Suy niệm với Mẹ, ngày 27.01

0

Thứ Hai 27/01/2014

Mc 3,22-30

“Ai nói phạm đến Thánh Thần
thì sẽ chẳng được tha” (Mc 3,26)

Như Mẹ: Các luật sĩ và nhóm Pharisêu đã gán cho Chúa Giêsu quyền lực của sự dữ khi dám nói việc làm của Chúa là nhờ vào sức mạnh của Satan. Và Chúa Giêsu cũng đã dạy họ một cách đích đáng về sự đoàn kết tương thân tương ái, cũng như thái độ với Chúa: “Nước nào tự chia rẽ thì sẽ bị diệt vong và ai nói phạm đến Thánh Thần thì sẽ chẳng được tha”.

Với Mẹ: Lạy Chúa, chúng con đã xúc phạm đến Chúa bằng lời nói và việc làm nhiều lần, nhất là từ chối không đón nhận sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời chúng con, nhưng lại tìm sức mạnh nơi quyền lực tà thần hay mê tín dị đoan.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ dạy chúng con sống tâm tình của một đứa con ngoan với Chúa.

Trong Mẹ: Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống. Ta hãy xin cho được lòng đầy dẫy mọi ơn Đức Chúa Thánh Thần.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh)

Comments are closed.