King David himself called Christ Lord… – Suy niệm theo WAU ngày 09.06.2023

0

Nguồn: The Word Among Us, June 2023
Phó tế Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ
 

King David himself called Christ Lord, how could Christ be his son? (Mk 12:37)

Are you a fan of brainteasers and riddles? You know, the ones that go like this: if the only sister of your mother’s only brother has an only child, what is that child’s relationship to you? (Answer: that child is you.)

The point of these puzzles is to get you thinking outside the box. And that’s the point of Jesus’ question in today’s Gospel: how could he be the son of David if David calls him Lord? If you were one of the scribes, you could answer part of the riddle. The scribes taught that the Messiah would indeed be the son of David, meaning “descendant” of David. But that didn’t explain how Jesus could also be David’s Lord. Unless you dared to think differently. Unless you understood that Jesus is more than a man-that he is God incarnate.

By asking this question, Jesus was trying to get the crowd and the scribes to see that the Messiah was more than they expected. He wasn’t an earthly king. He didn’t come to free Israel from Roman oppression. He came to free everyone from slavery to sin. Jesus was the fulfillment of all the Scriptures, not just the ones that spoke of Israel’s future freedom and prosperity.

What are your expectations of Jesus? What kind of box have you tried to confine him to? Maybe you think of him as a loving and forgiving God but one who is also carefully tallying up all your transgressions. Maybe you want a closer relationship with him, but you can’t help but picture him as unapproachable or distant. Maybe you believe Jesus can heal people, but you don’t think he would ever heal you or any of your loved ones.

God cannot be put into a box-and that’s really good news! Today, spend some time asking him to show you how you might be placing limits on him. He wants you to know him in a way that goes far beyond all your preconceived notions about who he is. Only as you lay aside your own ideas about the Lord can he show you just what a great, loving, forgiving, wonder-working God he truly is!

“Lord, I want to know you. Come and reveal more of yourself to me.”

Chính vua Đa-vít gọi Đấng Ki-tô là Chúa Thượng, thì Đấng Ki-tô lại là con vua ấy thế nào được? (Mc 12,37)

Bạn có phải là người hâm mộ của trò chơi câu đố không? Bạn biết đấy, những câu chuyện như thế này: nếu em gái duy nhất của anh trai duy nhất của mẹ bạn có một đứa con duy nhất, thì đứa trẻ đó có liên hệ gì với bạn? (Trả lời: đứa trẻ đó chính là bạn.)

Mục đích của những câu đố này là giúp bạn suy nghĩ sáng tạo. Và đó chính là điểm câu hỏi của Chúa Giêsu trong Tin Mừng hôm nay: làm sao Ngài có thể là con vua Đavít nếu Đavít gọi Ngài là Chúa? Nếu bạn là một trong những kinh sư, bạn có thể trả lời một phần của câu đố. Các kinh sư đã dạy rằng Đấng Mêsia thực sự sẽ là con của Đavít, có nghĩa là “hậu duệ” của vua Đavít. Nhưng điều đó không giải thích tại sao Chúa Giêsu cũng có thể là Chúa của vua Đavít. Trừ khi bạn dám nghĩ khác. Trừ khi bạn hiểu rằng Chúa Giêsu còn hơn cả một con người – rằng Ngài là Thiên Chúa nhập thể.

Khi đặt câu hỏi này, Chúa Giêsu đang cố gắng làm cho đám đông và các kinh sư thấy rằng Đấng Mêsia vượt quá sự mong đợi của họ. Ông không phải là một vị vua trần gian. Ngài không đến để giải phóng Israrel khỏi sự áp bức của La Mã. Ngài đến để giải thoát mọi người khỏi ách nô lệ tội lỗi. Chúa Giêsu là sự ứng nghiệm của mọi lời của Kinh Thánh, không chỉ là những lời nói về sự tự do và thịnh vượng trong tương lai của Israel.

Bạn mong đợi điều gì nơi Chúa Giêsu? Bạn đã cố gắng nhốt Ngài vào loại hộp nào? Có thể bạn nghĩ về Ngài như một Thiên Chúa yêu thương và tha thứ nhưng cũng là Đấng cẩn thận xét nét mọi lỗi lầm của bạn. Có thể bạn muốn có mối liên hệ gần gũi hơn với Ngài, nhưng bạn không thể không hình dung Ngài là người khó gần hoặc xa cách. Có thể bạn tin rằng Chúa Giêsu có thể chữa lành mọi người, nhưng bạn không nghĩ rằng Ngài sẽ chữa lành cho bạn hoặc bất kỳ người thân nào của bạn.

Thiên Chúa không thể bị bỏ vào trong một cái hộp – và đó thực sự là một tin tốt lành! Hôm nay, hãy dành thời gian cầu xin Ngài chỉ cho bạn cách bạn có thể đặt giới hạn cho Ngài. Ngài muốn bạn biết Ngài theo cách vượt xa mọi định kiến của bạn về con người của Ngài. Chỉ khi bạn gạt bỏ những ý tưởng của riêng mình về Chúa sang một bên thì Ngài mới có thể cho bạn thấy Ngài thật sự là một Thiên Chúa vĩ đại, yêu thương, tha thứ và làm việc kỳ diệu biết bao!

“Lạy Chúa, con muốn hiểu biết về Chúa. Xin hãy đến và tiết lộ nhiều hơn về bản thân Chúa cho con.”

Tobit 11:5-17
Tô-bi-a hoan hỷ bước vào nhà, miệng vang lời chúc tụng Thiên Chúa về mọi sự đã xảy ra (Tb 11,15)
Tobias entered the house with joy, praising God for all that had happened (Tb 11:15)

Imagine two screens in front of you, one above the other. On the lower screen, you see your life as it is now, including your struggles. But when you lift your eyes to the second screen, you see another picture: a God who sees you, knows what you are going through, and is working out a way to help you.

We can look at Tobit’s story this way. On the lower screen would be his exile, the loss of his property, his blindness, and his son’s long absence. On the second screen, we would see God’s angel, Raphael, working to bring healing and restoration.

Today’s first reading reveals the happy ending of this story, with Tobit “rejoicing and praising God with full voice for everything that had happened” (Tobit 11:15). But the truth is that God saw Tobit the whole time. He saw his sorrow, his losses, and his pain as he endured all these trials. So why didn’t God help Tobit sooner?

Perhaps because despite Tobit’s physical blindness, these difficulties gave him the chance to develop his spiritual sight. Through it all, Tobit learned to trust that God had a plan for his life and that he would bring something good out of the difficulties, even when it didn’t seem like it at the time. And so Tobit learned to persevere.

We can develop the gift of spiritual sight as well. When we are waiting for a resolution to some difficulty, we can lift up our eyes to see the bigger picture of God’s never-ending love and care for us. We may be tempted to think that God has forgotten us or doesn’t hear our prayers. But our faith tells us that God does see us, and he is using difficult situations to deepen our trust in him and strengthen our faith in his goodness.

Whatever long-held hope you have-whether for the restoration of a relationship, a physical healing, or the resolution of some circumstance-lift up your eyes to that second screen today. Try to detect the Spirit’s presence as he walks alongside you. Trust that he is working for your good, and praise him for his faithfulness.

“Lord God, help me to love and trust you even as I wait for your plan to unfold in my life.”

Hãy tưởng tượng hai màn hình trước mặt bạn, màn hình này nằm trên màn hình kia. Ở màn hình bên dưới, bạn thấy cuộc sống của mình như hiện tại, bao gồm cả những khó khăn của bạn. Nhưng khi ngước mắt lên màn hình thứ hai, bạn sẽ thấy một bức tranh khác: một Thiên Chúa nhìn thấy bạn, biết những gì bạn đang trải qua và đang tìm cách giúp đỡ bạn.

Chúng ta có thể xem xét câu chuyện của Tôbia theo cách này. Trên màn hình thấp hơn sẽ là cuộc lưu đày của ông, mất tài sản, mù lòa và sự vắng mặt dài ngày của con trai ông. Trên màn hình thứ hai, chúng ta sẽ thấy thiên thần của Chúa, Raphael, đang làm việc để mang lại sự chữa lành và phục hồi.

Bài đọc một hôm nay cho thấy kết thúc có hậu của câu chuyện này, với Tôbia “vui mừng và hết lời ca ngợi Thiên Chúa về mọi điều đã xảy ra” (Tb 11,15). Nhưng sự thật là Chúa đã nhìn thấy Tôbia trong suốt thời gian đó. Ngài đã nhìn thấy nỗi buồn, những mất mát và nỗi đau của ông khi ông chịu đựng tất cả những thử thách này. Vậy tại sao Chúa không giúp Tôbia sớm hơn?

Có lẽ vì Tôbia bị mù về thể xác, nhưng những khó khăn này đã cho ông cơ hội để phát triển thị giác thiêng liêng của mình. Trải qua tất cả, Tôbia học cách tin tưởng rằng Chúa đã có một kế hoạch cho cuộc đời ông và rằng Ngài sẽ mang lại điều gì đó tốt đẹp từ những khó khăn, ngay cả khi điều đó dường như không xảy ra vào thời điểm đó. Và thế là Tôbia học cách kiên trì.

Chúng ta cũng có thể phát triển ân huệ thị giác tâm linh. Khi chờ đợi giải pháp cho một khó khăn nào đó, chúng ta có thể ngước mắt lên để thấy bức tranh toàn cảnh hơn về tình yêu thương và sự quan tâm không bao giờ cạn của Thiên Chúa dành cho chúng ta. Chúng ta có thể bị cám dỗ nghĩ rằng Thiên Chúa đã quên chúng ta hoặc không nghe lời cầu nguyện của chúng ta. Nhưng đức tin của chúng ta cho chúng ta biết rằng Thiên Chúa nhìn thấy chúng ta, và Ngài đang dùng những hoàn cảnh khó khăn để củng cố niềm tin của chúng ta nơi Ngài và củng cố niềm tin của chúng ta nơi sự tốt lành của Ngài.

Dù bạn có hy vọng từ lâu nào – dù là khôi phục một mối liên hệ, chữa lành vết thương thể lý hay giải quyết một số tình huống – hãy ngước mắt lên màn hình thứ hai đó ngay hôm nay. Cố gắng phát hiện sự hiện diện của Thánh Linh khi Ngài đi bên cạnh bạn. Hãy tin tưởng rằng Ngài đang làm việc vì lợi ích của bạn và hãy ca ngợi Ngài vì sự trung tín của Ngài.

“Lạy Chúa là Thiên Chúa, xin giúp con yêu mến và tin cậy Chúa ngay cả khi con chờ đợi kế hoạch của Chúa mở ra trong cuộc đời con.”

Comments are closed.

phone-icon