Well done, my good and faithful servant… – Chúa Nhật 33 TN A

0

Chuyển ngữ: Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương
Theo the Word Among us

Well done, my good and faithful servant… You were faithful in small matters. (Matthew 25:23)

Don’t we all long to hear these words from Jesus when we meet him face-to-face? Though we stumble and fall, we put our faith in our Lord’s mercy. We hope that one day, we will greet our Master with joy and confidence rather than with fear and trembling. But how can we see this hope fulfilled? Today’s Gospel gives us a clue. In this parable, Jesus is doing more than giving financial advice. He’s teaching us how to be ready for his return in glory.

Earlier in this discourse, Jesus told two similar parables. First, he spoke of two servants who are put in charge of their master’s household (Matthew 24:45-51). One is responsible and provides faithfully for his fellow servants. He is rewarded and put in charge of all his master’s property. The other is lazy, selfish, and cruel to the others; he earns a severe punishment.

Jesus’ second parable involves two groups of women awaiting a bridegroom (Matthew 25:1-13). Some are wise and bring oil; some are foolish and do not. When the bridegroom returns, only the wise women have oil to light their lamps. They are ready to greet him and enter the feast. The foolish rush off to buy oil, but in the end, they are too late to join the celebration.

Now in today’s parable, Jesus tries once more to show his disciples how to be ready for his return. He wants them – and all of us – to enter the feast of heaven and “share [our]master’s joy” (Matthew 25:21). And that requires faithfulness. Jesus wants us to be like those servants who earned a return. He’s urging us to stay alert, obey his commands, and be faithful “in small matters”(25:21). Every act of love and obedience will help us to live as children of light. Then our hearts will be ready to greet Jesus and hear him say, “Well done!”

“Lord, help me to be faithful, even in the small things.”

“Khá lắm! hỡi đầy tớ tài giỏi và trung thành!… Được giao ít mà anh đã trung thành” (Mt 25,23)

Chẳng lẽ tất cả chúng ta lại không ao ước được nghe những lời này từ Chúa Giêsu khi chúng ta đến trình diện Người sao? Cho dù chúng ta lầm lỡ và sa ngã, chúng ta vẫn đặt niềm tin vào lòng thương xót của Chúa. Chúng ta hy vọng rằng một ngày kia, chúng ta sẽ đón chào Ông Chủ   của chúng ta với niềm vui và lòng tin tưởng hơn là với nỗi sợ hãi và run rẩy. Nhưng làm sao chúng ta có thể thấy được niềm hy vọng này được thực hiện? Bài Tin Mừng hôm nay cho chúng ta một mấu chốt. Trong dụ ngôn này, Chúa Giêsu đang làm nhiều điều hơn là cho lời khuyên về tài chánh. Người đang dạy chúng ta cách sẵn sàng cho ngày Người trở lại trong vinh quang.

Trong bài giảng này, trước đây, Chúa Giêsu đã kể hai dụ ngôn tương tự. Thứ nhất, Người kể về hai người đầy tớ được giao nhiệm vụ coi sóc nhà ông chủ (x. Mt 24,45-51). Một người có trách nhiệm và phân phát cách trung thành cho các bạn đầy tớ của mình. Anh đã được phần thưởng và được đặt coi sóc tất cả tài sản của ông chủ anh. Còn tên đầy tớ kia thì lười biếng, ích kỷ và độc ác với các bạn đầy tớ khác; hắn phải nhận hình phạt nghiêm khắc.

Dụ ngôn thứ hai của Chúa Giêsu liên quan đến hai nhóm người phụ nữ đang chờ chàng rể (x. Mt 25,1-13). Một số cô thì khôn ngoan và mang dầu theo; một số cô dại và không mang dầu. Khi chàng rể trở lại thì chỉ còn những người phụ nữ khôn ngoan có dầu thắp sáng đèn của họ. Họ sẵn sàng để đón gặp Người và bước vào tiệc cưới. Những cô dại chạy đi mua dầu, nhưng cuối cùng, họ đã quá trễ để tham dự vào bữa tiệc này.

Lúc này, trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu một lần nữa cố gắng chỉ cho các môn đệ của Người cách sẵn sàng cho ngày Người trở lại. Người muốn họ – và tất cả chúng ta – đều bước vào bữa tiệc trên thiên đàng và “hưởng niềm vui của chủ [chúng ta]” (Mt 25,21). Và điều đó đòi hỏi sự trung thành. Chúa Giêsu muốn chúng ta nên giống như những người đầy tớ đã được đền đáp. Người đang khuyến khích chúng ta hãy tỉnh thức, tuân theo các mệnh lệnh của Người và trung thành “trong những việc nhỏ” (Mt 25,21). Mọi hành động của tình yêu và sự vâng phục đều sẽ giúp chúng ta sống như những người con của ánh sáng. Rồi tâm hồn chúng ta sẽ sẵn sàng để đón gặp Chúa Giêsu và nghe Người nói “Tốt lắm!”.

“Lạy Chúa, xin giúp con trung thành, ngay cả trong những điều nhỏ bé”.

Comments are closed.

phone-icon