Nhưng anh càng kêu lớn tiếng – SN theo WAU ngày 20.11.2023

0

Nguồn: The Word Among Us, November 2023
Lm. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

You may have heard the saying “The squeaky wheel gets the grease.” Sometimes people use it negatively, to point out someone who complains too long and too loudly. But normally, people just mean that if you want something, you have to be persistent about asking for it. There are times in life when we should speak up about what we need or we may never get it—especially when it comes to prayer.

“Squeaking” is what the blind man begging by the side of the road was doing when he heard that Jesus was passing by. Certainly he was accustomed to asking for what he needed. So his first instinct was to let Jesus know his needs right away. However, with such a large crowd in front of him, he had to speak up to get noticed! Yet the people tried to get him to be quiet. Perhaps they thought that he was too pushy or loud. They might even have thought that, given his lowly status, the man should keep his mouth shut. Who did this beggar think he was to keep bothering Jesus like that?

There’s a lesson here for us. We believe in Jesus’ love, and we know that we can come to him and ask for help. But do we? Sometimes “the crowd” rebukes us and stops us. Instead of hostile onlookers, though, that “crowd” is often the voices in our own heads—voices that tell us that Jesus may listen to everyone else, but he won’t listen to us. Or that we don’t deserve his help. Or that because we don’t see an answer right away, we should just give up.

Don’t listen to those voices! Keep calling out to Jesus, just as the blind man did! Perhaps you have a friend or relative who has been dealing with a really difficult issue for a long time. It seems hopeless. But don’t stop praying, because a solution might be just around the corner. Or perhaps you face a seemingly impossible situation in your own life. Be insistent and persistent in your prayer.

Jesus hears your prayers. He is asking you today, “What do you want me to do for you?” (Luke 18:41).

“Lord, I come to you with my needs. Help me to never stop calling out to you!”

Có thể bạn đã từng nghe câu nói “Ai kêu cầu thì sẽ được”. Đôi khi người ta sử dụng nó một cách tiêu cực, để chỉ ra ai đó phàn nàn quá lâu và quá lớn tiếng. Nhưng thông thường, mọi người chỉ muốn nói rằng nếu bạn muốn thứ gì đó thì bạn phải kiên trì kêu cầu nó. Có những lúc trong cuộc sống chúng ta nên lên tiếng về những gì chúng ta cần, nếu không chúng ta có thể không bao giờ có được nó – đặc biệt là khi cầu nguyện.

“Kêu cầu” là điều người mù ăn xin bên đường đang làm khi nghe tin Chúa Giêsu đi ngang qua. Chắc chắn anh ấy đã quen với việc yêu cầu những gì anh ấy cần. Vì vậy bản năng đầu tiên của anh là cho Chúa Giêsu biết ngay nhu cầu của anh. Tuy nhiên, trước mặt một đám đông lớn như vậy, anh phải lên tiếng để được chú ý! Tuy nhiên, mọi người vẫn cố gắng làm cho anh ta im lặng. Có lẽ họ nghĩ rằng anh ấy quá tự đề cao hoặc ồn ào. Họ thậm chí có thể đã nghĩ rằng, với địa vị thấp kém của mình, anh này nên im lặng. Người ăn xin này nghĩ mình là ai mà cứ làm phiền Chúa Giêsu như thế?

Có một bài học ở đây cho chúng ta. Chúng ta tin vào tình yêu của Chúa Giêsu và chúng ta biết rằng chúng ta có thể đến với Ngài và cầu xin sự giúp đỡ. Nhưng chúng ta có làm vậy không? Đôi khi “đám đông” quở trách và ngăn cản chúng ta. Tuy nhiên, thay vì những người đứng nhìn không thân thiện, “đám đông” đó thường là những tiếng nói trong đầu chúng ta – những tiếng nói cho chúng ta biết rằng Chúa Giêsu có thể lắng nghe mọi người khác, nhưng Ngài sẽ không lắng nghe chúng ta. Hoặc là chúng ta không xứng đáng được Ngài giúp đỡ. Hoặc vì không thấy câu trả lời ngay nên chúng ta nên bỏ cuộc.

Đừng nghe những giọng nói đó! Hãy tiếp tục kêu cầu Chúa Giêsu như người mù đã làm! Có lẽ bạn có một người bạn hoặc người thân đã phải đối mặt với một vấn đề thực sự khó khăn trong một thời gian dài. Có vẻ như vô vọng. Nhưng đừng ngừng cầu nguyện, vì giải pháp có thể sắp đến gần. Hoặc có lẽ bạn phải đối mặt với một tình huống dường như không thể xảy ra trong cuộc sống của chính mình. Hãy cố gắng và kiên trì trong lời cầu nguyện của bạn.

Chúa Giêsu nghe lời cầu nguyện của bạn. Hôm nay Ngài đang hỏi bạn: “Bạn muốn tôi làm gì cho bạn?” (Lc 18,41).

Lạy Chúa, con đến với Ngài với những nhu cầu của con. Xin Chúa giúp con không ngừng kêu gọi Chúa!

Comments are closed.

phone-icon