The foolish will miss heaven’s wedding feast – Chúa Nhật 32 Thường Niên A

0

Tác giả: Don Schwager
Nguồn: 
www.dailyscripture.net
Lm. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

Sunday, November 12, 2023

The foolish will miss heaven’s wedding feast

Scripture:  Matthew 25:1-13  

1 “Then the kingdom of heaven shall be compared to ten maidens who took their lamps and went to meet the bridegroom. 2 Five of them were foolish, and five were wise. 3 For when the foolish took their lamps, they took no oil with them; 4 but the wise took flasks of oil with their lamps. 5 As the bridegroom was delayed, they all slumbered and slept. 6 But at midnight there was a cry, `Behold, the bridegroom! Come out to meet him.’ 7 Then all those maidens rose and trimmed their lamps. 8 And the foolish said to the wise, `Give us some of your oil, for our lamps are going out.’ 9 But the wise replied, `Perhaps there will not be enough for us and for you; go rather to the dealers and buy for yourselves.’ 10 And while they went to buy, the bridegroom came, and those who were ready went in with him to the marriage feast; and the door was shut. 11 Afterward the other maidens came also, saying, `Lord, lord, open to us.’ 12 But he replied, `Truly, I say to you, I do not know you.’ 13 Watch therefore, for you know neither the day nor the hour.”

Chúa Nhật, ngày 12.11.2023        

Người ngu sẽ không được dự tiệc cưới Thiên đàng

Mt 25,1-13

1 “Bấy giờ, Nước Trời sẽ giống như chuyện mười trinh nữ cầm đèn ra đón chú rể.2 Trong mười cô đó, thì có năm cô dại và năm cô khôn.3 Quả vậy, các cô dại mang đèn mà không mang dầu theo.4 Còn những cô khôn thì vừa mang đèn vừa mang chai dầu theo.5 Vì chú rể đến chậm, nên các cô thiếp đi, rồi ngủ cả.6 Nửa đêm, có tiếng la lên: “Chú rể kia rồi, ra đón đi! “7 Bấy giờ tất cả các trinh nữ ấy đều thức dậy, và sửa soạn đèn.8 Các cô dại nói với các cô khôn rằng: “Xin các chị cho chúng em chút dầu, vì đèn của chúng em tắt mất rồi! “9 Các cô khôn đáp: “Sợ không đủ cho chúng em và cho các chị đâu, các chị ra hàng mà mua lấy thì hơn.”10 Đang lúc các cô đi mua, thì chú rể tới, và những cô đã sẵn sàng được đi theo chú rể vào dự tiệc cưới. Rồi người ta đóng cửa lại.11 Sau cùng, mấy trinh nữ kia cũng đến gọi: “Thưa Ngài, thưa Ngài! mở cửa cho chúng tôi với! “12 Nhưng Người đáp: “Tôi bảo thật các cô, tôi không biết các cô là ai cả! “13 Vậy anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào, giờ nào.

Meditation: Are you missing out on what’s most important in life? Being unprepared can lead to unnecessary trouble and even disaster! What good is a life-jacket left on the shore when the boat is sinking? Jesus’ story of ten single ladies waiting for a wedding procession in the middle of the night seems strange to most westerners today. But Jesus’ audience knew all too well how easily this could happen to them.

Don’t miss the most important engagement of all

Wedding customs in ancient Palestine required extra vigilance and preparation for everyone involved. (Some near eastern villages still follow this custom.) The bride and groom did not go away for their honeymoon, but celebrated for a whole week with their family and friends. It was the custom for the groom, in company with his friends, to come at his discretion and get his bride and bring her to their new home. They would take the longest route possible so that many villagers along the way could join in the wedding procession. Once they arrived and closed the doors, no one else could be admitted. If the groom decided to come and bring his bride at night, then lights were required by necessity to guide the travelers through the dark and narrow streets. No one was allowed on the village streets at night without a lamp! 

To show up for a wedding party without proper attire and travel arrangements is like trying to get into a special event today that requires a prearranged permit or reservation. You just don’t get in without the proper pass. Can you imagine the frustration travelers might experience when going abroad and finding out that they can’t get into some country because they don’t have the right visa or a valid passport.

The consequences of being unprepared to meet the Lord

Jesus warns us that there are consequences for being unprepared. There are certain things you cannot obtain at the last moment. For example, students cannot prepare for their exams when the day of testing is already upon them. A person cannot get the right kind of character, strength, and skill required for a task at hand unless they already possess it, such as a captain with courage and nautical skills who must steer a ship through a dangerous storm at sea. 

When the Lord Jesus comes to lead you to his heavenly banquet will you be ready to hear his voice and follow? Our eternal welfare depends on our hearing, and many have trained themselves to not hear. We will not be prepared to meet the Lord, face to face, when he calls us on the day of judgment, unless we listen to him today. The Lord invites us to feast at his heavenly banquet table. Are you ready?

“Lord Jesus, make me vigilant and attentive to your voice that I may heed your call at all times. May I find joy in your presence and delight in doing your will.”

Suy niệm:  Bạn có đánh mất cơ hội về những gì quan trọng nhất trong đời không? Thiếu chuẩn bị có thể dẫn đến phiền toái và thậm chí tai họa vô cớ nữa! Khi chiếc tàu đang chìm có gì tốt hơn là cái phao trên bờ biển? Câu chuyện của Đức Giêsu về 10 cô trinh nữ đang chờ đi dự tiệc cưới vào lúc nữa đêm xem ra rất lạ lùng đối với những người Tây phương ngày nay. Thế nhưng thính giả của Đức Giêsu biết tất cả điều đó quá rõ ràng tại sao điều này có thể xảy ra quá dễ dàng đối với họ.

Đừng bỏ qua sự cam kết quan trọng nhất

Phong tục đám cưới thời xưa ở Palestine đòi hỏi những người tham dự sự thận trọng và chuẩn bị cao độ. (Một số làng gần phía Đông ngày nay vẫn còn giữ tập tục này). Cô dâu chú rễ không đi đâu để hưởng tuần trăng mật của họ, nhưng cử hành tiệc cưới suốt tuần lễ với gia đình và bạn bè. Theo phong tục, chú rễ cùng với bạn bè tập trung lại và đến rước cô dâu về nhà mới. Trên con đường dài có lẽ nhiều người trong làng ở dọc bên đường cũng tham gia cuộc rước. Một khi họ đến và đóng cửa lại thì không ai khác có thể được phép vào. Nếu chàng rể quyết định đến rước cô dâu lúc giữa đêm, thì đèn là yếu tố cần thiết để dẫn mọi người đi qua những con đường tối tăm và nhỏ hẹp. Không ai được phép đi ngoài đường phố ban đêm mà không cầm đèn!

Có mặt ở tiệc cưới mà không có quần áo thích hợp và sắp xếp phương tiện đi lại thì giống như đi dự một biến cố đặc biệt ngày nay đòi hỏi giấy được mời và chỗ đã đặt trước. Bạn không chỉ tham dự mà không có giấy mời hợp lệ. Bạn thử hình dung những hành khách thất vọng thế nào khi lên máy bay và khám phá ra rằng mình sẽ không thể vào được nước nào hết, vì hộ chiếu của họ không hợp lệ.

Những hệ quả của việc thiếu chuẩn bị gặp gỡ Chúa

Đức Giêsu cảnh báo chúng ta rằng có những hệ quả cho việc thiếu chuẩn bị. Có những điều nào đó bạn không thể có được ở giây phút cuối cùng. Chẳng hạn các học sinh không thể chuẩn bị cho kỳ thi của mình khi đã tới ngày thi. Một người không thể có được bản tính tốt, sức mạnh, và kỹ năng cho một công việc sắp tới trừ khi họ đã có sẵn rồi. Giống như một thuyền trưởng có lòng dũng cảm và những năng khiếu hàng hải, người lèo lái con tàu qua sóng bão trên biển cả.

Khi Đức Giêsu đến đưa bạn đi dự tiệc trên trời, bạn có sẵn sàng nghe tiếng và bước theo Người không? Phần thưởng đời đời của chúng ta tuỳ thuộc vào sự lắng nghe của chúng ta, thế nhưng có nhiều người vẫn ngoan cố không muốn nghe. Chúng ta sẽ không sẵn sàng đón tiếp Chúa, mặt đối mặt, khi Người gọi chúng ta trong ngày phán xét, trừ khi chúng ta đang lắng nghe tiếng Người hôm nay. Thiên Chúa mời gọi chúng ta đến dự bàn tiệc nước Trời. Bạn có sẵn sàng chưa?

Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa giúp con thận trọng và chăm chú lắng nghe tiếng nói của Chúa, để con có thể chú tâm lời mời gọi của Chúa trong mọi lúc. Ước gì con tìm được niềm vui trong sự hiện diện và vui thích trong việc thực thi ý Chúa.

Comments are closed.

phone-icon