Thầy đã nêu gương cho anh em – Suy niệm ngày 28.03.2024

0

Nguồn: The Word Among Us, March 2024
Lm. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

This evening Catholics around the world will gather to celebrate the moment when Jesus instituted the Eucharist. Of course, we do that at every Mass, but tonight we will do it in a way that happens only once a year. We will relive Jesus’ act of washing the feet of his disciples.

At first glance, it might seem that the only thing these two actions have in common is that Jesus performed them both at the Last Supper. But his words to his disciples that night reveal that he was in fact creating an inseparable bond between them.

First, when he washed his disciples’ feet, Jesus told them, “I have given you a model to follow” (John 13:15, emphasis added). That “model” wasn’t just the foot washing; it was Jesus’ entire life. It was the model of a servant who washed people’s feet throughout his ministry. Every time Jesus healed someone, forgave someone, or welcomed someone, he was humbling himself to lift them up. So to follow Jesus’ model means to bend down and serve. It means to put the needs of someone else ahead of our own. It means obeying his command to “love one another” as he has loved us (John 13:34).

Then, when he instituted the Eucharist, Jesus pointed his disciples to his greatest act of self-sacrificial love: the cross. Just as he had poured himself out during his entire ministry, now he would pour himself out completely—Body, Blood, Soul, and Divinity—to rescue us from sin. So when he said, “Do this in remembrance of me” (1 Corinthians 11:24), he was telling us not only to share the Eucharist together but also to be Eucharist to each other. He was telling us to offer our lives in love and service—to wash each other’s feet.

So when you come to Mass tonight, fix your eyes on Jesus, who has given himself as a model for you. Watch him pour himself out as he washes feet and offers his Body and Blood. Let the depth of his love captivate you. Then go and do likewise.

“Jesus, thank you for your Body and Blood! As I receive you today, may I become more like you!”

Tối nay người Công giáo trên khắp thế giới sẽ tụ tập để cử hành giây phút Chúa Giêsu thiết lập Bí tích Thánh Thể. Tất nhiên, chúng ta làm điều đó trong mỗi Thánh lễ, nhưng tối nay chúng ta sẽ làm điều đó theo cách chỉ diễn ra mỗi năm một lần. Chúng ta sẽ tái diễn hành động rửa chân cho các môn đệ của Chúa Giêsu.

Thoạt nhìn, có vẻ như điểm chung duy nhất của hai hành động này là Chúa Giêsu đã thực hiện cả hai hành động đó trong Bữa Tiệc Ly. Nhưng những lời Ngài nói với các môn đệ đêm đó tiết lộ rằng thực tế Ngài đang tạo ra một mối liên kết không thể tách rời giữa họ.

Đầu tiên, khi rửa chân cho các môn đệ, Chúa Giêsu nói với họ: “Thầy đã làm gương cho anh em để noi theo” (Ga 13,15 nhấn mạnh thêm). “Mô hình” đó không chỉ là việc rửa chân; đó là toàn bộ cuộc đời của Chúa Giêsu. Đó là mẫu mực của người đầy tớ rửa chân cho mọi người trong suốt sứ vụ của mình. Mỗi lần Chúa Giêsu chữa lành ai, tha thứ ai hay đón tiếp ai đó, Ngài lại hạ mình nâng họ lên. Vì vậy, noi gương Chúa Giêsu có nghĩa là cúi xuống và phục vụ. Nó có nghĩa là đặt nhu cầu của người khác lên trên nhu cầu của chúng ta. Nó có nghĩa là tuân theo mệnh lệnh của Ngài là “hãy yêu thương nhau” như Ngài đã yêu thương chúng ta (Ga 13,34).

Sau đó, khi thiết lập Bí tích Thánh Thể, Chúa Giêsu đã chỉ cho các môn đệ hành động yêu thương hy sinh cao cả nhất của Ngài: thập giá. Giống như Ngài đã tuôn đổ chính mình trong suốt sứ vụ của mình, bây giờ Ngài sẽ tuôn đổ chính mình hoàn toàn – Thân xác, Máu, Linh hồn và Thần tính – để giải cứu chúng ta khỏi tội lỗi. Vì vậy, khi Ngài nói: “Hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy” (1Cor 11,24), Ngài bảo chúng ta không chỉ chia sẻ Bí tích Thánh Thể với nhau mà còn là Bí tích Thánh Thể cho nhau. Ngài đang bảo chúng ta hãy hiến dâng cuộc đời mình trong tình yêu và sự phục vụ – rửa chân cho nhau.

Vì vậy, khi bạn đến tham dự Thánh lễ tối nay, hãy hướng mắt về Chúa Giêsu, Đấng đã hiến thân làm mẫu mực cho bạn. Hãy xem Ngài tỏ mình ra khi rửa chân và dâng Mình và Máu Ngài. Hãy để tình yêu sâu sắc của Ngài quyến rũ bạn. Sau đó hãy đi và làm tương tự như vậy.

Lạy Chúa Giêsu, con tạ ơn Mình và Máu Chúa! Khi con tiếp đón Chúa ngày hôm nay, xin cho con trở nên giống Chúa hơn!

Comments are closed.

phone-icon