Hãy đến với tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng – SN ngày 13.12.2023

0

Tác giả: Don Schwager
Nguồn: 
www.dailyscripture.net
Lm. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

Wednesday, December 13, 2023

“Come to me and I will give you rest”

Scripture: Matthew 11:28-30  

28 Come to me, all who labor and are heavy laden, and I will give you rest.29 Take my yoke upon you, and learn from me; for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls. 30 For my yoke is easy, and my burden is light.”

Thứ Tư, ngày 13.12.2023     

Hãy đến với tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng

Mt 11,28-30

28 “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng.29 Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng.30 Vì ách tôi êm ái, và gánh tôi nhẹ nhàng.”

Meditation: What kind of yoke does the Lord Jesus have in mind for each one of us? And how can it be good for us? The Jewish people used the image of a yoke to express their submission to God. They spoke of the yoke of the law, the yoke of the commandments, the yoke of the kingdom, the yoke of God. Jesus  says his yoke is “easy”. The Greek word for “easy” can also mean “well-fitting”. Yokes were tailor-made to fit the oxen well for labor. We are commanded to put on the “sweet yoke of Jesus” and to live the “heavenly way of life and happiness”. Oxen were yoked two by two. Jesus invites each one of us to be yoked with him, to unite our life with him, our will with his will, our heart with his heart.

Jesus carries our burdens with us

Jesus also says his “burden is light”. There’s a story of a man who once met a boy carrying a smaller crippled lad on his back. “That’s a heavy load you are carrying there,” exclaimed the man. “He ain’t heavy; he’s my brother!” responded the boy. No burden is too heavy when it’s given in love and carried in love. When we yoke our lives with Jesus, he also carries our burdens with us and gives us his strength to follow in his way of love. Do you know the joy of resting in Jesus’ presence and walking daily with him along the path he has for you?

In the Advent season we celebrate the coming of the Messiah King who ushers in the reign of God. The prophets foretold that the Messiah would establish God’s kingdom of righteousness, peace, and joy. Those who put their trust in God and in the coming of his kingdom receive the blessings of that kingdom – peace with God and strength for living his way of love, truth, and holiness (Isaiah 40). Jesus fulfills all the Messianic hopes and promises of God’s kingdom. That is why he taught his disciples to pray, “thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven” (Matthew 6:10).  In his kingdom sins are not only forgiven but removed, and eternal life is poured out for all its citizens. This is not a political kingdom, but a spiritual one.

Freed from the burden of sin and guilt

The yoke of Christ’s kingdom, his kingly rule and way of life, liberates us from the burden of guilt and disobedience. Only the Lord Jesus can lift the burden of sin and the weight of hopelessness from us. Jesus used the analogy of a yoke to explain how we can exchange the burden of sin and despair for a yoke of glory, freedom, and joy with him. The yoke which the Lord Jesus invites us to embrace is his way of power and freedom to live in love, peace, and joy as God’s sons and daughters. Do you trust in God’s love and truth and submit to his will for your life?

“Lord Jesus, inflame my heart with love for you and for your ways and help me to exchange the yoke of rebellion for the sweet yoke of submission to your holy and loving word. Set me free from the folly of my own sinful ignorance and rebellious pride that I may wholly desire what is good and in accord with your will.”

Suy niệm: Loại ách nào Chúa Giêsu nghĩ tới cho mỗi người chúng ta? Và làm thế nào nó có thể ích lợi cho chúng ta? Người Dothái sử dụng hình ảnh cái ách để diễn tả sự quy phục Thiên Chúa. Họ nói về cái ách của lề luật, ách của các giới răn, ách của vương quốc, ách của Thiên Chúa. Đức Giêsu nói ách của Người thì “dễ dàng”. Tiếng Hylạp của hạn từ “dễ dàng” cũng có nghĩa là “vừa vặn”. Thợ thường làm ách vừa vặn cho con bò. Chúng ta được kêu gọi mang lấy “ách ngọt ngào của Đức Giêsu”, và sống con đường thiên giới của sự sống và hạnh phúc. Bò được đeo ách từng cặp. Đức Giêsu mời gọi mỗi người chúng ta đeo ách với Người, kết hiệp cuộc đời với Người, ý ta với ý Người, trái tim ta với trái tim Người.

Đức Giêsu mang gánh nặng với chúng ta

Đức Giêsu cũng nói rằng “gánh của Người thì nhẹ nhàng”. Có một câu chuyện về một người kia thấy cậu bé đang cõng đứa em nhỏ bị què của mình trên lưng. Người ấy la lên: “Cháu đang mang một gánh nặng trên lưng”. Thằng bé trả lời: “Nó không nặng, vì nó là em của cháu!” Không gánh nặng nào quá nặng khi nó được cho trong tình yêu và được mang trong tình yêu. Khi chúng ta mang lấy ách cuộc đời mình với Đức Giêsu, Người cũng mang lấy những gánh nặng của chúng ta với chúng ta và ban cho chúng ta sức mạnh của Người để bước theo đường lối yêu thương của Người. Bạn có biết niềm vui của sự nghỉ ngơi trong sự hiện diện của Đức Giêsu, và bước đi hằng ngày với Người trên con đường Người có cho bạn không?

Trong mùa Vọng, chúng ta cử hành việc đến của Đức Vua Mêsia, Đấng mở ra triều đại của Thiên Chúa. các ngôn sứ đã tiên báo rằng Đấng Mêsia sẽ thiết lập vương quốc công chính, bình an, và vui mừng của Thiên Chúa. Những ai đặt niềm tin cậy vào Thiên Chúa và vào việc vương quốc Người sẽ đến đón nhận những phúc lành của vương quốc ấy – sự bình an với Thiên Chúa và sức mạnh để sống đường lối yêu thương và thánh thiện của Người (Is 40). Đức Giêsu thực hiện tất cả mọi hy vọng và lời hứa của triều đại Thiên Chúa về Đấng Mêsia. Đó là lý do tại sao Người dạy các môn đệ cầu nguyện “nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời”  (Mt 6,10). Trong vương quốc của Ngài, tội lỗi không chỉ được tha thứ mà còn bị loại trừ, và sự sống đời đời được đỗ vào cho tất cả mọi công dân. Đây không phải là một vương quốc chính trị, nhưng là một vương quốc thiêng liêng.

Thoát khỏi gánh nặng tội lỗi

Ách vương quốc của Đức Kitô, sự thống trị vương quyền và con đường sự sống của Người, giải thoát chúng ta khỏi gánh nặng của tội lỗi và khỏi sự áp bức của tội lỗi và những ước muốn tai hại. Chỉ có Đức Giêsu mới có thể cất khỏi gánh nặng của tội lỗi và sức nặng của sự tuyệt vọng từ chúng ta. Đức Giêsu đã sử dụng sự nghịch lý của cái ách để giải thích làm sao chúng ta có thể thay đổi gánh nặng của tội lỗi và sự tuyệt vọng thành gánh nặng của vinh quang và ách của sự giải thoát khỏi tội lỗi. Ách mà Đức Giêsu mời gọi chúng ta mang lấy là con đường ơn sủng và sự giải thoát khỏi quyền lực của tội lỗi. Bạn có tin cậy vào tình yêu của Chúa và suy phục thánh ý và kế hoạch của Người dành cho cuộc đời bạn không?

Lạy Chúa Giêsu, xin đốt lòng con với tình yêu dành cho Chúa và cho những đường lối của Chúa và giúp con thay đổi ách của sự nổi loạn với ách của sự suy phục lời thánh thiện và yêu thương của Chúa. Xin giúp con thoát khỏi sự điên rồ của sự ngu dốt tội lỗi và tính kiêu ngạo nổi loạn của con, để con có thể hoàn toàn ước muốn những gì tốt lành và phù hợp với thánh ý của Chúa.

Comments are closed.

phone-icon