Suy niệm với Mẹ, ngày 9.7

0

Thứ Tư, ngày 09.07.2014

Thánh Augustinô Zhao Rong, Lmtđ

Mt 10,1-7

“Anh em hãy đến với chiên lạc nhà Israel” (Mt 10,6)

Như Mẹ: Sứ vụ người tông đồ của Đức Giêsu không chỉ là đem ơn cứu độ đến với những ai chưa nhận biết Người, mà còn cho những người đã tin theo Chúa nhưng đã lạc xa Người. Ơn cứu độ của Chúa luôn tuôn trào đến mọi người, nhưng Người cần chúng ta cộng tác. Mỗi người có thể cộng tác vào công trình cứu độ của Chúa theo khả năng Chúa ban.

Với Mẹ: Con người ngày nay dường như đã không còn muốn tin vào Thiên Chúa, số người bỏ đạo vẫn không giảm. Điều này là một lời nhắc nhở chúng con, là những Kitô hữu phải nhìn lại đời sống chứng nhân của mình. Xin cho chúng con say mê đem ơn cứu độ của Chúa cho những người xung quanh chúng con.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ Maria! Mẹ là người tông đồ và là nhà truyền giáo tuyệt vời. Xin cho chúng con biết học theo gương Mẹ mà đến với tha nhân.

Trong Mẹ: Thiên Thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai. Ta hãy xin cho được ở khiêm nhường.  

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.