I will not believe – Suy niệm theo WAU ngày 03.07.2023

0

Nguồn: The Word Among Us, July 2023
Lm. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

I will not believe (John 20:25)

Thomas had been with Jesus for three years. He had listened to him preach and had witnessed his miracles. He had heard Jesus predict his own passion and resurrection three times (Mark 8:31; 9:31; 10:33-34). So why did he have such a hard time believing that Jesus had risen from the dead?

The fact is that faith often comes more easily to some than others. Some people readily believe in God. Some are more like Thomas in their demand for evidence. But at one time or another, we have all struggled with some aspect of our faith.

Jesus didn’t hold Thomas’ doubts against him. Instead, he came right into Thomas’ presence and invited him to touch the marks on his hands, feet, and side (John 20:25). Jesus wanted nothing more than for Thomas to believe in him.

That’s what Jesus wants for all his children-including your loved ones who are wrestling with doubts. He is patient, kind, and merciful, and he will continually find ways to reveal himself to them.

There are plenty of stories of people whose doubts have been resolved through an unexpected encounter with Jesus. Some have discovered him in the Eucharist or in the pages of Scripture. Others have sensed him speaking to the deepest desires of their hearts. And some come to see him in the witness of his followers-perhaps by their forgiving disposition, their reluctance to judge, or their care for the people around them.

So if you have a loved one who is struggling with their faith in any way, don’t lose heart. Remember how Jesus showed himself to Thomas. He won’t give up on your loved one, and neither should you. In fact, Jesus might even use you as his witness.

Today, on this feast of St. Thomas, let’s lift up all people who struggle with doubts and ask Jesus to open their eyes to see him. May we one day be able to proclaim with one voice, “My Lord and my God!” (John 20:28).

“St. Thomas, pray for all the people in my life who struggle to believe in the risen Christ.”

Tôi sẽ không tin (Ga 20,25)

Tôma đã ở với Chúa Giêsu suốt ba năm. Ông đã nghe Ngài giảng dạy và đã chứng kiến những phép lạ Ngài làm. Ông đã nghe Chúa Giêsu tiên báo cuộc khổ nạn và sự sống lại của Ngài ba lần (Mc 8,31; 9,31; 10,33-34). Vậy tại sao ông lại gặp khó khăn khi tin rằng Chúa Giêsu đã sống lại từ cất chết?

Thực tế là đức tin thường đến dễ dàng hơn đối với một số người so với những người khác. Một số người sẵn sàng tin vào Thiên Chúa. Một số người giống như Tôma, đòi hỏi phải có bằng chứng. Nhưng vào lúc này hay lúc khác, tất cả chúng ta đều phải vật lộn với một khía cạnh nào đó trong đức tin của mình.

Chúa Giêsu đã không lấy những nghi ngờ của Tôma để quở trách ông. Thay vào đó, Ngài đến trước mặt Tôma và mời ông chạm vào các vết thương trên tay, chân và cạnh sườn (Ga 20,25). Chúa Giêsu không muốn gì hơn là để Tôma tin vào Ngài.

Đó là điều Chúa Giêsu muốn cho tất cả con cái của Ngài – kể cả những người thân yêu của bạn đang chiến đấu với những nghi ngờ. Ngài kiên nhẫn, nhân hậu và thương xót, và Ngài sẽ liên tục tìm cách để tỏ mình ra với họ.

Có rất nhiều câu chuyện về những người mà những nghi ngờ đã được hóa giải nhờ cuộc gặp gỡ bất ngờ với Chúa Giêsu. Một số người đã nhận ra Ngài trong Thánh Thể hoặc trong các trang Kinh thánh. Những người khác đã cảm nhận được Ngài nói về những ước muốn sâu xa nhất trong lòng họ. Và một số người đến gặp Ngài qua chứng tá của những người theo Ngài – có lẽ bởi tấm lòng tha thứ của họ, sự miễn cưỡng phán xét của họ, hoặc sự quan tâm của họ đối với những người xung quanh.

Vì vậy, nếu bạn có một người thân yêu đang chiến đấu với đức tin của họ bằng bất kỳ cách nào, đừng ngã lòng. Hãy nhớ Chúa Giêsu đã tỏ mình cho Tôma thấy như thế nào. Ngài sẽ không từ bỏ người thân yêu của bạn, và bạn cũng vậy. Trên thực tế, Chúa Giêsu thậm chí có thể sử dụng bạn làm nhân chứng của Ngài.

Hôm nay, trong ngày lễ kính thánh Tôma này, chúng ta hãy nâng đỡ tất cả những người chiến đấu với những hoài nghi và cầu xin Chúa Giêsu mở mắt cho họ để nhìn thấy Ngài. Ước gì một ngày nào đó chúng ta có thể cất tiếng cao rao rằng: “Lạy Chúa, Lạy Thiên Chúa của con!” (Ga 20,28).

“Lạy thánh Tôma, xin cầu bầu cho tất cả mọi người trong cuộc sống của con, những người phải đấu tranh để tin vào Đức Kitô phục sinh.”

Ephesians 2:19-22
Vậy anh em là người đồng hương với các người thuộc dân thánh, và là người nhà của Thiên Chúa (Ep 2,19)

When you think of yourself as a “fellow citizen” of God’s household and imagine yourself standing alongside all the true saints of the Lord, you might feel like you don’t belong. They seem so perfect!

But look at St. Thomas, one of those foundational apostles, whose feast we celebrate today. Shaken by the crucifixion, he wanted hard-and-fast proof that Jesus was alive. But Jesus wasn’t troubled by his struggle. In fact, he specifically allowed Thomas to probe his wounds. Seeing the risen Lord, Thomas believed and made one of the most powerful expressions of faith in Christ in Scripture: “My Lord and my God!” (John 20:28).

Tradition tells us that Thomas became a bold proclaimer of that faith; he brought the good news about the risen Lord all the way to India! Clearly, Jesus still had a place for him in the “household of God” (Ephesians 2:19). He didn’t reject Thomas; instead, he saw his weakness and strengthened him. And he will do the same for us. With his grace, he can forgive and fortify each of us to follow him wholeheartedly. With his grace, he makes us fellow citizens with Thomas and all the other apostles-with all the saints through the ages!

Thank God that you are built upon the foundation of people like Thomas who doubted, Peter who denied the Lord, and James and John who wanted places of honor. Their faults weren’t the end of their stories, and the same is true for you. You belong in God’s household because Jesus himself is the “capstone,” the One who holds the entire structure of God’s people together. He is the source of your belonging. And that makes the body of Christ on earth a sacred place where God dwells by his Spirit.

This means that, even when you struggle, you still have a place in this holy household of God. Even when you are weak, God is still building you into his dwelling place. What a wonderful privilege we all have!

“Lord, thank you for making me a member of your household!”

Khi bạn nghĩ mình là “đồng hương” trong nhà của Thiên Chúa và tưởng tượng mình đang đứng bên cạnh tất cả các thánh chân chính của Chúa, bạn có thể cảm thấy như mình không thuộc về nơi đó. Họ có vẻ rất hoàn hảo!

Nhưng hãy nhìn vào thánh Tôma, một trong những tông đồ nền tảng mà chúng ta mừng lễ hôm nay. Bị chấn động bởi sự đóng đinh, ông muốn có bằng chứng cứng rắn và nhanh chóng rằng Chúa Giêsu vẫn còn sống. Nhưng Chúa Giêsu không bối rối trước cuộc đấu tranh của ông. Trên thực tế, Ngài đã đặc biệt cho phép Tôma thăm dò vết thương của mình. Nhìn thấy Chúa phục sinh, Tôma đã tin và đã thực hiện một trong những lời diễn tả niềm tin mạnh mẽ nhất vào Chúa Kitô trong Kinh Thánh: “Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con!” (Ga 20,28).

Truyền thống cho chúng ta biết rằng Tôma đã trở thành một người mạnh dạn tuyên xưng đức tin đó; ông đã đem tin mừng về Chúa phục sinh đến tận Ấn Độ! Rõ ràng, Chúa Giêsu vẫn có một chỗ cho ông trong “nhà của Thiên Chúa” (Ep 2,19). Ngài không từ chối Tôma; thay vào đó, Ngài nhìn thấy điểm yếu của ông và củng cố ông. Và Ngài sẽ làm điều tương tự cho chúng ta. Với ân sủng của Ngài, Ngài có thể tha thứ và củng cố mỗi người chúng ta để hết lòng theo Ngài. Với ân sủng của Ngài, Ngài khiến chúng ta trở thành đồng hương với Tôma và tất cả các tông đồ khác – với tất cả các thánh qua các thời đại!

Tạ ơn Chúa vì bạn được xây dựng trên nền tảng của những người như Tôma nghi ngờ, Phêrô chối Chúa, Giacôbê và Gioan muốn có những nơi danh giá. Lỗi của họ không phải là kết thúc câu chuyện của họ, và điều này cũng đúng với bạn. Bạn thuộc về nhà của Thiên Chúa vì chính Chúa Giêsu là “đá tảng”, Đấng nắm giữ toàn bộ cơ cấu của dân Thiên Chúa. Ngài là nguồn mà bạn thuộc về. Và điều đó làm cho thân thể của Đức Kitô trên đất trở thành một nơi thiêng liêng, nơi Thiên Chúa ngự bởi Thánh Linh của Ngài.

Điều này có nghĩa là ngay cả khi gặp khó khăn, bạn vẫn có một vị trí trong gia đình thánh thiện này của Thiên Chúa. Ngay cả khi bạn yếu đuối, Thiên Chúa vẫn xây dựng bạn thành nơi ở của Ngài. Thật là một đặc ân tuyệt vời mà tất cả chúng ta đều có!

“Lạy Chúa, con cảm ơn Chúa vì đã biến con thành một thành viên trong gia đình của Chúa!”

Comments are closed.

phone-icon