Chúng ta là tay

0

WE ARE HAND

CHÚNG TA LÀ TAY

+++

 

When we point a finger at someone’s weakness and sin, we are pointing at least 3 others at ourselves.

Khi chúng ta giơ tay chỉ 1 ngón vào người khác về lỗi lầm của họ, có ít nhất 3 ngón khác đang chỉ vào chúng ta.

+

 

When we raise our fist toward others, 5 fingers are pointing at us accusing us of choking the possibility of opening to dialogue, reconciliation, forgiveness and God.

Khi ta giơ nắm đấm về phía tha nhân, cả 5 ngón đều chỉ về ta tố cáo ta đang bóp nghẹt khả năng mở ra với đối thoại, hòa giải, tha thứ và Chúa.

+

 

When we open our hands to others, we are creating life.

Khi ta mở rộng bàn tay với tha nhân, ta đang tạo nên sự sống.

+

 

Holding others’ hands is creating strength for oneself.

Nắm tay người khác là tạo thế mạnh cho chính mình.

+

 

When we lend a hand to others, at least five fingers are reaching out as self-giving love that gains beauty and peace for us first.

Khi ta giúp một tay cho tha nhân, có ít nhất năm ngón đang vươn ra như dấu chỉ của tình yêu tự hiến đem lại sự tuyệt mỹ và an bình cho chính ta trước.

+

 

Giving hands are receiving hands, receiving the greater.

Đôi tay trao ban là đôi tay nhận lãnh, nhận lãnh điều lớn hơn.

+ 

When we are praying hands, all ten fingers point out upward to our God of love and outward to others, and so, we are keeping the warmth for our life.

Khi ta là bàn tay cầu nguyện, tất cả mười ngón hướng lên cao về phía Thiên Chúa tình yêu và hướng ra ngoài về phía anh chị em, và vì thế ta đang giữ ấm cho cuộc đời mình.

And, these are the most beautiful hands ever:

Và, đây là đôi tay đẹp nhất:

Giuse Việt
Nguồn: only3minutes.wordpress.com

.

Comments are closed.