Alpha và Omega

0

ALPHA VÀ OMEGA

(Kh 1,8; 21,6)

Trích dịch tác phẩm “All Things in the Bible” của tác giả Nancy Tischler

Alpha và Omega là hai chữ cái đầu tiên và cuối cùng của bảng chữ cái Hy Lạp. Khi được sử dụng như trong sách Khải huyền, chúng là tên được đặt cho Thiên Chúa, chúng chỉ ra rằng Ngài là Anpha và Ômêga, là Khởi Nguyên và Tận Cùng. Điều này đã được củng cố bởi các mô hình của toàn bộ Kinh Thánh, bắt đầu trong sách Xuất Hành với, “Lúc khởi đầu đã có Ngôi Lời, và Ngôi Lời là Thiên Chúa” và kết luận trong sách Khải Huyền với, “Lạy Chúa Giêsu, xin ngự đến” tiếp theo là phúc lành: “Nguyện xin ân sủng của Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta ở với tất cả mọi người. Amen”. Đối với người Kitô hữu, điều này có nghĩa là Thiên Chúa là Đấng Tạo Dựng Vạn Vật và tất cả sẽ được xét xử vào ngày Phán Xét cuối cùng.

 Maria Ngô Liên chuyển ngữ

Comments are closed.