Ông chủ khen tên quản gia bất lương đó…- SN theo WAU ngày 10.11.2023

0

Nguồn: The Word Among Us, November 2023
Lm. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

Were you startled when you read this verse? Why would the master commend this steward? He’d already been chastised for squandering his master’s property. And now he was doing something that appeared even worse—he was telling his master’s debtors to reduce their debt! And these were no small accounts! One hundred measures of olive oil alone could translate to eight hundred gallons.

But let’s look at what this steward was actually doing. Like many other stewards, he had likely been inflating the amount his master’s debtors owed and keeping the extra money for himself. By decreasing their debt, he was giving away his own profits, not actually causing his master to lose money. He knew he would soon be out of work and possibly unemployable, so he gave the debtors a break in the hope that they would help him out later on. So this wily steward corrected his fraudulent ledgers and made friends for himself in the process!

Jesus wants us to learn from this steward—not from his dishonesty, but from his shrewdness and ability to think about his future. We may or may not have material wealth, but we are all “stewards” of God’s gifts. We can be as creative as this steward when we consider how to use what God has given us to help ourselves—and the people around us. One day our “stewardship” will end. Our resources are only temporary. All the more reason to use them to build the kingdom of God here and now so that one day we can enter the “eternal dwellings” in heaven (Luke 16:9).

Take a look at what you’re doing with the goods you have. How can your gifts benefit God’s kingdom here on earth? How can you use your resources for the good of other people? As a child of God, you don’t have to act in fear like the steward. You can be sure that your heavenly Father will never let go of you. So get creative! Freely give of the gifts God has given to you, and build his kingdom in the process.

Lord, help me to be a good steward of all that you have given me!”

Bạn có giật mình khi đọc câu này không? Tại sao chủ nhân lại khen ngợi người quản lý này? Anh ta đã bị trừng phạt vì phung phí tài sản của chủ nhân. Và bây giờ anh ta đang làm một việc có vẻ còn tồi tệ hơn – anh ta đang bảo những người mắc nợ chủ mình giảm bớt khoản nợ của họ! Và đó không phải là những tài khoản nhỏ! Một trăm thùng dầu ô liu có thể đổi thành tám trăm gallon.

Nhưng hãy nhìn vào những gì người quản lý này thực sự đã làm. Giống như nhiều người quản lý khác, anh ta có thể đã gia tăng số tiền chủ nợ của mình và giữ số tiền dư cho mình. Bằng cách giảm bớt khoản nợ của họ, anh ta đang cho đi lợi nhuận của riêng mình, chứ không thực sự khiến chủ nhân của anh ta thua lỗ. Anh biết mình sẽ sớm mất việc và có thể thất nghiệp, vì vậy anh đã cho những người mắc nợ được giảm số nợ với hy vọng sau này họ sẽ giúp anh. Vì vậy, người quản lý gian ác này đã sửa đổi sổ cái gian lận của mình và kết thân bạn bè cho mình trong quá trình này!

Chúa Giêsu muốn chúng ta học hỏi từ người quản gia này – không phải từ sự bất lương của anh ta, nhưng từ sự khôn ngoan và khả năng suy nghĩ về tương lai của anh ta. Chúng ta có thể có hoặc không có của cải vật chất, nhưng tất cả chúng ta đều là “người quản lý” các ân huệ của Thiên Chúa. Chúng ta có thể sáng tạo như người quản lý này khi chúng ta cân nhắc cách sử dụng những gì Thiên Chúa đã ban cho chúng ta để giúp đỡ bản thân và những người xung quanh chúng ta. Một ngày nào đó “công việc quản lý” của chúng ta sẽ kết thúc. Nguồn lực của chúng ta chỉ là tạm thời. Tất cả những điều đó càng có lý do để chúng ta sử dụng chúng hầu xây dựng vương quốc của Thiên Chúa ở đây và bây giờ để một ngày nào đó chúng ta có thể vào “nơi ở vĩnh cửu” trên Thiên đàng (Lc 16, 9).

Hãy xem bạn đang làm gì với những của cải bạn có. Làm thế nào những ân huệ của bạn có thể mang lại lợi ích cho vương quốc của Thiên Chúa ở đây trên trái đất? Làm thế nào bạn có thể sử dụng tài nguyên của mình cho lợi ích của người khác? Là con của Thiên Chúa, bạn không cần phải hành động sợ hãi như người quản lý. Nhưng bạn có thể chắc chắn rằng Cha trên trời của bạn sẽ không bao giờ bỏ qua sự tính sổ với bạn. Vì vậy, hãy sáng tạo! Hãy tự do trao tặng những ân huệ mà Thiên Chúa đã ban cho bạn và xây dựng vương quốc của Ngài trong quá trình này.

Lạy Chúa, xin giúp con trở thành người quản lý tốt tất cả những gì Chúa đã ban cho con!

Romans 15:14-21
Vậy, trong Đức Kitô Giêsu, tôi có quyền hãnh diện về công việc phục vụ Thiên Chúa (Rm 15,17)

How do you react when someone gives you a sincere compliment? It’s tempting to deflect the praise by saying, “It was nothing” or “So many others played more important roles” or even “If you only knew how badly I messed up.” We may even assume that humility demands this kind of self-effacement.

But that’s not what we learn from St. Paul in today’s reading from his Letter to the Romans. He didn’t minimize what he had accomplished. He declared that he was the first one to preach the good news from Jerusalem all the way to Illyricum, a Roman province northwest of Greece. And he wasn’t shy about the “signs and wonders” that God had worked through him as he “finished preaching the Gospel of Christ” (Romans 15:19).

Paul wasn’t being arrogant, however. He was boasting “in what pertains to God” and not to himself (Romans 15:17). He recognized the gifts that God had given him to be a minister of Christ to the Gentiles (15:15-16). He had worked hard to use those gifts to the best of his ability. And he recognized that everything he had accomplished, in one way or another, was accomplished by the grace of Christ.

When Paul, or any one of us, uses our gifts and achieves something praiseworthy, God is glorified. As St. Ireneaus said, “The glory of God is man fully alive.” So when you do what you were made for, you give glory to God. And when you receive recognition for it, you can give glory to God as well. God made you to shine like a light in the darkness so that people would see your good works and rejoice in the One who is at work in you (Matthew 5:16). So when people notice, that’s your chance to boast in what pertains to God.

Paul had unique gifts that enabled him to live out his mission. He offered all he was to the Lord, and God used him to do great things. God has given you gifts, too! He wants you to help build his kingdom. So when someone recognizes your gifts or your contributions, no matter how small or large, accept it and give glory to God!

“Lord, I will boast in you. Thank you for all that you have done in and through me!”

Bạn phản ứng thế nào khi ai đó dành cho bạn một lời khen chân thành? Thật dễ để làm chệch hướng lời khen ngợi bằng cách nói, “Không có gì đâu” hoặc “Có rất nhiều người khác đóng vai trò quan trọng hơn” hoặc thậm chí “Giá như bạn biết tôi đã mắc sai lầm tồi tệ như thế nào”. Chúng ta thậm chí có thể cho rằng sự khiêm tốn đòi hỏi sự tự hạ này.

Nhưng đó không phải là điều chúng ta học được từ Thánh Phaolô trong bài đọc Thư gửi tín hữu Rôma hôm nay. Ông đã không giảm thiểu những gì ông đã đạt được. Ông tuyên bố rằng ông là người đầu tiên rao giảng tin mừng từ Giêrusalem đến tận Illyricum, một tỉnh của La Mã ở phía tây bắc Hy Lạp. Và ông không hề xấu hổ về “những dấu lạ điềm thiêng” mà Thiên Chúa đã thực hiện qua ông khi ông “giảng xong Tin mừng của Đức Kitô” (Rm 15,19).

Tuy nhiên, Paul không kiêu ngạo. Ông khoe khoang “về những điều thuộc về Thiên Chúa” chứ không phải về chính mình (Rm 15,17). Ông nhận ra những ân sủng mà Thiên Chúa đã ban cho ông để làm người hầu việc Đức Kitô cho dân ngoại (15,15-16). Ông đã làm việc chăm chỉ để sử dụng những ân sủng đó theo khả năng tốt nhất của mình. Và ông nhận ra rằng mọi điều ông đã hoàn thành, bằng cách này hay cách khác, đều được thực hiện nhờ ân sủng của Chúa Kitô.

Khi Phaolô hoặc bất kỳ ai trong chúng ta sử dụng tài năng của mình và đạt được điều gì đó đáng khen ngợi thì Thiên Chúa được tôn vinh. Như Thánh Ireneaus đã nói: “Vinh quang của Thiên Chúa là con người được sống sung mãn”. Vì vậy, khi bạn làm những gì bạn được tạo ra, bạn hãy tôn vinh Chúa. Và khi bạn nhận được sự công nhận về điều đó, bạn cũng có thể tôn vinh Chúa. Thiên Chúa làm cho bạn chiếu sáng như ánh sáng trong bóng tối để mọi người nhìn thấy việc lành của bạn và vui mừng trong Đấng hành động trong bạn (Mt 5,16). Vì vậy, khi mọi người chú ý, đó là cơ hội để bạn khoe khoang về những gì liên quan đến Chúa.

Phaolô có những ân sủng độc đáo giúp ông có thể thực hiện sứ mệnh của mình. Ông đã dâng mọi sự mình có cho Chúa và Thiên Chúa đã dùng ông làm những việc lớn lao. Chúa cũng đã ban cho bạn những ân sủng! Ngài muốn bạn giúp xây dựng vương quốc của Ngài. Vì vậy, khi ai đó nhận ra những món quà hoặc sự đóng góp của bạn, dù nhỏ hay lớn, hãy chấp nhận và tôn vinh Chúa!

Lạy Chúa, con sẽ tự hào về Chúa. Con cảm ơn Chúa vì tất cả những gì Chúa đã làm trong và thông qua con!

Comments are closed.

phone-icon