Suy niệm với Mẹ, ngày 15.6

0

 Thứ Hai, ngày 15.06.2015  

Tuần 11 TN

Mt 5,38-42

“Thầy bảo anh em: Đừng chống cự người ác” (Mt 5,39).

Như Mẹ: “Không chống cự người ác” là một trong những giáo huấn quan trọng mà Chúa Kitô dạy chúng ta về giới luật “yêu thương tha nhân như chính mình”. Tình yêu khởi đi từ sự tha thứ, từ sự khiêm nhường bao dung ngay cả với những ai gây đau khổ cho mình: “Lạy Cha, xin tha cho họ vì họ không biết việc họ làm”.

Với Mẹ: Lạy Chúa! Yêu thương kẻ yêu thương mình thì thật dễ dàng với chúng con. Nhưng yêu người gian ác đối với chúng con thì thật là khó. Xin cho chúng con có lòng hiền hoà đối với những kẻ ngược đãi với chúng con.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương các Thánh Nam cùng các Thánh Nữ, xin thương chuyển cầu cùng Chúa ban ơn giải thoát cho những ai đang bị giam cầm tù tội, đau khổ, hận thù và chia rẽ. Xin cho họ trở nên hiền lành với mọi người.

Trong Mẹ: Đức Bà đi viếng Bà thánh Isave. Ta hãy xin cho được lòng yêu người.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.