When he saw the crowd… – Suy niệm theo WAU ngày 11.07.2023

0

Nguồn: The Word Among Us, July 2023
Lm. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

When he saw the crowd, he had compassion on them (Mt 9:36)

Pity. Some of us cringe when we hear that word! Once meant to convey a deep compassion for the sufferings of others, it can now sound smug, even condescending. Even when that’s not the intention, it can convey a feeling of superiority.

That surely is not the kind of pity that moves Jesus’ heart! He looks on us and our sin with neither contempt nor disdain. No, he looks with love.

The pity that Jesus feels for us is best described as a concern tinged with sadness. He feels sad because of the pain that sin causes us. And his concern for us moves him to reach down and help us: to forgive, to heal, to ease our sadness and guilt.

If you want the best illustration of Jesus’ pity, think of how he was moved to take on himself the sin of the whole world! There is no syrupy sentiment here. This kind of pity is passionate, almost fierce, in its readiness to go so far as to die so that we could be set free.

Sin can cause us to feel weighed down with shame. As Adam and Eve did in the garden, we want to hide from God. But he isn’t angry with us. He doesn’t hate us or reject us. No, he seeks after us. He calls out to us, “Where are you?” (Genesis 3:9). He suffers with us, and he offers us his gentle kindness. Moved with divine pity, he seeks to tend to our wounds, remove our guilt, and build us up in his love.

Close your eyes for a minute and try to picture what Jesus’ pity looks like. Imagine the concerned look in his eyes and the warm smile on his face. Feel him putting his arms around you and drawing you close to his heart. He is not judging or condemning you; he is speaking words of comfort, guidance, and hope to you. He’s filling you with strength to take another step closer to him.

Jesus’ pity may look different for you than it does for your neighbor. It may not look exactly as you have imagined it. But it is real, and it has the power to reshape your heart.

“Jesus, thank you for loving me. I accept your pity-your compassion-and I open my heart today to your healing and forgiveness.”

Khi nhìn thấy đám đông, Ngài động lòng thương xót họ (Mt 9,36)

Lòng thương xót. Một số người trong chúng ta co rúm người lại khi nghe thấy từ đó! Từng được dùng để truyền đạt lòng trắc ẩn sâu sắc đối với những đau khổ của người khác, giờ đây nó có thể nghe có vẻ tự mãn, thậm chí trịch thượng. Ngay cả khi đó không phải là ý định, nó có thể mang lại cảm giác vượt trội.

Đó chắc chắn không phải là kiểu thương hại làm động lòng Chúa Giêsu! Ngài nhìn chúng ta và tội lỗi của chúng ta với một thái độ không khinh khi cũng không coi thường. Không, Ngài nhìn với tình yêu.

Lòng thương xót mà Chúa Giêsu cảm thấy đối với chúng ta được mô tả đúng nhất là sự quan tâm nhuốm màu buồn bã. Ngài cảm thấy buồn vì nỗi đau mà tội lỗi gây ra cho chúng ta. Và sự quan tâm của Ngài đối với chúng ta thúc đẩy Ngài cúi xuống và giúp đỡ chúng ta: tha thứ, chữa lành, xoa dịu nỗi buồn và tội lỗi của chúng ta.

Nếu bạn muốn minh họa rõ nhất về lòng thương hại của Chúa Giêsu, hãy nghĩ xem Ngài đã cảm động thế nào để gánh lấy tội lỗi của cả thế gian! Không có tình cảm ủy mị ở đây. Loại thương hại này nồng nàn, gần như mãnh liệt, sẵn sàng đi xa đến mức chết để chúng ta được tự do.

Tội lỗi có thể khiến chúng ta cảm thấy nặng nề vì xấu hổ. Như Ađam và Eva đã làm trong vườn, chúng ta muốn trốn tránh Thiên Chúa. Nhưng Ngài không giận chúng ta. Ngài không ghét chúng ta hoặc từ chối chúng ta. Không, Ngài tìm kiếm chúng ta. Ngài gọi chúng ta, “Con đang ở đâu?” (St 3,9). Ngài đau khổ với chúng ta, và ban cho chúng ta lòng nhân từ dịu dàng. Với lòng thương xót thiêng liêng, Ngài tìm cách chữa lành những vết thương của chúng ta, xóa bỏ mặc cảm tội lỗi của chúng ta và nâng đỡ chúng ta trong tình yêu thương của Ngài.

Hãy nhắm mắt lại trong một phút và cố gắng hình dung lòng thương xót của Chúa Giêsu trông như thế nào. Hãy tưởng tượng ánh nhìn lo lắng trong mắt Ngài và nụ cười ấm áp trên khuôn mặt Ngài. Cảm thấy Ngài vòng tay quanh bạn và kéo bạn lại gần trái tim Ngài. Ngài không phán xét hay lên án bạn; Ngài đang nói những lời an ủi, hướng dẫn và hy vọng với bạn. Ngài đang tiếp thêm sức mạnh cho bạn để tiến một bước gần hơn với Ngài.

Lòng thương xót của Chúa Giêsu có thể khác với bạn so với người lân cận của bạn. Nó có thể trông không chính xác như bạn đã tưởng tượng. Nhưng nó là có thật, và nó có sức mạnh định hình lại trái tim bạn.

“Lạy Chúa Giêsu, con cảm ơn Chúa vì Chúa đã yêu con. Con chấp nhận lòng thương xót của Chúa – lòng trắc ẩn của Chúa – và hôm nay con mở lòng đón nhận sự chữa lành và tha thứ của Chúa.”

Comments are closed.

phone-icon