Quyền năng của Chúa ở với Người – SN theo WAU ngày 11.12.2023

0

Nguồn: The Word Among Us, December 2023
Lm. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

When we hear today’s Gospel reading, we often focus on the man’s physical healing. Obviously, it was a miraculous event, and it should capture our attention. But as we step back and look again at this passage, we will recognize other amazing things that showed God’s power:

The power of the Lord was with Jesus as he preached and taught. It was the power of Jesus’ words that drew people from Galilee, Judea, and Jerusalem (Luke 5:17). It was the power of his words that inspired the friends of the man who was paralyzed to come to Jesus. That power awakened the gift of faith in their hearts and moved them to do whatever it took, even opening up a roof, to place their friend right in front of Jesus. When the Scriptures touch your heart and draw you to Jesus, when you hear the gospel proclaimed and feel moved to respond, that same power is at work in you.

The power of the Lord was with Jesus as he forgave sins. This wondrous work in the heart of the paralyzed man was even greater than his legs being made whole. His relationship with his heavenly Father was restored, and he could now live as a redeemed son of God. That same power is at work in you whenever you receive God’s forgiveness, especially in the Sacrament of Reconciliation. It’s a power that cleanses you and sets you free. It ignites your heart with a desire to walk in the Lord’s ways.

The power of the Lord was with Jesus as he healed body and mind. Jesus simply spoke, and the man stood up without hesitation. Both his body and his heart were set free. Years of suffering and pain were gone in an instant, and he couldn’t help but glorify God (Luke 5:25). Jesus’ healing power is at work in you as you come to him in prayer for yourself or when you lay your loved ones at Jesus’ feet and ask for relief. It’s there as you trust that the Lord will bring freedom and peace.

Jesus’ power is with you today. So let his word stir your faith. Let him forgive your sins and heal you in both body and mind.

“Jesus, help me to trust in the power of the Lord that is with you as you walk with me today.”

Khi nghe bài Tin Mừng hôm nay, chúng ta thường tập trung vào việc chữa lành thể xác của người đàn ông này. Rõ ràng đó là một sự kiện kỳ diệu và nó sẽ thu hút sự chú ý của chúng ta. Nhưng khi chúng ta lùi lại và nhìn lại đoạn văn này, chúng ta sẽ nhận ra những điều kỳ diệu khác cho thấy quyền năng của Chúa:

Quyền năng của Chúa ở cùng Chúa Giêsu khi Ngài rao giảng và dạy dỗ. Chính quyền năng trong lời nói của Chúa Giêsu đã thu hút người dân từ Galilê, Giuđê và Giêrusalem (Lc 5,17). Chính sức mạnh của lời nói của Ngài đã truyền cảm hứng cho bạn bè của người đàn ông bị bại liệt đến với Chúa Giêsu. Quyền năng đó đã đánh thức món quà đức tin trong tâm hồn họ và thúc đẩy họ làm bất cứ điều gì cần thiết, thậm chí mở một mái nhà để đặt bạn mình ngay trước mặt Chúa Giêsu. Khi Kinh Thánh chạm đến tấm lòng bạn và kéo bạn đến với Chúa Giêsu, khi bạn nghe phúc âm được công bố và cảm thấy được thúc đẩy để đáp ứng, thì sức mạnh tương tự đang hoạt động trong bạn.

Quyền năng của Chúa ở cùng Chúa Giêsu khi Ngài tha tội. Công việc kỳ diệu này trong tâm hồn của người bại liệt thậm chí còn lớn lao hơn đôi chân của anh ta được chữa lành. Mối liên hệ của ông với Cha trên trời đã được phục hồi và giờ đây ông có thể sống với tư cách là con được cứu chuộc của Thiên Chúa. Sức mạnh tương tự đó đang hoạt động trong bạn bất cứ khi nào bạn nhận được sự tha thứ của Chúa, đặc biệt là trong Bí tích Hòa giải. Đó là sức mạnh thanh tẩy bạn và giải thoát bạn. Nó khơi dậy trong lòng bạn ước muốn bước đi trong đường lối của Chúa.

Quyền năng của Chúa ở cùng Chúa Giêsu khi Ngài chữa lành thể xác và tâm trí. Chúa Giêsu chỉ nói và người đàn ông đứng dậy không chút do dự. Cả thân xác và tâm hồn anh đều được giải thoát. Nhiều năm đau khổ trôi qua trong chốc lát, và ông không thể không tôn vinh Thiên Chúa (Lc 5,25). Quyền năng chữa lành của Chúa Giêsu đang hoạt động trong bạn khi bạn đến với Ngài để cầu nguyện cho chính mình hoặc khi bạn đặt những người thân yêu của mình dưới chân Chúa Giêsu và cầu xin sự trợ giúp. Nó ở đó khi bạn tin tưởng rằng Chúa sẽ mang lại tự do và hòa bình.

Quyền năng của Chúa Giêsu ở cùng bạn hôm nay. Vì vậy, hãy để lời nói của Ngài khuấy động đức tin của bạn. Hãy để Ngài tha thứ tội lỗi của bạn và chữa lành bạn cả về thể xác lẫn tâm trí.

Lạy Chúa Giêsu, xin giúp con tin tưởng vào quyền năng của Chúa ở cùng Chúa khi Chúa bước đi với con hôm nay.

Comments are closed.

phone-icon