn lửa tình yêu của Chúa; gieo vào lòng chúng con lòng kính sợ Chúa; xin củng cố sự yếu đuối của chúng con bằng sức mạnh của Chúa; xin kéo chúng con đến gần Chúa và gần nhau hơn trong mối dây hiệp nhất vững bền”. (Lời cầu nguyện cổ xưa từ Phụng vụ của thánh Clementine thành Sirian).

Comments are closed.

phone-icon