Suy niệm với Mẹ – ngày 26.6

0

Thứ Năm, ngày 26.06.2014

Mt 7, 21-29

“Ai thi hành thánh ý của Cha Thầy,
Đấng ngự trên trời mới được vào” (Mt 7,21)

Như Mẹ: Bài Tin Mừng cho chúng ta thấy sự cần thiết phải lắng nghe lời Chúa, nghe thôi chưa đủ, mà còn phải thực hành những gì Chúa muốn. Lương thực hằng ngày của Chúa Giêsu là thi hành ý của Chúa Cha. Cũng vậy, Kitô hữu đích thực phải là người có Chúa trong mình, chứ không phải chỉ trên danh nghĩa.

Với Mẹ: Lạy Chúa! Con người ngày nay cần chứng tá cụ thể hơn là lời nói suông. Xin cho chúng con biết trở thành môn đệ đích thực của Chúa, nghĩa là biết nói và làm đi đôi với nhau. Xin cho chúng con biết làm trước, rồi mới nói sau, để việc làm không trái với lời nói.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ Maria! Mẹ luôn vâng theo thánh ý Chúa. Xin giúp chúng con luôn sống theo thánh ý Chúa từ lời nói đến việc làm.

Trong Mẹ: Chúa Giêsu rao giảng Nước Trời và kêu gọi sám hối. Ta hãy xin cho được hoán cải và đón nhận Tin Mừng.  

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.