Is it lawful to save life or to destroy it?-SN ngày 11.09.2023

0

Tác giả: Don Schwager
Nguồn: 
www.dailyscripture.net
Lm. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

Monday, September 11, 2023

Is it lawful to save life or to destroy it?

Scripture:  Luke 6:6-11

6 On another Sabbath, when he entered the synagogue and taught, a man was there whose right hand was withered. 7 And the scribes and the Pharisees watched him, to see whether he would heal on the Sabbath, so that they might find an accusation against him. 8 But he knew their thoughts, and he said to the man who had the withered hand, “Come and stand here.” And he rose and stood there. 9 And Jesus said to them, “I ask you, is it lawful on the Sabbath to do good or to do harm, to save life or to destroy it?” 10 And he looked around on them all, and said to him, “Stretch out your hand.” And he did so, and his hand was restored. 11 But they were filled with fury and discussed with one another what they might do to Jesus.

Thứ Hai, 11.09.2023      

Theo luật thì nên cứu sống hay hủy diệt?

Lc 6,6-11

6 Một ngày sa-bát khác, Đức Giê-su cũng vào hội đường và giảng dạy. Ở đó có một người bị khô bại tay phải.7 Các kinh sư và những người Pha-ri-sêu rình xem Đức Giê-su có chữa người ấy trong ngày sa-bát không, để tìm được cớ tố cáo Người.8 Nhưng Người biết họ đang suy nghĩ như thế, nên bảo người bại tay: “Anh trỗi dậy, ra đứng giữa đây! ” Người ấy liền trỗi dậy và đứng đó.9 Đức Giê-su nói với họ: “Tôi xin hỏi các ông: ngày sa-bát, được phép làm điều lành hay điều dữ, cứu mạng người hay huỷ diệt? “10 Người rảo mắt nhìn họ tất cả, rồi bảo người bại tay: “Anh giơ tay ra! ” Anh ấy làm như vậy và tay anh liền trở lại bình thường.11 Nhưng họ thì giận điên lên, và bàn nhau xem có làm gì được Đức Giê-su không.

Meditation: What is God’s intention for the commandment, keep holy the Sabbath (Exodus 20:8; Deuteronomy 5:12)? The scribes and Pharisees wanted to catch Jesus in the act of breaking the Sabbath ritual so they might accuse him of breaking God’s law. In a few penetrating words Luke records that Jesus knew their thoughts. They were filled with fury and contempt for Jesus because they had put their own thoughts of right and wrong above God. They were ensnared in their own legalism because they did not understand or see the purpose of God. Jesus shows them their fallacy by pointing to God’s intention for the Sabbath: to do good and to save life rather than to do evil or to destroy life.
Christ’s healing power raises hands and hearts towards heaven

What is the significance of Jesus’ healing the man with the withered hand? Ambrose (337-397 AD), the 4th century bishop of Milan who was instrumental in bringing Augustine of Hippo to the Christian faith, comments on this miracle:

“Then you heard the words of the Lord, saying, ‘Stretch forth your hand.’ That is the common and universal remedy. You who think that you have a healthy hand beware lest it is withered by greed or by sacrilege. Hold it out often. Hold it out to the poor person who begs you. Hold it out to help your neighbor, to give protection to a widow, to snatch from harm one whom you see subjected to unjust insult. Hold it out to God for your sins. The hand is stretched forth; then it is healed. Jeroboam’s hand withered when he sacrificed to idols; then it stretched out when he entreated God (1 Kings 13:4-6).” Receive God’s gift of sabbath rest and restoration Why do Christians celebrate Sunday as the Lord’s Day? Most importantly we celebrate it to commemorate God’s work of redemption in Jesus Christ and the new work of creation accomplished through Christ’s death and resurrection (2 Corinthians 5:17). God’s action is a model for us. If God “rested and was refreshed” on the seventh day, we, too, ought to “rest” and let others, especially the poor, “be refreshed” as well (see Exodus 31:17; 23:12). Taking “our sabbath rest” is a way of expressing honor to God for all that he has done for us. Such “rest” however does not exempt us from our love for our neighbor. If we truly love the Lord above all else, then the love of God will overflow to love of neighbor as well. Saint Augustine of Hippo (354-430 AD) said: “The charity of truth seeks holy leisure; the necessity of charity accepts just work.”
How can we make Sunday a day holy to the Lord? First, by refraining from unnecessary work and from activities that hinder the worship we owe to God. We can also perform works of mercy, such as humble service of the sick, the infirm, and the neglected. And we ought to seek appropriate relaxation of mind and body as well. The joy of the Lord’s Day is a great gift to refresh and strengthen us in our love of God and of neighbor (Nehemiah 8:10). Do you know the joy of the Lord and do you find rest and refreshment in celebrating the Lord’s Day?

“Lord Jesus, in your victory over sin and death on the cross and in your resurrection you give us the assurance of sharing in the eternal rest of heaven. Transform my heart with your love that I may freely serve my neighbor for his good and find joy and refreshment in the celebration of Sunday as the Lord’s Day.”

 

Suy niệm: Ý định của Thiên Chúa về giới răn giữ ngày Sabbath là gì? (Xh 20,8- Đnl 5,12). Các luật sĩ và người Pharisêu muốn rình bắt Đức Giêsu về việc vi phạm việc giữ luật ngày Sabbath, để có thể tố cáo Người vi phạm giới luật của Thiên Chúa. Qua vài lời sâu sắc, Luca kể lại rằng Đức Giêsu biết được ý nghĩ của họ. Lòng họ đầy phẩn nộ và coi thường Đức Giêsu bởi vì họ coi sự phán đoán của họ về sự đúng hay sai hơn cả Thiên Chúa. Họ bị mắc kẹt trong việc giữ luật một cách tuyệt đối bởi vì họ không hiểu hay không thấy được ý định của Thiên Chúa. Đức Giêsu vạch trần sự sai trái của họ bằng việc chỉ ra ý định của Thiên Chúa về ngày Sabbath: làm việc lành và cứu sống hơn là làm việc xấu hay tiêu diệt sự sống.

Năng lực chữa lành của Đức Kitô nâng đôi tay và lòng trí về trời

Đâu là ý nghĩa của việc Đức Giêsu chữa lành cho người bại liệt? Thánh Ambrose (337-397 AD), Giám mục thành Milan ở thế kỷ thứ 4, người có công trong việc đem Augustinô thành Hippo trở về đức tin Công giáo, giải thích phép lạ này như sau:

“Chúng ta nghe lời của Chúa nói ‘Hãy duỗi cánh tay ra.’ Đó chính là biện pháp thông thường và phổ biến. Các ngươi nghĩ rằng mình có cánh tay khỏe mạnh, hãy coi chừng vì e rằng nó sẽ bị bại liệt bởi tính tham lam hay bởi sự phạm thánh. Hãy duỗi tay ra thường xuyên. Đưa tay ra với người nghèo đang van xin ngươi. Đưa tay ra để giúp đỡ tha nhân, để bảo vệ người góa bụa, để ngăn cản tai họa mà các ngươi thấy ai đó chịu sự sỉ nhục bất công. Đưa tay ra để cầu nguyện với Chúa vì tội lỗi của mình. Cánh tay duỗi thẳng ra, thì nó sẽ được chữa lành. Jeroboam bị bại liệt vì ông ta dâng hiến nó cho các bụt thần; nhưng rồi nó duỗi thẳng ra khi ông ta khẩn cầu cùng Chúa” (1K 13,4-6).

Hãy đón nhận hồng ân nghỉ ngơi và phục hồi ngày Sabbat của Thiên Chúa

Tại sao các tín hữu mừng ngày Chúa Nhật như ngày của Chúa? Thưa điều quan trọng nhất là chúng ta mừng nó để tưởng nhớ công trình cứu chuộc của Thiên Chúa nơi Đức Giêsu Kitô, và công trình tạo dựng được hoàn thành ngang qua cái chết và sự phục sinh của Đức Kitô (2Cr 5,17). Hành động của Chúa là mẫu mực cho chúng ta. Nếu như Thiên Chúa “đã nghỉ ngơi và bồi dưỡng” vào ngày thứ bảy, thì chúng ta cũng phải “nghỉ ngơi” và để người khác, đặc biệt là những người nghèo “được bồi dưỡng” (Xh 31,17- 23,12). Việc “nghỉ ngày Sabbath” là một cách diễn tả lòng kính trọng đối với Thiên Chúa về tất cả những gì Người đã làm cho chúng ta. Tuy nhiên, “nghỉ ngơi” như thế không miễn trừ tình yêu của chúng ta dành cho tha nhân. Nếu chúng ta thật sự mến Chúa trên hết mọi sự, thì tình yêu Chúa cũng sẽ tuôn chảy sang tình yêu tha nhân. Thánh Augustinô thành Hippo (354-430 AD) nói rằng: “Đức ái chân thật tìm kiếm niềm vui thánh thiện, sự cần thiết của đức ái chấp nhận việc làm đúng đắn”.

Vậy làm thế nào chúng ta biến ngày Chúa Nhật thành một ngày thánh dành cho Chúa? Trước hết, tránh những công việc và hoạt động không cần thiết, có thể cản trở việc thờ phượng chúng ta dành cho Chúa. Chúng ta cũng có thể làm việc bác ái, chẳng hạn như khiêm tốn phục vụ người đau yếu, tàn tật, già lão. Và chúng ta cũng phải dành thời gian cho thân xác và tinh thần mình được nghỉ ngơi. Niềm vui trong ngày của Chúa là một hồng ân lớn để bồi dưỡng và tăng sức cho chúng ta trong tình mến Chúa yêu người. Bạn có biết niềm vui của Chúa và bạn có tìm sự nghỉ ngơi và bồi dưỡng trong việc mừng ngày của Chúa không?

Lạy Chúa Giêsu, trong sự chiến thắng của Chúa trên tội lỗi và sự chết trên thập giá, và trong sự phục sinh của Chúa, Chúa đã ban cho chúng con sự bảo đảm quyền thừa hưởng sự an nghỉ vĩnh viễn trên Thiên đàng. Xin biến đổi lòng con với tình yêu của Chúa, để con có thể tự do hoàn toàn phục vụ tha nhân cho lợi ích của họ, và tìm thấy niềm vui và nghỉ ngơi trong việc mừng kính ngày Chúa Nhật như là ngày của Chúa.

Comments are closed.

phone-icon